Príloha č. 2 k VZN č. 3/2019o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva.

Výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, žiaka ŠKD a potenciálneho stravníka v ŠJ

Škola a školské zariadenieVýška finančných prostriedkovPočet detí/žiakov k 15. 09. 2019
Materská škola2875,41 €/dieťa/rok Spolu: 48 882,0   €/rok17,00
Školský klub deti          416,83 €/dieťa/rok Spolu: 12 505,0 €/rok30,00
Školské jedálne          251,91 €/dieťa/rok Spolu 29 222,0 €/rok116,00
   
Celkom90 609 ,00 €/rok        

Príloha č. 2k VZN č. 3/2019o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku
školstva, ruší prílohu č. 1 k VZN 3/2019 o financovaní originálnych kompetencií na úseku školstva, schválenú na 8. OZ dňa 28.1.2020.

Vyvesené dňa : 8.4.2020 na úradnej tabuli a obecnej internetové stránke
                                                 www.michalnadzitavou.sk

Lehota na podávanie pripomienok :do 15.4.2020

Zvesené dňa : 23.4.2020

Schválené:     23.4.2020

Vyhlásené :   24.4.2020
Zvesené:       11.5.2020   

Účinné dňom: 11.5.2020                                          

Ing. Peter Porubský v. r. 

Starosta obce