Rozhodnutie správneho konania č.: 252/2021 – výrub 5 ks dreviny

Dátum: 24.09.2021                                                                        Číslo: 252/2021

ROZHODNUTIE

  Obec Michal nad Žitavou ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a  § 69 písm. d) a f) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na základe žiadosti Supeka Ľubomíra, zo dňa 31.08.2021 v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vydáva

s ú h l a s 

podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších právnych predpisov 

žiadateľovi: Supek Ľubomír Michal nad Žitavou č. 161, na výrub 5 ks dreviny rodu Smrek strieborný–Piceapungesglauka – s obvodom kmeňa 147 cm , 105 cm, 131 cm, 136 cm, 160 cm  meraný vo výške 130 cm nad zemou, rastúci na pozemku parc. č. 410/4 v k.ú. Michal nad Žitavou.

I.  v súlade s § 82 ods. 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších právnych predpisov  určuje bližšie podmienky vykonania výrubu drevín zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny:

1.Výrub drevín sa uskutoční v čase vegetačného pokoja od 1.10. – 31.3., v termíne do 31.9.2023, po
nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

2. Pri výrube drevín žiadateľ zabezpečí, aby sa nepoškodili okolité dreviny.

3. Výrub dreviny oznámi žiadateľ do 5  dní na tunajší úrad, termín výrubu dreviny, od ktorého
bude plynúť lehota určená na uskutočnenie náhradnej výsadby. 

4. Výrub drevín uskutoční firma s oprávnením na realizáciu výrubu stromov.

II. v súlade s § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších právnych predpisov  ukladá žiadateľovi náhradnú výsadbu:

1. Náhradná výsadba sa uskutoční  v termíne do 60 dní odo dňa výrubu, na parcele v
k.ú. Michal nad Žitavou, ktorá je vo vlastníctve Ľubomíra Supeka Michal nad Žitavou č. 161v rozsahu
5 ks pôvodných ihličnatých alebo listnatých stromov.

2. Žiadateľ Ľubomír Supek je povinný zabezpečiť starostlivosť o náhradnú výsadbu po dobu 3
rokov odo dňa jej uskutočnenia; v prípade vyhynutia vysadeného rastlinného materiálu
zrealizuje dosadbu.

3. Žiadateľ  doručí na konajúci správny orgán doklad o vykonaní náhradnej výsadby do  5 dní od
dňa uskutočnenia výsadby.

              Udelením tohto súhlasu zostávajú ostatné ustanovenia zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov nedotknuté. Tento súhlas nenahrádza rozhodnutia, povolenia alebo potvrdenia vyžadované podľa iných platných právnych predpisov.

            Z dôvodov uvedených v § 89 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov môže Obec Michal nad Žitavou na návrh účastníka konania alebo z vlastného podnetu tento súhlas zmeniť alebo zrušiť.

Odôvodnenie

            Listom zo dňa: 31.08.2021, požiadal žiadateľ Ľubomír Supek –majiteľ pozemku 1/1, Michal nad Žitavou č. 161,o výrub 5 ks drevín a to:

5 ks dreviny rodu Smrek strieborný–Piceapungesglauka  – s obvodom kmeňa 147 cm , 105 cm, 131 cm, 136 cm, 160 cm meraný vo výške 130 cm nad zemou, rastúci napozemku parc. č. 410/4 v k.ú. Michal nad Žitavou

Obec Michal nad Žitavou v zastúpení starostom obce, uskutočnila dňa 23.09.2021 miestnu obhliadku,  pri ktorej bolo zistené,

Že:

a/ Dôvody uvedené v žiadosti sú pravdivé. Stromy sú staré, vysoké, nad chodníkom ulice, nebezpečné počas silného vetra. Rastú aj blízko rodinného domu.Mohutné rozvetvenie nad rodinným domom a chodníkom, môže spôsobiť pri páde vetví,  rozsiahle škody.

b/ nové skutočnosti (napr. rozsah poškodeia drevín a pod.)

  • Druh – Smrek strieborný –Piceapungesglauka-5 ks, stoja aj v blízko stavby rodinného domu. Jedná sa o dreviny, ktoré sú  vysoká cca 10 metrov, vrch stromov je odpílený a tak je narušený vzhľad stromov, ich statika a aj zdravotný vývoj na všetkých uvedených stromoch. Smrek strieborný – Piceapungesglauka- rastie aj v  blízkosti domov, májú plytké korene, počas vetra a búrok sa odlamujú konáre a padajú na strechu rodinného domu a na chodník na ulici . Vzhľadom na riziko, ktoré predstavujú uvedené stromy pre rodinný dom a bezpečnosť ľudí  je  ďalšie ponechanie stromov na stanovišti neperspektívne a  je potrebné vyrúbanie Smrekov strieborných – Piceapungesglauka.  Na stromoch nebol pri obhliadke zistený výskyt zimujúceho vtáctva ani prítomnosť iných druhov živočíchov viažucich sa na život v korunách stromov.
  • Obvod kmeňov je 147,105, 131, 136, 160 cm vo výške 130 cm na zemou.
  • Stromy rastú na parcele č. 410/4, katastrálneho územia Michal nad Žitavou, vlastníkom je Ľubomír Supek . Pozemok je vedený ako záhrada.

            Vzhľadom na horeuvedené skutočnosti rozhodla Obec Michal nad Žitavou  tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

              Správny poplatok 10 € ,  bol určený v zmysle sadzobníka správnych poplatkov , ktorý je prílohou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov ako položka 160 bod  2. (10 €).

Poučenie:

              Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia  rozhodnutia účastníkovi konania na Obec Michal nad Žitavou.

Rozhodnutie, proti ktorému nebolo včas podané odvolanie, nadobúda účinky právoplatného rozhodnutia.

              Po vyčerpaní všetkých prípustných riadnych opravných prostriedkov môže byť toto rozhodnutie na základe žaloby preskúmané súdom.

V Michale nad Žitavou 24.9.2021

                                                                       Ing. Peter Porubský

                                                           starosta obce Michal nad Žitavou

Rozhodnutie sa doručuje :

  1. Ľubomír Supek Michal nad Žitavou č. 161
  2. Spis