Predseda komisie územného rozvoja, stavebnej správy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku Vás pozýva

P o z v á n k a

Dňa 12.5.2020 o 17,00 hod. pracovné stretnutie
komisie, do sály KD

PROGRAM :

1.) Otvorenie

2.) Prerokovanie žiadosti  o vyjadrenie k investičnému zámeru FRADEX group
     s.r.o. Zlaté Moravce, vybudovať v obci Michal nad Žitavou STK,EK a OK.

3.) Prerokovanie pripomienok 13 občanov obce Michal nad Žitavou,
      adresovaných poslancom OZ, ohľadom nesúhlasu s výstavbou
      uvedenej stavby.

 4.) Záver

Na pracovné  stretnutie treba prísť s rúškom na tvári, mať vyplnené čestné prehlásenie.
Pri vstupe do sály KD, bude dezinfekčný prostriedok na ruky.

                                                                                                                      Peter Drahoš
                                                                                                                 predseda komisie

V zastúpení:

 V Michale nad Žitavou dňa 7.5.2020