Rozhodnutie správneho konania č.: 367/2022 – výrub 2 ks dreviny

Obec Michal nad Žitavou

Dátum: 22.11.2022                                                                        Číslo: 367/2022

ROZHODNUTIE

  Obec Michal nad Žitavou ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a  § 69 písm. d) a f) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na základe žiadosti p. Petra Drahoša, zo dňa 09.11.2022 v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vydáva

s ú h l a s 

podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších právnych predpisov 

žiadateľovi: Petrovi Drahošovi, Michal nad Žitavou č. 48 na výrub  2 ks  dreviny a to 2 ks Orech vlašský – Juglans regia  – s obvodom kmeňa  110 cm a 120 cm  meraný vo výške 130 cm nad zemou rastúci na pozemku parc. č. 778/35 v k.ú. Michal nad Žitavou.

I.  v súlade s § 82 ods. 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších právnych predpisov  určuje bližšie podmienky vykonania výrubu drevín zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny:

1.Výrub drevín sa uskutoční v čase vegetačného pokoja od 1.11. – 31.3., v termíne do 22.11.2024, po
   nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

2. Pri výrube drevín žiadateľ zabezpečí, aby sa nepoškodili okolité dreviny.

3. Výrub dreviny oznámi žiadateľ do 5  dní na tunajší úrad, termín výrubu dreviny, od ktorého
     bude plynúť lehota určená na uskutočnenie náhradnej výsadby. 

4. Výrub drevín uskutoční firma s oprávnením na realizáciu výrubu stromov.

II. v súlade s § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších právnych predpisov  ukladá žiadateľovi náhradnú výsadbu:

1. Náhradná výsadba sa uskutoční  v termíne do 60 dní odo dňa výrubu, na parcele

    v k.ú. Michal nad Žitavou, ktorá je vo vlastníctve Petra Drahoša  Michal nad Žitavou č. 48   v     
    rozsahu 2 ks pôvodných ihličnatých alebo listnatých stromov.

2. Žiadateľ Peter Drahoš je povinný zabezpečiť starostlivosť o náhradnú výsadbu po dobu 3
    rokov odo dňa jej uskutočnenia; v prípade vyhynutia vysadeného rastlinného materiálu
    zrealizuje dosadbu.

3. Žiadateľ  doručí na konajúci správny orgán doklad o vykonaní náhradnej výsadby do  5 dní od
     dňa uskutočnenia výsadby.

              Udelením tohto súhlasu zostávajú ostatné ustanovenia zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov nedotknuté. Tento súhlas nenahrádza rozhodnutia, povolenia alebo potvrdenia vyžadované podľa iných platných právnych predpisov.

            Z dôvodov uvedených v § 89 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov môže Obec Michal nad Žitavou na návrh účastníka konania alebo z vlastného podnetu tento súhlas zmeniť alebo zrušiť.

Odôvodnenie

            Listom zo dňa: 09.11.2022, požiadal žiadateľ Peter Drahoš –majiteľ pozemku 778/35, 1/1 , Michal nad Žitavou č. 48,o výrub 2 ks drevín a to:

1 ks dreviny Orech vlašský – Juglans regia – s obvodom kmeňa 110 cm,  meraný vo výške 130 cm nad zemou.

 1 ks dreviny Orech vlašský – Juglans regia  – s obvodom kmeňa  120 cm   meraný vo výške 130 cm nad zemou, rastúcich na pozemku parc. č. 778/35  v k.ú. Michal nad Žitavou.

Obec Michal nad Žitavou v zastúpení starostom obce, uskutočnila dňa 15.11.2022 miestnu obhliadku,  pri ktorej bolo zistené,

Že:

a/ Dôvody uvedené v žiadosti sú pravdivé a to: stromy napadnuté chorobou, bude realizovaná nová výsadba.

b/ nové skutočnosti (napr. rozsah poškodenia drevín a pod.)

Dreviny – Orech vlašský – Juglans regia    stoja   v blízkosti prístrešku. Jedná sa o dreviny, ktoré sú vysoká cca 6 metrov. Vzhľadom na riziko, ktoré predstavujú uvedené stromy pre  stavby a bezpečnosť ľudí  je  ďalšie ponechanie stromov na stanovišti neperspektívne a  je potrebné vyrúbanie 2 ks Orech vlašský – Juglans regia  . 

  • Na stromoch nebol pri obhliadke zistený výskyt zimujúceho vtáctva ani prítomnosť iných druhov živočíchov viažucich sa na život v korunách stromov.
  • Obvod kmeňov je 110 cm, 120 cm vo výške 130 cm na zemou.
  • Stromy rastú na parcelách č. 778/35 katastrálneho územia Michal nad Žitavou, vlastníkom je Peter Drahoš, Michal nad Žitavou č.48 . Pozemok je vedený ako vinica.

            Vzhľadom na hore uvedené skutočnosti rozhodla Obec Michal nad Žitavou  tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

              Správny poplatok 10 € ,  bol určený v zmysle sadzobníka správnych poplatkov , ktorý je prílohou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov ako položka 160 bod  2. (10 €).

Poučenie:

              Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia  rozhodnutia účastníkovi konania na Obec Michal nad Žitavou.

Rozhodnutie, proti ktorému nebolo včas podané odvolanie, nadobúda účinky právoplatného rozhodnutia.

              Po vyčerpaní všetkých prípustných riadnych opravných prostriedkov môže byť toto rozhodnutie na základe žaloby preskúmané súdom.

V Michale nad Žitavou 22.11.2022


                                                                    Ing. Peter Porubský

                                                             starosta obce Michal nad Žitavou

Rozhodnutie sa doručuje :

  1. Peter Drahoš
  2. Spis