Realizovanie veľkoobjemového odpadu – termíny na rok 2021

Veľkoobjemový odpad ( objemový odpad ), ako sú napr. nábytok,
stoličky, postele a pod., čiže veľkoobjemový odpad z domácností,
v zmysle zákona 79/2015 Z.z. zákon o odpadoch, je obec povinná
zbierať najmenej 2x do roka, alebo mať kalendárovo určené dni, počas
ktorých sa bude realizovať na zbernom dvore zber veľkoobjemového
odpadu. V Obci Michal nad Žitavou sa bude realizovať zber
veľkoobjemového odpadu, na zbernom dvore pod skládkou v tieto

dni: 12.02.2021 v piatok od 8,00 – 13,00 hod
10.04.2021 v sobotu od 9,00 – 13,00 hod
11.06. 2021v piatok od 8,00 – 13,00 hod
09.07. 2021v piatok od 8,00 – 13,00 hod
11.09.2021 v sobotu od 9,00 – 13,00 hod
05.11. 2021v piatok od 8,00 – 13,00 hod
V uvedených dňoch, môžu občania obce Michal nad Žitavou doniesť

veľkoobjemový odpad, na zberný dvor.

Čo je veľkoobjemový odpad: je taký komunálny odpad, ktorý sa svojimi
rozmermi nezmestí do klasickej nádoby na odpad a neobsahuje nebezpečné
látky.
Patrí sem – starý nábytok, skrine, stoličky, stoly, postele, kreslá, koberce,
umývadlá, WC misy, okná, dvere, kuchynské linky, zárubne, matrace, PVC
podľahové krytiny a pod.
Zakázané je miešať do veľkoobjemového odpadu bioodpad zo záhrad, stavebný
odpad, zeminu, triediteľné zložky odpadu (plasty, papier, sklo, plystyrén),
pneumatiky, akýkoľvek odpad z priemyselnej činnosti a podnikania, akýkoľvek
nebezpečný odpad.
Súčasťou zberu bude aj zber elektroodpadu, napr. chladničky, sporáky,
mrazničky, mikrovlnky, malé spotrebiče, mobily, počítače, televízory, monitory
a pod. Elektroodpad je potrebné doniesť oddelene od veľkoobjemového odpadu.
Elektorospotrebiče musia byť kompletné, v neporušenom stave.