Príloha č. 2 k VZN č. 2/2017 o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko na území obce

Príloha č. 2

k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Michal nad Žitavou č. 2/2017 o prevádzkovom poriadku  pre pohrebisko na území obce Michal nad Žitavou.

Výška nájomného za hrobové miesto v miestnom cintoríne Michal nad Žitavou.

 1. Poplatok za uvedené hrobové miesto je určený na dobu 10 kalendárnych rokov:
 • Detský hrob   7,- Eur
 • Jednohrob 14,- Eur
 • Dvojhrob 27,- Eur
 • Trojhrob 40,- Eur
 1. Poplatok za uvedené hrobové miesto je určený na dobu 20 kalendárnych rokov:
 • Hrobka 4 m² 100,- Eur
 • Hrobka 6 m²             150,- Eur
 1. Poplatok za urnové miesto je na dobu 20 rokov:
 • Urnové miesto 33,- Eur.
 1. Poplatok za prenájom hrobového miesta bez pochovania – rezervácie hrobového miesta na 10 kalendárnych rokov:
 • Jednohrob 14,- Eur
 • Dvojhrob 27,- Eur
 • Trojhrob 40,- Eur
 1. Hrobové miesto, v ktorom je občan pochovaný na náklady obce sa prenájom nespoplatňuje.
 2. Touto prílohou sa ruší príloha č. 1 k Poriadku pre pohrebisko obce Michal nad Žitavou, zo dňa 27.8.2008.
 3. Príloha č. 2 k VZN č. 2/2017 o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko na území obce Michal nad Žitavou bola schválená uznesením obecným zastupiteľstvom na       zasadnutí, dňa 13.12.2018 a nadobúda účinnosť od 1.1.2019.

  Ing. Peter Porubský v. r. 

starosta obce   

Vyvesené dňa: 28.11.2018 na úradnej tabuli a obec. internetovej stránke www.michalnadzitavou.sk

Lehota na podávanie pripomienok : do 6.12.2018