Príloha č. 1:   k VZN č. 1/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady pre materskú školu a školské zariadenia zriadené na území obce Michal nad Žitavou.

Príloha č. 1:   k VZN č. 1/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové
                             náklady pre materskú školu a školské zariadenia zriadené na
                             území obce Michal nad Žitavou.

Výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, žiaka ŠKD a potenciálneho stravníka v ŠJ

Škola a školské zariadenieVýška finančných prostriedkovPočet detí/žiakov k 15. 09. 2021
Materská škola2681,79 €/dieťa/rok DPFO – spolu: 64 363,00 €/rok24,00
Školský klub deti          566,59 €/dieťa/rok DPFO – spolu: 16 431,00 €/rok29,00
Školské jedálne169,96 €/dieťa/rok DPFO – spolu: 19 206,00 €/rok113,00
             
Celkom        100 000,00 €/rok

Vyvesené dňa : 26.11.2021

 na úradnej tabuli a na  internetovej  stránke obce:    www.michalnadzitavou.sk

Lehota na podávanie pripomienok :       do 4.12.2021

Zvesené dňa :                                             14.12.2021

Schválené:                                                  14.12.2021

Vyhlásené :                                                 15.12.2021

Účinné dňom:                                            01.01.2022                                         

Ing. Peter Porubský v. r. 

Starosta obce