Rozhodnutie správneho konania č.: 416/2021 – výrub 1 ks dreviny

Dátum: 04.01.2022                                                                        Číslo: 416/2021

ROZHODNUTIE

  Obec Michal nad Žitavou ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a  § 69 písm. d) a f) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na základe žiadosti Gemer Invest, s.r.o.,Rimavská Sobota, zo dňa 17.12.2021 v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vydáva

s ú h l a s 

podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších právnych predpisov 

žiadateľovi: Gemer Invest, s.r.o., Nová 2, Rimavská Sobota 979 01, na výrub 1 ks dreviny rodu Hruška obyčajná – Pyrus pyraster– s obvodom kmeňa 160 cm   meraný vo výške 130 cm nad zemou, rastúci na pozemku parc. č. 493/75 v k.ú. Michal nad Žitavou.

I.  v súlade s § 82 ods. 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších právnych predpisov  určuje bližšie podmienky vykonania výrubu drevín zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny:

1.Výrub drevín sa uskutoční v čase vegetačného pokoja od 1.10. – 31.3., v termíne do 04.01.2024, po
nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

2. Pri výrube drevín žiadateľ zabezpečí, aby sa nepoškodili okolité dreviny.

3. Výrub dreviny oznámi žiadateľ do 5  dní na tunajší úrad, termín výrubu dreviny, od ktorého
bude plynúť lehota určená na uskutočnenie náhradnej výsadby. 

4. Výrub drevín uskutoční firma s oprávnením na realizáciu výrubu stromov.

II. v súlade s § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších právnych predpisov  ukladá žiadateľovi náhradnú výsadbu:

1. Náhradná výsadba sa uskutoční  v termíne do 60 dní odo dňa výrubu, na parcele v
k.ú. Michal nad Žitavou, ktorá je vo vlastníctve Gemer Invest, s.r.o.,Nová 2, Rimavská Sobota 979 01 v rozsahu 1 ks pôvodných ihličnatých alebo listnatých stromov.

2. Žiadateľ Gemer Invest, s.r.o.,Nová 2, Rimavská Sobota 979 01 je povinný zabezpečiť starostlivosť o náhradnú výsadbu po dobu 3 rokov odo dňa jej uskutočnenia; v prípade vyhynutia vysadeného rastlinného materiálu zrealizuje dosadbu.

3. Žiadateľ  doručí na konajúci správny orgán doklad o vykonaní náhradnej výsadby do  5 dní od
dňa uskutočnenia výsadby.

              Udelením tohto súhlasu zostávajú ostatné ustanovenia zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov nedotknuté. Tento súhlas nenahrádza rozhodnutia, povolenia alebo potvrdenia vyžadované podľa iných platných právnych predpisov.

            Z dôvodov uvedených v § 89 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov môže Obec Michal nad Žitavou na návrh účastníka konania alebo z vlastného podnetu tento súhlas zmeniť alebo zrušiť.

Odôvodnenie

            Listom zo dňa: 17.12.2021, požiadal žiadateľ Gemer Invest, s.r.o.,Nová 2, Rimavská Sobota 979 01 –majiteľ pozemku 1/1, Michal nad Žitavou ,o výrub 1 ks drevín a to:

1 ks dreviny rodu Hruška obyčajná – Pyrus pyraster   – s obvodom kmeňa 160 cm  meraný vo výške 130 cm nad zemou, rastúci na pozemku parc. č. 493/75 v k.ú. Michal nad Žitavou

Obec Michal nad Žitavou v zastúpení starostom obce, uskutočnila dňa 04.01.2022 miestnu obhliadku,  pri ktorej bolo zistené,

Že:

a/ Dôvody uvedené v žiadosti sú pravdivé. Strom zasahuje do rozhľadového trojuholníka priecestia v traťovom úseku.

b/ nové skutočnosti (napr. rozsah poškodeia drevín a pod.)

  • Druh – Hruška obyčajná – Pyrus pyraster  -1 ks, stojí   v blízkosti elektrického vedenia. Jedná sa o drevinu, ktoré je  vysoká cca 7 metrov. Vzhľadom na riziko, ktoré predstavuje uvedený strom pre železničnú dopravu a bezpečnosť ľudí  je  ďalšie ponechanie stromou na stanovišti neperspektívne a  je potrebné vyrúbanie Hrušky obyčajnej – Pyrus pyraster.  Na strome nebol pri obhliadke zistený výskyt zimujúceho vtáctva ani prítomnosť iných druhov živočíchov viažucich sa na život v korunách stromov.
  • Obvod kmeňa je 160 cm vo výške 130 cm na zemou.
  • Strom rastie na parcele č. 493/75, katastrálneho územia Michal nad Žitavou, vlastníkom je Gemer Invest, s.r.o.,Nová 2, Rimavská Sobota 979 01. Pozemok je vedený ako zastavaná plocha a nádvorie.

            Vzhľadom na hore uvedené skutočnosti rozhodla Obec Michal nad Žitavou  tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

              Správny poplatok 100 € ,  bol určený v zmysle sadzobníka správnych poplatkov , ktorý je prílohou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov ako položka 160 bod  2. (100 €).

Poučenie:

              Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia  rozhodnutia účastníkovi konania na Obec Michal nad Žitavou.

Rozhodnutie, proti ktorému nebolo včas podané odvolanie, nadobúda účinky právoplatného rozhodnutia.

              Po vyčerpaní všetkých prípustných riadnych opravných prostriedkov môže byť toto rozhodnutie na základe žaloby preskúmané súdom.

V Michale nad Žitavou 04.01.2022

                                                                      
                                                                    Ing. Peter Porubský

                                                             starosta obce Michal nad Žitavou

Rozhodnutie sa doručuje :

  1. Gemer Invest, s.r.o.,Nová 2, Rimavská Sobota 979 01
  2. Spis