Príloha č. 1 k VZN č. 3/2019 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva.

Príloha č. 1 k VZN č. 3/2019 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku
                   školstva. 

Výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, žiaka ŠKD a potenciálneho stravníka v ŠJ na rok 2020

Kategoria škôl a školských zariadeníPočetv detí k 15.9.2019Koeficient NV č. 415/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV č. 668/2004VzorecVýsledok v EurNormatív na jedného žiaka/ rokNormatívzvýšený/ zníženýz rozpočtu obceDotácia na rok 2020 v Eur
MŠ-Michal nad Žitavou1727,3+6,8= 34,117 x 34,1x 85,5749 604,932917,943046,47 51 790,0+2185,07
ŠKD – Michal nad Žitavou306,030 x 6 x 85,5715 402,60  513,42451,8713 249,0– 2153,60
ZŠS – školská jedáleň Michal nad Žit.1161,8116 x1,8 x85,5717 867,02  154,03266,91 30 961,0+13093,98
Školské objekty1331,5133 x 1,5 x 85,5717071,22128,36  0,0   0,0-17071,22
Spolu99 945,77 96 000,0

V rámci rozpočtu normatív na MŠ a ŠJ je nepostačujúci. MŠ, ŠJ sa dofinancuje z normatívu ŠKD

 a normatívu na školské objekty.
Rozdiel medzi 99 945,77 Eur a 96 000,0 Eur, sa použije ako účelová dotácia na dofinancovanie umývačky riadu do školskej kuchyne a ako finančná rezerva vo výške cca 1,0 %

Vyvesené dňa :12.1.2020 na úradnej tabuli a obecnej internetové stránke
                                                 www.michalnadzitavou.sk

Lehota na podávanie pripomienok :do 19.1.2020

Zvesené dňa : 28.1.2020

Schválené:     28.1.2020

Vyhlásené :   29.1.2020
Zvesené: 14.2.2020   

Účinné dňom: 14.2.2020                                          

Ing. Peter Porubský v. r. 

Starosta obce