Rozhodnutie správneho konania č.: 56/2021 – výrub 1 ks stromu

Č. j. 56/2021                                                                   V Michale nad Žitavou, 18.03.2021

R O Z H O D N U T I E

Obec Michal nad Žitavou, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej  správy  na  obce  a  na  vyššie  územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe podanej žiadosti Jolany Návojskej, Michal nad Žitavou č.263, 941 61 zo dňa 01.03.2021 podľa § 47 ods. 3 zákona a v súlade s ustanovením § 46  zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva

Jolane Návojskej, Michal nad Žitavou č. 263

  1. s ú h l a s

na výrub 1 ks stromu, ktorý rastie v lokalite t.z. Nová ulica, na pozemku KN-C č. 491/81  druh pozemku: zahrada, k. ú. Michal nad Žitavou

Jedná sa o  drevinu :

1  ks Orech vlašský – obvod kmeňa vo výške 1,3 m: 215,0 cm

Podľa § 82 ods. 12 zákona  správny  orgán určuje nasledovné podmienky vykonávania výrubu :

  1. Výrub stromu je potrebné zrealizovať odborným spôsobom v čase mimo hniezdneho obdobia a v čase vegetačného pokoja v termíne od 31.10. 2020 do 31.3.2022 a to len u drevín, ktoré boli na kmeni a koreňovom nábehu označené nezameniteľným spôsobom podľa vyhlášky.
  2. Pri výrube chrániť pred poškodením ostatné  stromy, ktoré rastú v bezprostrednej blízkosti stromu určeného na výrub.
  3. Drevná hmota po výrube bude využitá, alebo odvezená na povolené miesto zneškodnenia.

V súlade s § 48 ods. 1 zákona správny orgán ukladá žiadateľovi  p o v i n n o s ť :

Zrealizovať náhradnú výsadbu 1 ks sadenice dreviny druhu ľubovoľný ovocný strom, alebo okrasná drevina ktorá bude vysadená na pozemku KN-C č. 491/81 k. ú. Michal nad Žitavou v jarnom/jesennom období v termíne do 31.12.2022.

O d ô v o d n e n  i  e :

Žiadateľ Jolana Návojská  požiadal dňa: 1.03.2021 Obec Michal nad Žitavou o udelenie súhlasu na výrub 1 ks stromu, ktorý rastie  na pozemku KN-C parcelné č. 491/81  k.ú. Michal nad Žitavou .Žiadosť bola odôvodnená tým že strom má cca 50 rokov, pri nárazoch vetra padajú konáre, strom  nemal už 3 roky úrodu.

Na základe podaného návrhu správny orgán listom zo dňa 10.03.2021 oznámil začatie konania a pre objektívne posúdenie veci nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Pri miestnej obhliadke dňa 11.03.2021 boli posúdené dôvody výrubu požadovaného stromu, bol spresnený druh dreviny  a bol premeraný obvod kmeňa. Jedná sa o drevinu druhu

1  ks Orech vlašský – obvod kmeňa vo výške 1,3 m: 215,0 cm

Dôvody uvedené v žiadosti boli preskúmané na mieste a po objasnení  žiadateľom, boli uznané ako opodstatnené.

Pri obhliadke nebol zistený výskyt zimujúceho vtáctva ani prítomnosť iných druhov živočíchov viažucich sa na život v korunách stromov.

             Za výrub dreviny je určená náhradná výsadba a to výsadba 1 ks sadenice dreviny druhu ľubovoľný ovocný strom, alebo ľubovoľná okrasná drevina, ktoré budú vysadené: na pozemku  KN-C č. 491/81 k. ú. Michal nad Žitavou v jarnom/jesennom období v termíne do 31.12.2022, dôvodom výsadby ovocných stromov je vhodnosť lokality na pestovanie ovocných stromov, je to historický dané v danej lokalite a potreba uprednostniť hospodársky prospešné dreviny pred okrasnými drevinami.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 53 a § 54 správneho poriadku odvolať v lehote 15 dní od jeho doručenia. Podané odvolanie má odkladný účinok. Odvolanie sa podáva na správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal. O podanom odvolaní bude konať ako odvolací orgán Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

                                                                                                          Ing. Peter Porubský   

                                                                                                                starosta obce

Doručí sa:

Účastníci konania:

  1. Žiadateľ
  2. Spis