Správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie – Územný plán obce Michal nad Žitavou – zaslanie