Reakcia Starostu obce na vyjadrenia občanov obce, počas 7. obecného zastupiteľstva a na facebooku, na financovanie školstva v našej obci.

Reakcia na vyjadrenia občanov obce, počas 7. obecného zastupiteľstva a na facebooku, na financovanie školstva v našej obci.

Na 7. OZ dňa 16.12.2019 a po uvedenom obecnom zastupiteľstve, počas
             vianočných sviatkov na fecebooku, odznelo viacero nepravdivých, zavádzajúcich
             informácií, ohľadom financovania originálnych kompetencií v školstve v našej obci.
             Oponenti  útočili aj na moju osobu, že zavádzam a klamem.
             Vianočné obdobie je pokladám za obdobie kľudu, rodinného pokoja, priateľstva,
             oslavujeme narodenie Ježiša a očakávam príchod Nového roka. Preto v tomto čase
              som nereagoval na uvedené tvrdenia.

              Od svojho  nástupu do funkcie starostu obce, som sa spolu s poslancami obecného zastupiteľstva, hlavnou kontrolórkou obce a zamestnancami obecného úradu snažil o čo najtransparentnejšie vedenie a riadenie správy veci verejných. Dôkazom toho sú obecné zastupiteľstvá, stretnutia s občanmi, akcie v obci ktoré sú pravidelne nahrávané a poskytované občanom na vzhliadnutie, nie vo všetkých obciach je to tak.

             Aj v prípade zostavovania rozpočtu obce na rok 2020, môžem povedať že zostavenie tohto rozpočtu bolo jedno z najťažších, spojené z množstvom opatrení ktoré bolo treba prijať a bude potrebné uviesť do života obce, aby sme zabezpečili vyrovnaný rozpočet obce. Jedným z mnohých takýchto opatrení je aj financovanie školstva a školských zariadení v našej obci. Teda základnej školy (ZŠ), materskej školy (MŠ), školského klubu detí (ŠKD) a školskej jedálni (ŠJ) a na správu budov

( SB).

           Obec, ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou (ZŠ s MŠ) má na úseku školstva veľa povinností v zmysle zákona, na ozrejmenie vymenujem aspoň niektoré:

 • Schvaľuje rozpočet ZŠ s MŠ a jeho zahrnutie do obecného rozpočtu
 • Zabezpečuje financovanie ZŠ s MŠ v zmysle zákona a zúčtovanie financií ZŠ s MŠ
 • Zabezpečuje kontrolu financovania ZŠ s MŠ
 • Zabezpečuje financovanie kapitálových výdavkov na objektoch ZŠ s MŠ
 • Dohliada nad správou verejného majetku, zvereného do správy ZŠ s MŠ
 • Zúčtováva finančné prostriedky na zabezpečenie stravovania žiakov ZŠ a MŠ v zmysle zákonom určených podmienok
 • Zabezpečuje hodnotenie a posúdenie požiadaviek školy, na navýšenie finančných prostriedkov na mzdy, odvody a prevádzkové náklady a realizuje t.z. dohodovacie konanie v zmysle zákonom určených podmienok.
 • Starosta vymenúva riaditeľku školy, ale ju aj odvoláva v zmysle zákonom určených podmienok.
 • Starosta hodnotí prácu riaditeľky školy, na základe hodnotenia určuje výšku jej osobného príplatku, príplatku za riadenie a výšku odmien.
 • Obec ako zriaďovateľ ZŠ s MŠ, zabezpečuje vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa školy.
 • A ďalšie náležitosti súvisiace zo školstvom v našej obci.

Obec, pri správe a financovaní školstva zabezpečuje dve rozdielne

            kompetencie a aj spôsoby financovania  a to, pri zabezpečení správy a financovania
            ZŠ sa jedná o prenesenú kompetenciu, t.z. že obec vykonáva túto kompetenciu za štát
            teda za Slovenskú republiku ( SR). Pričom, pri prenesenej kompetencii štát poskytuje
            na jej výkon finančné prostriedky, ktoré sú účelovo viazané a obec ich nemôže použiť
            na iný účel. Jednoducho povedané, finančné prostriedky sa môžu použiť  len na
            financovanie ZŠ v zmysle zákonom určených podmienok.
            Pri financovaní ZŠ, ide o t.z. normatívne financovanie, pri ktorom sa finančné
            prostriedky rozdeľujú na dva základné normatívy a to normatív na mzdy a odvody
            a normatív na prevádzkové náklady ZŠ.
            Pri uvedenom financovaní Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

           ( MŠVVaŠ SR ) zverejní do 20.1. každého roka výšku normatívov pre každú ZŠ, teda
            aj pre našu ZŠ, kde je uvedený doporučený normatív na mzdy a odvody
            a doporučený normatív na prevádzkové náklady ZŠ a minimálny normatív na mzdy
            a odvody a minimálny normatív na prevádzkové náklady ZŠ. V uvedených hraniciach
            potom zriaďovateľ – obec, v spolupráci s vedením školy rozpisuje finančné
            prostriedky na ďalší kalendárny rok.

           Financovanie MŠ, ŠKD, ŠJ – t.z. originálne kompetencie obce.

Na začiatku treba uviesť, že hlavným finančným príjmom obce sú výnosy dane z príjmov fyzických osôb, tak ako je uvedené v Nariadení vlády č. 668/2004 Z.z. SR. Podľa tohto nariadenia sa výnos z dane fyzických osôb ktorý má SR rozdeľuje na dve časti a to:

70,0 % – sa rozdelí pre všetky obce v SR, v roku 2020 by to malo byť cca 2 255 100 000 Eur

30,0 % – sa rozdelí medzi samosprávne kraje.

Podľa Nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. SR , § 2 ods. 1 písmeno a,b,c,d sa výnos dane rozdelí obciam tak, ako je uvedené:

a.) 23 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.1. predchádzajúceho  kalendárneho roka, z toho 57 % prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky obce. Koeficient pre našu obec Michal nad Žitavou je 0,7969, počet obyvateľov 668,0.

b.) 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.1. predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie, pre našu obec Michal nad Žitavou s počtom obyvateľov k 1.1.2019 – 668,0 obyvateľov, je veľkostný koeficient 0,89.

c.) 40 % podľa počtu žiakov (detí, poslucháčov) škôl a školských zariadení zisteného zberom údajov podľa § 7a a 9d zákona č. 597/2003 Z.z. a prepočítaného príslušným koeficientom.

Počet žiakov v školských zariadeniach k 15.9.2019 v našej obci je nasledovný:

ŠKD –     30,0

ZŠ    –    116,0

MŠ   –      17,0   

Prepočítavacie koeficienty sú uvedené v prílohe č. 3 Nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. SR  a pre našu obec sú nasledovné:

Index jSubjekt indexuKoeficient
   
3Dieťa materskej školy ( MŠ )27,3 + 6,8 = 34,1
6Dieťa v školskom klube detí ( ŠKD)6,0
9Potenciálny stravník – žiak základnej školy ( ZŠS )1,8
19Na správu školských objektov podľa počtu detí materskej školy a základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce1,5
   

d.) 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorý dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1.1. predchádzajúceho kalendárneho roka. Pre našu obec Michal nad Žitavou je to 160,0 obyvateľov.

Tu treba zdôrazniť, že toto sú výpočty, ktoré používa štatistický úrad pre výpočet podielu na výnosu dane pre každú obec a výpočet sa robí  každý mesiac, podľa skutočne vybratej dani – to je teda príjem obce!!!!

Zákon 583 2004 Z.z. v § 5 príjmy rozpočtu obce, ods. 3 hovorí:

 • 5

Príjmy rozpočtu obce

(1) Príjmy rozpočtu obce sú:

.

 1. f)podiely na daniach v správe štátu podľa osobitného predpisu,5)
  .

(3) Za vlastné príjmy rozpočtu obce sa považujú príjmy rozpočtu obce podľa odseku 1 písm. a) až f). Za vlastné príjmy sa považujú aj príjmy podľa odseku 1 písm. k), ak tak ustanoví osobitný predpis.

 O použití vlastných príjmov rozpočtu obce rozhoduje obec samostatne. To neplatí pri dare, ak darca určí účel, na ktorý sa majú darované prostriedky použiť. Príjmy rozpočtu obce podľa odseku l písm. g) až j) môže obec použiť len v súlade s účelom, na ktorý sa prostriedky poskytli.

—————————————————————————————————————–

Poznámka na vysvetlenie:
Na základe uvedeného, chcem vysvetliť to, že doteraz uvedené údaje slúžia na výpočet príjmu pre obec z podielových daní fyzických osôb ( DPFO).
O použití vlastných príjmov obce v zmysle uvedeného zákonu 583 2004 Z.z. rozhodujú volený zástupcovia občanov, čiže poslanci obecného zastupiteľstva.

Hlavným sporom na 7. obecnom zastupiteľstve, bolo určenie, že aký spôsobom sa má vypočítať množstvo finančných  prostriedkov, pre jednotlivé  školské zariadenia našej obce a to pre MŠ, ŠKD, ŠJ a na správu budov SB.

Oponenti starostu obce a obecného zastupiteľstva tvrdili, že treba používať  t.z. jednotkový koeficient pre SR, uvádzam výpočet v zmysle nimi uvádzaného jednotkového koeficientu:

Slovenská republika:

                                                    2 255 100 000

Jedn. koef. na rok 2020:           –––––––––––––– x 0,4     =  238,22 x 0,4 = 95,288 Eur/žiaka
                                                        9 466 459,3  

MŠ    =   17 x ( 6,8+27,3=34,1)=579,7 x 95,288 =   55238,0

ŠKD  =   30 x  6 = 180 x 95,288 =                            17152,0

ŠJ      =  116 x 1,8 = 208,8 x 95,288 =                       19896,0 

SB     =  133 x 1,5 = 199,5 x 95,288 =                       19010,0

—————————————————————————————-
Spolu:                                                                     111 296,0  

Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva zastávali názor, že treba použiť koeficient, ktorý pre každú obec vypočítavá štatistický úrad a je uvedený vo východiskových štatistických údajoch o podiele obcí na výnose DPFO na rok 2020.

 
Obec Michal nad Žitavou:

264 231,0 : 1235,1 = 2132,934  x 0,4 =  85,574 Eur/ žiaka

MŠ    =   17 x ( 6,8+27,3=34,1)=579,7 x 85,574 =   49 607,0

ŠKD  =   30 x  6 = 180 x 85,574 =                            15 403,0

ŠJ      =  116 x 1,8 = 208,8 x 85,574 =                      17 868,0 

SB     =  133 x 1,5 = 199,5 x 85,574 =                      17 072,0

—————————————————————————————-
Spolu:                                                                       99  950,0  

—————————————————————————————————————–

Poznámka na vysvetlenie:

Celoslovenský priemer, sa používa na výpočet príjmov pre jednotlivé obce a nevyjadruje aký podiel financií, v jednotlivých obciach pripadá z DPFO na jedného žiaka v školských zariadeniach danej obci. Uvediem niekoľko obcí a miest z nášho okolia, aký majú podiel financií na jedného žiaka z DPFO :    
                                Michal nad Žitavou – 85,57 Eur/ žiaka

                                Maňa                       – 113,08 Eur/ žiaka
                                Mojzesovo               –   83,90 Eur/ žiaka
                                D. Ohaj                    –   70,46 Eur/ žiaka

                                Vráble                      –   73,37 Eur/ žiaka

                                Šurany                     –   89,72 Eur/ žiaka

                              ———————————————————————–
                               Kmeťovo                  –  139,01 Eur/ žiaka, nemajú ZŠ

                               Lúčnica n/ Žit.         –  152,14 Eur/ žiaka, nemajú ZŠ


Podiel financií, pripadajúci na jedného žiaka v školských zariadeniach z DPFO je v jednotlivých obciach rozdielny preto, že v každej obci je iné zloženie obyvateľstva, menší alebo väčší podiel občanov nad 62 rokov, iné prepočítavacie koeficienty nadmorskej výšky, veľkosti obce. Iné je aj zloženie počtu žiakov v jednotlivých školských zariadeniach. Preto pokladám tvrdenie oponentov za nesprávne.  

Vzhľadom na uvedené rozdielne názory, na uvedenú problematiku, zaslal som na Regionálne vzdelávacie centrum do Nitry, kde sme na uvedenú problematiku 6.12.2019 absolvovali školenie, názov prednášky bol Financovanie originálnych kompetencií v školstve – financovanie regionálneho školstva, lektorka Ing. Ingrid Konečná Veverková, otázku.

17.12.2019 som poslal  nasledovnú otázku:

Obec Michal nad Žitavou

Doručenéx
Peter Porubský<porubsky@michalnadzitavou.sk>ut 17. 12. 2019 12:49  
komu: poradenstvo

V Obci Michal nad Žitavou, máme Základnú školu s materskou školou, ktorá má právnu subjektivitu. V rámci školy pôsobia materská škola, školský klub detí a školská jedáleň.
K 15.9.2019 máme prihlásených v MŠ, ŠKD, ZŠ, 

 MŠ  – 17 detí

ŠKD – 30 detí

ZŠ – 116 detí, čiže potencionálnych stravníkov 133,0 detí v ŠJ.

Michal nad Žitavou má na rok 2020 DPFO predpoklad 264 231 Eur.

Aký jednotkový koeficient je správne použiť pri výpočte finančných prostriedkov pre jednotlive zariadenia:

Celoslovenský: 95,29 Eur na žiaka, alebo priamo pre našu obec určený a to:

264231,0 : 1235,1= 213,93 x 0,4 = 85,87 Eur.

My sme to vyrátali:

MŠ:   17,0 x 95,29 x 34,1 = 55 240,0 Eur

ŠKD: 30,0 x 95,29 x 6,0   = 17 152,0 Eur

ŠJ :    133,0 x 95,29 x 1,8 = 22 812,0 Eur

—————————————————————–

                                             95 204,0 Eur

Je spor v tom, že by  vo výpočte mal byť koeficient našej obce a to 85,87 Eur ???? 

Ďakujem za odpoveď a vysvetlenie. Peňazí v rozpočte obce nie je a to by sa malo ešte na SB rátať 95,29 x 133,0 x 1,5 = 19 010,0 Eur???? 

S pozdravom

Ing. Peter Porubský

Starosta obce Michal nad Žitavou

www.michalnadzitavou.sk

Odpoveď som dostál 18.12.2019

RVC Nitra – poradenstvost 18. 12. 2019 9:42  
komu: Izolda, Peter

Vážený pán starosta,

v prílohe Vám posielam stanovisko p. Ing. Konečnej Veverkovej. Keďže sa na toto pýtali aj z Vašej školy, posielam rovnaké stanovisko aj im.

Prajem krásne a pokojné sviatky!

Monika Bokorová

__________ ESET NOD32 Antivirus __________

Tento e-mail bol skontrolovaný a neboli v ňom nájdené žiadne hrozby.

Verzia detekčného jadra: 20529 (20191218)
https://www.eset.sk


[Správa bola vystrihnutá]  Zobraziť celú správu

Oblasť príloh

Dobrý deň,

Ako som uviedla aj na seminári, je potrebné si uvedomiť rozdiel v tom ako sa počítajú finančné prostriedky v rámci podielových daní a v tom, že charakter týchto prostriedkov je jednoznačný a vyjadruje samostatnosť obce v rozhodovaní a financiách obce prostredníctvom svojho rozpočtu.

Výpočet máte správny:

MŠ  = 17 x( 6,8+27,3=34,1)=579,7 x 95,29 = 55239,6

ŠKD =  30 x 6 = 180 x 95,29 =  17152,2

ŠJ   = 116x 1,8 = 208,8 x 95,29 = 19896,5 

Správa školských budov =  133 x 1,5 = 199,5 x 95,29 =   19010,3

Takýmto spôsobom sa vypočítavajú finančné prostriedky, ktoré dostáva obec do podielových daní, pretože má prepočítaný počet detí a žiakov v MŠ, v ŠKD a ŠJ.

Celý objem finančných prostriedkov tvorí vlastné príjmy obce a o týchto rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Ak v obci Michal nad Žitavou máte Základnú školu s materskou školou, ktorá má právnu subjektivitu, je povinnosťou obce túto Základnú školu s materskou školou financovať. Ako obec stanoví spôsob výpočtu, ako určí rozpočet pre Základnú školu s materskou školou je plne v jej kompetencii a zvoliť môže spôsob vyššie uvedený (robí tak veľký počet obcí) alebo môže zvoliť iný spôsob, napr. aj ako Vy uvádzate, že si vypočítate  Váš jednotkový koeficient, ktorý bude priamo pre Vašu obec určený a to: 264231,0 : 1235,1= 213,93 x 0,4 = 85,57 Eur.

Aký jednotkový koeficient je správne použiť pri výpočte finančných prostriedkov pre jednotlivé zariadenia – či celoslovenský alebo Vami vypočítaný – je to na Vašom rozhodnutí!!!!!

Pravidlom by malo byť zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti!!!!

—————————————————————————————————————–

Poznámka na vysvetlenie:

Podobnú otázku sme zaslali z obce a aj zo ZŠ s MŠ, odpoveď sme dostali rovnakú. K odpovedi od pani lektorky je potvrdené uviesť:

 1. že ten výpočet ktorý navrhovali oponenti starostu obce a poslancov obecného
  zastupiteľstva, sa používa na výpočet podielu na DPFO pre obce, teda príjmu obcí.
 2. že o použití vlastných príjmov obce rozhodujú volení zástupcovia občanov, teda
  poslanci OZ
 3. že vzorec ktorý navrhol starosta obce a poslanci OZ je správny.

Na vysvetlenie, ak sa pozriete, aké rozdielne sú koeficienty finančných prostriedkov pripadajúcich na jedného žiaka s DPFO v jednotlivých obciach, pochopíte, prečo v niektorých obciach používajú jednotkový koeficient pripadajúci na jedného žiaka v SR a to 95,288 Eur/ žiaka, to preto, keby použili obecný koeficient, ten je omnoho vyšší ako je koeficient pre SR.

 Pri každej obci si to treba zvlášť prepočítať a posúdiť, sú obce, ktoré majú dostatok žiakov v školských zariadeniach a majú dostatok finančných prostriedkov na školstvo a sú obce, hlavne menšie, kde dostatok finančných prostriedkov na školstvo  nie je a podiel financií pripadajúci na jedného žiaka je nízky.

—————————————————————————————————————- 

Ak budeme postupovať v zmysle koeficientu,určeného pre našu obec  t. z. 85,57 Eur/ žiaka, vidíme, aká je ekonomická situácia v jednotlivých školských zariadeniach, v dôsledku nedostatku žiakov a vysokých prevádzkových a mzdových nákladov, na uvedený počet žiakov.
Toto je teraz na rozhodnutí poslancov, ako rozpíšu finančné prostriedky z DPFO ktoré prídu do obce, pre jednotlivé školské zariadenia. V prípade našej obce, sme na 7. obecnom zastupiteľstve odsúhlasili 96 000,0 Eur na činnosť MŠ, ŠKD, ŠJ  t.j. na mzdy, odvody, prevádzkové náklady, z celkového množstva finančných prostriedkov pripadajúcich z DPFO na originálne kompetencie v školstve v našej obci a to z 99 945,77 Eur.
Zvyšné prostriedky, vo výške  3 945,77 Eur, sa použijú v priebehu roka 2020, na zakúpenie umývačky riadu do školskej kuchyne a ako finančná rezerva počas roku 2020 vo

výške cca 1 %, ktorá sa na konci roka 2020 ak sa neminie, môže odložiť na účet obce ako finančná rezerva do budúcna. Návrh rozpis finančných prostriedkov na rok 2020 je uvedený v nasledovnej tabuľke- Vzorec pre rozpis finančných prostriedkov, pre školstvo v obci Michal nad Žitavou.

Vzorec pre rozpis finančných prostriedkov, pre školstvo v obci Michal nad Žitavou:

Kategoria škôl a školských zariadeníPočet detí k 15.9.2019Koeficient NV č. 415/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV č. 668/2004VzorecVýsledok v EurNormatív na jedného žiaka/ rokNormatívzvýšený/ zníženýz rozpočtu obceDotácia na rok 2020 v Eur
MŠ-Michal nad Žitavou1727,3+6,8= 34,117 x 34,1x 85,5749 604,932917,943046,47 51 790,0+2185,07
ŠKD – Michal nad Žitavou306,030 x 6 x 85,5715 402,60  513,42451,87 13 249,0– 2153,60
ZŠS – školská jedáleň Michal nad Žit.1161,8116 x1,8 x85,5717 867,02  154,03266,91 30 961,0+13093,98
Školské objekty1331,5133 x 1,5 x 85,5717071,22128,36  0,0   0,0-17071,22
Spolu99 945,77 96 000,0

V rámci rozpočtu normatív na MŠ a ŠJ je nepostačujúci. MŠ, ŠJ sa dofinancuje z normatívu ŠKD

 a normatívu na školské objekty.
Rozdiel medzi 99 945,77 Eur a 96 000,0 Eur, sa použije ako účelová dotácia na dofinancovanie umývačky riadu do školskej kuchyne a ako finančná rezerva vo výške cca 1,0 %

Poznámka na vysvetlenie:

  Ak si pozorne pozriete uvedenú tabuľku, ktorá odzrkadľuje finančnú situáciu pri čerpaní
  financií z DPFO v obecnom školstve – pri financovaní originálnych kompetencií, vidíme kde
   sa vytvára finančný deficit a kde treba hľadať riešenia na zlepšenie situácie. Finančný
   deficit je v MŠ a hlavne v ŠJ.

—————————————————————————————————————–
 

 Na rok 2020 je predpoklad, že finančné prostriedky sa rozdelia  tak, ako je uvedené v
  tabuľke, to rozhodne OZ na svojom 8. zasadnutí . Ak to tak bude, nebudú už ďalšie finančné prostriedky na údržbu školských objektov, lebo všetky finančné prostriedky určené na originálne kompetencie v obci, na financovanie školstva budú vyčerpané. Použijú sa na mzdy, odvody, prevádzkové náklady a zrealizuje sa  modernizácia vybavenia školskej kuchyne. Potom zostane len finančná rezerva cca 1 % na nepredvídané skutočnosti.

Rozpísaním finančných prostriedkov, pre jednotlivé školské subjekty v VZN obce, povinnosti obce a obecného zastupiteľstva končia. Za hospodárenie s financiami v ŠKD, ŠJ, MŠ je zodpovedné vedenie školy, školskej kuchyne.  

Tu by som chcel podotknúť, že v dokumentoch pre poslancov OZ a aj na stretnutí s rodičmi detí, som niekoľko krát podotkol, že ďalšie rozhodovanie o finančných príjmoch pre ŠKD, MŠ, ŠJ je hlavne v kompetencii vedenia školy, tak je to aj v prípade t.z. režijných nákladov školskej kuchyne. Vedenie školy, by malo predkladať požiadavky na OZ na schválenie. Tak je to aj uvedené v zákone  č. 245 2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, v ktorom je uvedené v

 • 140 odsek 8, že:

 Zákonný zástupca prispieva na úhradu režijných nákladov, ak tak určí riaditeľ školskej jedálni alebo riaditeľ školy, ktorej je školská jedáleň súčasťou, na jedno dieťa alebo jedného žiaka najviac v sume neprevyšujúcej 7,5 %  sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa, to predstavuje maximálne 7,17 Eur na jedno dieťa, schválili sme 7,0 Eur.

 • 140 ods.10 hovorí:
  Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov , výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec, určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.

Tu treba zdôrazniť, keby že sa v tomto  smere nezačalo konať a nepristúpilo by sa k zvýšeniu režijných nákladov z 3,0 Eur na žiaka na 7,0 Eur na žiaka a nezvýšili sa  vlastné príjmy ŠJ o vyše 4000,0 Eur , tak financie na originálne kompetencie , by neboli postačujúce, lebo by bolo treba, pri súčasnej situácii v našich školských objektoch MŠ, ŠKD, ŠJ nie 96 000,0 Eur, ale 100 000,0 Eur. Pričom podiel finančných prostriedkov, na prenesené kompetencie v školstve je pre našu obec 99 945,77 Eur a to sa minú aj všetky finančne prostriedky určené na správu budov v školstve!!!!   

Záver :

Pri práci vo verejnej správe som zvyknutý na to, že musím argumentovať, presviedčať o svojom tvrdení, ponúkať a hľadať riešenia. Som veľmi rád, keď sa stretnem s ľuďmi, ktorý problematike rozumejú a sú ochotný sa o svoje vedomosti  podeliť s inými. Podielať sa na riešení problémov a posúvať našu obec ďalej, nie je to ľahké.

Vždy som tvrdil, že pri mojej práci starostu obce, je mojím najväčším nepriateľom, nevedomosť a neznalosť problematiky.

Na mojom bývalom pracovnom pôsobisku, generálny riaditeľ často používal vetu, dobre si to pozrite, lebo jednou polopravdou, nepravdivým tvrdením, zlým výkladom, môžete znehodnotiť úsilie mnohých alebo aj niekomu ublížiť svojím tvrdením.

Preto aj ja, veľa počúvam, preverujem a študujem a aj tak sa môže stať, že spravím chybu,  ktorú potom musím opraviť, to sa stáva. Hovorí sa, že len ten pokazí, kto pracuje.
Nemám problém pomenúvať veci pravdivo, poukázať na nedostatky ktoré vidím a ktoré treba riešiť, povedať pravdu do očí a ak niekto tvrdí niečo, čo nie je pravda, tak mu to poviem.

  
Ale určite nevykrikujem na niekoho že je klamár, keď nie som presvedčený o svojej pravde. Zažil som na konci roku 2018 ako starosta hodinové osočovanie zo strany nášho občana , ktorý vo svojich tvrdeniach nemal pravdu a potom čo prokuratúra, kriminálka a aj regionálny úrad mu nedali za pravdu nedokázal prísť a ospravedlniť sa.

Na konci roku 2019, si úlohy s manželkou vymenili, ona útočila a on vypisoval na  facebooku polopravdy alebo nepravdivé informácie.

Ja používam pre ľudí, ktorý chcú za každú cenu len útočiť, hľadať chyby a neponúkajú žiadne konštruktívne riešenia výraz že pľujú hadie sliny, plné zlosti a nenávisti. Je jedno, či je piatok alebo sviatok, či sú sviatky pokoja a rodiny. Preto moja reakcia na tvrdenia oponentov prichádza až teraz, po uplynutí sviatkov a preverení všetkých faktov.  

Verím, že tento materiál objasní tým, čo majú o to záujem aká je skutočnosť v našej obci. Nedá sa donekonečna otŕčať len ruku dajte, dajte a dajte, treba realizovať opatrenia, ktoré budú vychádzať z ekonomických možností obce a pridelených finančných prostriedkov na školstvo.

Vzorec, ktorý je uvedený v tabuľke  pre rozpis finančných prostriedkov, pre školstvo v obci Michal nad Žitavou, budem dôsledne uplatňovať do budúcna pri rozpisovaní finančných prostriedkov v našej obci, o tom, ako budú rozdelené finančné prostriedky počas roka a v budúcnosti, bude vždy rozhodovať obecné zastupiteľstvo. 

Ing. Peter Porubský – starosta obce