Príloha č. 1: k VZN č. 3/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady pre materskú školu a školské zariadenia zriadené na území obce Michal nad Žitavou.

Príloha č. 1:   k VZN č. 3/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady pre materskú školu a školské zariadenia zriadené na území obce Michal nad Žitavou.

Výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, žiaka ŠKD a potenciálneho stravníka v ŠJ

Škola a školské zariadenieVýška finančných prostriedkovPočet detí/žiakov k 15. 09. 2019
Materská škola2712,95 €/dieťa/rok DPFO – spolu: 56 972,20 €/rok21,00
Školský klub deti          450,80 €/dieťa/rok DPFO – spolu: 13 073,25 €/rok29,00
Školské jedálne211,73 €/dieťa/rok DPFO – spolu:23 290,25 €/rok110,00
             93 335,70 €/rok 
Dotácia OP ĽZ – MŠ, ŠJ0,00 €/rok 
Celkom93 335,70 €/rok

Vyvesené dňa : 24.11.2020

 na úradnej tabuli a na  internetovej  stránke obce:    www.michalnadzitavou.sk

Lehota na podávanie pripomienok :       do 1.12.2020

Zvesené dňa :                                             10.12.2020

Schválené:                                                  10.12.2020

Vyhlásené :                                                 11.12.2020

Účinné dňom:                                            01.01.2021                                         

Ing. Peter Porubský v. r. 

Starosta obce