Príloha č. 3 k VZN č. 3/2019o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva.

Výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, žiaka ŠKD a potenciálneho stravníka v ŠJ

Škola a školské zariadenieVýška finančných prostriedkovPočet detí/žiakov k 15. 09. 2019
Materská škola           3046,0 € /dieťa/rok DPFO – spolu:  51 790,0 €/rok17,00
Školský klub deti          441,63 € /dieťa/rok DPFO – spolu: 13 249,0 €/rok30,00
Školské jedálne          191,43 € /dieťa/rok DPFO – spolu: 22 206,0 €/rok116,00
             87 245,0 €/rok 
Dotácia OP ĽZ – MŠ, ŠJ11 635,60 €/rok 
Celkom98 880,60 €/rok        
Dotácia školská jedáleň75,47 €/dieťa/rok 8755,0 €/rok              116,00

Príloha č. 3k VZN č. 3/2019o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku
školstva, ruší prílohu č. 2 k VZN 3/2019 o financovaní originálnych kompetencií na úseku školstva, schválenú na 9. OZ dňa 23.4.2020.

Vyvesené dňa : 13.10.2020 na úradnej tabuli a obecnej internetové stránke
                                                 www.michalnadzitavou.sk

Lehota na podávanie pripomienok :do 20.10.2020

Zvesené dňa : 28.10.2020

Schválené:     29.10.2020

Vyhlásené :   30.10.2020
Zvesené:       15.11.2020   

Účinné dňom: 15.11.2020                                          

Ing. Peter Porubský v. r. 

Starosta obce