PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA obce Michal nad Žitavou PRÍLOHA č. 1

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA obce Michal nad Žitavou

PRÍLOHA č. 1

Prevádzkové hodiny MI:

Pondelok – piatok (mimo prázdnin a sviatkov).

07:00 hod. – 16:00 hod. ZŠ s MŠ Michal

16:00 hod. – 20:00 hod. deti a mládež do 18 rokov, dospelí, rezervácie – zimné obdobie

16:00 hod. – 20:00 hod. deti a mládež do 18 rokov, dospelí, rezervácie – letné obdobie

Víkendy, prázdniny a sviatky

10:00 hod. – 20:00 hod. rezervácie  celoročne

13:00 hod. – 17:00 hod. rezervácie, deti a mládež do 18 rokov – celoročne

17:00 hod. – 20:00 hod. rezervácie, užívatelia nad 18 rokov – letné obdobie

Užívanie MI je spoplatnené takto:

  1. 8,00- €/ 1 hodina/ ihrisko

 Pre užívateľov MI, okrem športových klubov a združení z obce Michal nad Žitavou

  1. 50,00 € / 12 mesiacov od 1.9. do 31.8. / ihrisko a 50% z ceny revízie za MI

     Žiaci ZŠ a kolektívne športy pre deti a mládež do 15 rokov

  1. 2,00 €/ 1 hodina, osvetlenie ihriska

d/ 4,00 Eur / 1 hodina, športové kluby dospelých a združení z obce Michal nad Žitavou
e./ 1,0 Eur / rok, športové kluby prípravky, žiakov a detí z obce Michal nad Žitavou

Započítava sa každá začatá hodina.

ZŠ s MŠ, poskytne prevádzkovateľovi a správcovi MI, rozpis časov, kedy bude využívať MI.

POZNÁMKA:

Finančné prostriedky získané za prenájom multifunkčného ihriska sú určené                                  prednostne na zabezpečenie údržby, opráv a iných nákladov, ktoré priamo súvisia s prevádzkou ihriska.

Michal nad Žitavou ………………………………………………

………………………………………………………………….

starosta obce