Štatút obce

Štatút obce

Štatút obce Michal nad Žitavou je základnou právnou normou obce Michal nad Žitavou. Všetky Všeobecné záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné predpisy obce musia byť v súlade s týmto Štatútom. Zmeny a doplnky tohto Štatútu schvaľuje Obecným zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov. Štatút obce Michal nad Žitavou bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Michale nad Žitavou dňa 30.4.2002. Štatút obce Michal nad Žitavou nadobúda účinnosť dňom 1.5.2002. Nadobudnutím účinnosti Štatútu obce Michal nad Žitavou sa ruší Organizačný poriadok obce Michal nad Žitavou, schválený dňa 27.6.1992.