Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou k záverečnému účtu obce za rok 2021

Záverečným účtom obce rozumieme súhrnné spracovanie údajov charakterizujúcich rozpočtové hospodárenie obce za príslušný kalendárny rok, ktorého povinnosť zostavenia určuje § 16 zákona NR SR č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Odborné stanovisko k danej problematike – ako hlavná kontrolórka – predkladám v súlade s ods. 1. písm. c) § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Účelom a cieľom tohto stanoviska je predovšetkým snaha o odborné posúdenie všetkých tých aspektov a náležitostí záverečného účtu, ktorými musí tento dokument zo zákona disponovať. Jednotlivé jeho kroky možno zostaviť do nasledovnej postupnosti:

 1. Súlad predloženého záverečného účtu so všeobecne záväznými právnymi predpismi   

Možno konštatovať, že návrh záverečného účtu obce Michal nad Žitavou je z tohto uhla pohľadu v plnom súlade s požadovanými právnymi normami, ktoré jeho zostavenie odborne a právne definujú a podmieňujú, a to predovšetkým so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konkrétne § 16 ods. 5. Preukázateľne obsahuje:

 • rozpočet obce za r. 2021 v členení podľa  § 10 ods. 3 citovaného zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou a to vnútorne členený na bežné príjmy, bežné výdavky, kapitálové príjmy, kapitálové výdavky a finančné operácie
 • rozbor plnenia príjmov za rok 2021
 • rozbor plnenia výdavkov za rok 2021
 • výsledky hospodárenia za rok 2021
 • tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
 • finančné usporiadanie vzťahov
 • bilanciu aktív a pasív k 31.12.2021
 • prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
 • návrh uznesenia

Treba spomenúť, že popri zákone č. 583/2004 Z.z. pri zostavovaní záverečného účtu obce boli plne zohľadnené aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 1. Overenie účtovnej závierky obce a jeho rozpočtového hospodárenia audítorom

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konkrétne § 16 ods. 3, je obec povinná dať si overiť účtovnú závierku.

 Obec  túto povinnosť splnila, účtovná závierka bola overená.

 • Zverejnenie návrhu záverečného účtu obce zákonným spôsobom

V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 9 ods. 2, je obec povinná zverejniť rozpočet obce najmenej na 15 dní spôsobom v meste obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť, pričom tá istá podmienka platí aj o záverečnom účte obce, zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v § 16 ods. 7, súčasne hovorí, že pred schválením sa návrh záverečného účtu obce predkladá na verejnú diskusiu.  

Táto podmienka bola splnená.

Možno konštatovať, že návrh záverečného účtu bol zostavený a predložený v súlade so všeobecne záväznými predpismi a obsahuje všetky zákonné náležitosti, vrátane formálnej stránky návrhu a jeho predpísanej štruktúry. 

 • Plnenie rozpočtu obce

Ako bolo uvedené v bode 1 tejto správy, rozpočet obce Michal nad Žitavou je v zmysle  § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v súlade s rozpočtovou klasifikáciou vnútorne členený na:

a)  bežné príjmy a výdavky,

b)  kapitálové príjmy a výdavky,

c)  finančné operácie.

d)  vlastné príjmy ZŠ

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2020 uznesením č. 17/2020,

a bol počas roka 2021 zmenený 4  krát:

 • zmena  schválená dňa 25.2.2021  uznesením č. 13/2021
 • zmena  schválená dňa 19.8.2021  uznesením č. 12/2021
 • zmena  schválená dňa 28.10.2021 uznesením č. 9/2021
 • zmena  schválená dňa 14.12.2021 uznesením č. 12/2021

Rozpočet obce k 31.12.2021

PRÍJMY: schválenýupravenýskutočnosť
Bežné príjmy /OÚ  + MŠ 101064,77 + ZŠ 420014+ ŠJ 17104,80/744 231  891 167891 166,98
Kapitálové príjmy /+ ZŠ 5000,-/07 7557 754,64
Finančné operácie z RF18 70026 83026 829,91
Zost.financií z prech.roka – ZŠ dopravné, str, AP, SDB015 88915 889,52
Vlastné príjmy ZŠ12 00018 511,5618 511,56
Finančné operácie ZŠ0750,24750,24
Rozpočtové  príjmy  spolu:774 931960 902,80960 902,85
VÝDAVKY:   
Bežné výdavky284 392339 484339 483,77
Kapitálové výdavky18 70027 75827 757,80
Výdavkové operácie – spl.úverov13 77213 77213 772,06
Výdavky ZŠ s MŠ458 067542 370,39534 688,77
Výdavky ZŠ s MŠ – kapitálové /5000+1826,75 z OÚ/ 6 826,756 826,75
Rozpočtové  výdavky  spolu:774 931930 211,14922 529,15

Tabuľka obsahuje porovnanie údajov upraveného rozpočtu vo vzťahu k schválenému rozpočtu a k čerpaniu rozpočtu. Upravený rozpočet predstavuje schválený rozpočet zmenený rozpočtovými opatreniami podľa ustanovenia § 14 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Realizácia všetkých   zmien rozpočtu prebehla v súlade s platnými citovanými uzneseniami a bola vykonaná oprávneným orgánom podľa § 14 ods. 1, zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ako i formou rozpočtových opatrení  podľa § 14 ods. 2 toho istého zákona

Z dôvodu, že návrh Záverečného účtu obce Michal nad Žitavou obsahuje pomerne prehľadné a podrobné členenie príjmov i výdavkov obce podľa jednotlivých kategórii ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a moje závery z kontroly plnenia rozpočtu sú identické so závermi tohto návrhu, nebudem ich v tejto kapitole už bližšie špecifikovať.  Viď ,,Záverečný účet obce za r. 2021“.

4. Výsledok  hospodárenia za rok 2021

a)  HV podľa  § 10 ods. 3 písm. a, b, c zákona 583/2004 Z.z.

    príjmy výdavky príjmy ZŠ výdavky ZŠ s MŠbežné                     kapitálové                  fin.operácie         spolu   891 166,98                7 754,64                  42 719,43           941 641,05 –     339 483,77            –  27 757,80              –  13 772,06    –     381 013,63             18 511,56                                                     750,24             19 261,80     –     534 688,77            –    6 826,75                                      –     541 515,52  
             35 506,-                –  26 829,91            +  29 697,61    =      38 373,70

b)  HV podľa  § 10 ods. 3 písm. a, b zákona 583/2004

    príjmy výdavky   príjmy ZŠ výdavky ZŠ s MŠbežné                     kapitálové                   spolu         891 166,98               7 754,64                       898 921,62  –    339 483,77          –  27 757,80                   –  367 241,57                                               18 511,56                                                      18 511,56  –    534 688,77          –     6 826,75                  –  541 515,52
             35 506,-             –   26 829,91        =              8 676,09 

c) HV   – rozdiel z podvojného účtovníctva medzi výnosmi a nákladmi

    účt.tr. 6 /výnosy/ účt.tr. 5 /náklady/obec                          ZŠ s MŠ                            489 484,25                556 003,17                               489 131,37                557 045,62                   
                  352,88                  – 1 042,45                   

Hospodárenie obce – Skutočnosť k 31.12.2021

  
Bežné príjmy spolu      909 678,54
z toho:  bežné príjmy obce891 166,98
             bežné príjmy RO18 511,56
Bežné výdavky spolu874 172,54
z toho:  bežné výdavky obce339 483,77
             bežné výdavky RO534 688,77
Bežný rozpočet35 506,-
Kapitálové príjmy spolu7 754,64
z toho:  kapitálové príjmy obce7 754,64
             kapitálové príjmy RO0
Kapitálové výdavky spolu34 584,55
z toho:  kapitálové výdavky obce27 757,80
             kapitálové výdavky RO6 826,75
Kapitálový rozpočet-26 829,91
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu8 676,09
z toho:  ZŠ -nevyčerpané prostr. na normatíva7 000,—
             ZŠ – nevyčerpané prostr. na dopravné681,62
             ŠJ – nevyčerpané prostr. na stravu detí12 360,60
Úprava prebytku  /357…/-20 042,22
z toho: Soc.fond360,43
             FO kanalizácia3 920,—
             BD FO spol.pr.6 521,22
             BD FO indiv.pr.6 498,56
             BD fin.zábezpeka6 561,—
Úprava prebytku  /fondy/-23 861,21
VÝSLEDOK  HOSPODÁRENIA za rok 2021  /bude prip.do RF v roku 2022/-35 227,34

d)  Prebytok rozpočtu v sume 8 676,09 €, zistený podľa ustanovenia § 10 ods.3  písm. a) a b)  zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je upravený /znížený/ o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 20 042,22 € a aj o fondy v sume 23 861,21.  Výsledok hospodárenia za rok 2021 je schodkový

 -35 227,34 €, rezervný fond sa v r.2022 tvoriť nebude.

 • Zákonnosť stanovenia výsledku hospodárenia  

Potvrdzujem, že mechanizmus stanovenia výsledku hospodárenia obce je v plnom súlade s ustanovením § 2 písm. b) a c) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, definujúcom prebytok rozpočtu ako kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu a schodok rozpočtu ako záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu.

 Je taktiež v súlade s § 10 ods. 3 písm. a) a b) potvrdzujúcom jeho vnútorné členenie na bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet) a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet).

Vzhľadom na uvedené skutočnosti, vyjadrujem pred zákonným zverejnením záverečného účtu obce Michal nad Žitavou  súhlas s jeho celoročným hospodárením.

V Michale nad Žitavou 21.3.2022                                                      Hlavná kontrolórka obce

                                                                                                                   Ing. Eva Boďová