PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA SR – Modernizácia budovy pre kultúru

Názov projektu:      Modernizácia budovy pre kultúru

Prijímateľ pomoci:  Obec Michal nad Žitavou
Sídlo:                      941 61 Michal nad Žitavou č. 160

Program:                Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Opatrenie č.: 07 –  Základné služby a obnova dedín vo vidieckých
                              oblastiach

Podopatrenie č.: 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania
                                    alebo rozširovania miestnych základných služieb
                                    pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a
                                    kultúry a súvisiacej infraštruktúry.  

Kód výzvy: MAS-056/7.4/2

Kód projektu: 309070Z02

Cieľ projektu:
Cieľom projektu je prostredníctvom modernizácie budovy pre kultúru skvalitniť základné služby pre obyvateľov. Realizáciou sa eliminujú nedostatky, ktoré obmedzujú zabezpečenie požadovanej úrovne poskytovaných služieb pre obyvateľstvo. Cieľom projektu je modernizáciou budovy pre kultúru vytvoriť dôstojné a kultúrne prostredie  a podmienky pre účastníkov kultúrnych podujatí. Cieľ projektu priamo nadväzuje na ciele programu a opatrenia, ktorým je zlepšenie základných služieb a obnova dedín vo vidieckych oblastiach. Víziou obce je vylepšiť technickú úroveň budovy pre kultúru s cieľom zlepšiť situáciu vo všetkých smeroch. 

Predmet projektu:
Je modernizácia budovy pre kultúru. Modernizáciou budovy sa zabezpečí pohodlné a bezproblémové využívanie budovy pre návštevníkov kultúrneho domu.
Prostredníctvom investičných aktivít zameraných na modernizáciu  budovy pre kultúru sa dosiahne primárny cieľ projektu: zaistenie lepšej dostupnosti  budovy, skvalitnenie služieb obyvateľov.

Realizáciou projektu sa zlepší nielen vizuálny charakter obce, ale i kvalita a dostupnosť budovy pre kultúru, čo bude mať za následok zvýšenie využiteľnosti budovy, zlepšenie úrovne ochrany ich zdravia a životov obyvateľov a pracovníkov. Investície do modernizácie v rámci projektu prispejú k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti, k akcelerácii miestneho ekonomického rozvoja a tiež k zvýšeniu konkurencieschopnosti obce.

http://www.apa.sk/

http://www.mpsr.sk/

Celková hodnota projektu Modernizácia budovy KD:        24 000,00 Eur

Poskytnutá dotácia z Pôdohospodárskej plat. agentúry:   18 181,99 Eur

Spoluúčasť obce Michal nad Žitavou – vlastné zdroje:        5 818,01 Eur