U Z N E S E N I E č.11/2020

U Z N E S E N I E z  11 .  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou, zo dňa 20.8.2020 Obecné zastupiteľstvo na 11.  zasadnutí prerokovalo:

Číslo bodu:


 2.  Program rokovania
 4.  Kontrolu uznesenia z 10. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného
      úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ.
 5.  Správu o vývoji financií v obci za posledné roky a mesiace, prehľad o príjmoch
      podielových daní pre obec a MŠ, ŠKD, ŠJ a príjmoch  pre ZŠ zo štátneho
      rozpočtu. Stav obecných účtov k 30.6.2020 a k 31.7.2020
 6.  Správu komisie na ochranu verejného záujmu, za rok 2019
 7.  Delegovanie zástupcu do rady školy, na uvoľnené miesto, v rade školy.

 8.  Vysporiadanie súkromného pozemku p.č. 107/1, zasahujúceho do verejného
       priestranstva obce.

9.    Nájomné zmluvy pre nájomcov v bytovom dome 8 b.j. Michal nad Žitavou č. 290, na
       dobu určitú.

10. Zmluvu na odpredaj obecného pozemku p.č. 119/5  zastavaná plocha a nádvorie
      o výmere 125,0 m2, pozemku p.č. 119/7 zastavaná plocha a nádvorie o výmere
      724,0 m2 a stavby – sklad s.č. 442.
11. Hospodárenie s komunálnym odpadom v 1. polroku 2020 a činnosti tlakovej
      kanalizácie v 1. polroku 2020.
12. Petíciu obecnému zastupiteľstvu
13. Možnosti realizovať výstavbu bytového domu s 12 bytmi v obci Michal nad
      Žitavou.
14.  A.  poslanecké návrhy, body 1 – 6.
       B.  informácia o stave súdneho sporu.    

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou:

k bodu č. 2:

SCHVAĽUJE:  Program rokovania 11. obecného zastupiteľstva.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  4 –  Mgr. Renata Bujdáková, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,                                                      

Za:                   4 – Mgr. Renata Bujdáková, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,                                                                                   

proti:                0
Zdržali sa:
        0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 4:

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou

BERIE NA VEDOMIE: Kontrolu uznesenia z  10. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti Obecného  úradu Michal nad  Žitavou od posledného obecného zastupiteľstva.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  4 –  Mgr. Renata Bujdáková, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,                                                      

Za:                   4 – Mgr. Renata Bujdáková, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,                                                                                   

proti:                0
Zdržali sa:
       0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 5

BERIE NA VEDOMIE:  Správu o vývoji financií v obci za posledné roky a mesiace, prehľad o príjmoch  podielových daní pre obec a MŠ, ŠKD, ŠJ a príjmoch  pre ZŠ zo štátneho rozpočtu. Stav obecných účtov k 30.6.2020, a k 31.7.2020.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  4 –  Mgr. Renata Bujdáková, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,                                                      

Za:                   4 – Mgr. Renata Bujdáková, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,                                                                                   

proti:                0
Zdržali sa:
        0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 7:

SCHVAĽUJE:   Delegovanie zástupcu do Rady školy p. Evu Baráthovú.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  4 –  Mgr. Renata Bujdáková, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,                                                      

Za:                   4 – Mgr. Renata Bujdáková, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,                                                                                   

proti:                0
Zdržali sa:
        0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 8:

SCHVAĽUJE:   Odkúpenie časti pozemku parcela č.  107/1 a to nového pozemku parcela č. 107/5 do vlastníctva obce, vo výmere  52 m², za cenu 4,0 Eur/m², celkovú cenu pozemku  208,- Eur. Cena je určená dohodou.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  4 –  Mgr. Renata Bujdáková, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,                                                      

Za:                   4 – Mgr. Renata Bujdáková, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,                                                                                   

proti:                0
Zdržali sa:
        0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 9:

SCHVAĽUJE: Nájomnú zmluvu s nájomcami v bytovom dome 8 b.j. Michal nad Žitavou  č. 290 od 1.9.2020, nasledovne:

P. č.         Meno a priezvisko     Trvalý pobytDruh bytu    Nová luva na obdobie
1.Mária KozárováMichal nad Žitavou č. 2902 izbový 1/1Od 1.9. 2020 Do 31.8.2023
2.Miloš PlánMichal nad Žitavou č. 2903 izbový 1/2Od 1.9. 2020 Do 31.8.2021
3.Ivan KóňaMichal nad Žitavou č. 2903 izbový 1/3Od 1.9. 2020 Do 31.8.2023
4.Jozef ZrubecMichal nad Žitavou č. 2901 izbový 1/4Od 1.9. 2020 Do 31.8.2023
5.Jozef Kostoláni  Michal nad Žitavou č. 2902 izbový 1/5Od 1.9. 2020 Do 31.8.2023
6.Pavol MelišekMichal nad Žitavou č. 2903 izbový 1/6Od 1.9. 2020 Do 31.8.2023
7.  Ľuboš KaplánMichal nad Žitavou č. 2903 izbový 1/7Od 1.9. 2020 Do 31.8.2023
8.Ján Lenghart  Michal nad Žitavou1.izbový 1/8Od 1.9. 2020 Do 31.8.2023

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  4 –  Mgr. Renata Bujdáková, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,                                                      

Za:                   4 – Mgr. Renata Bujdáková, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,                                                                                   

proti:                0
Zdržali sa:
        0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 10 A/:

BERIE NA VEDOMIE: Obsah zápisniceo priebehu vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže a výbere najvhodnejšieho návrhu z hľadiska výhodnosti, pre Obec Michal nad Žitavou.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  4 –  Mgr. Renata Bujdáková, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,                                                      

Za:                   4 – Mgr. Renata Bujdáková, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,                                                                                   

proti:                0
Zdržali sa:
        0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 10 B/:

 SCHVAĽUJE: Uzavretie kúpnej zmluvy medzi Obcou Michal nad Žitavou, v zastúpení  Ing. Petrom Porubským, starostom obce a predkladateľom súťažného návrhu s najvyššou ponúknutou cenou, v rámci obchodnej verejnej súťaže, ktorý odporučila komisia pre obchodnú verejnú súťaž s Color Centrum SH s.r.o. Partizánska 38, 951 93 Topoľčianky, IČO: 36526517 na odpredaj pozemku parcely číslo 119/5, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 125 m², pozemku parcely číslo 119/7, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 724 m² a stavby – sklad s. č. 442 v katastrálnom území Michal nad Žitavou, ktorého vlastníkom je Obec Michal nad Žitavou, IČO: 00309095, za cenu 27.700,- Eur.                                                              

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  4 –  Mgr. Renata Bujdáková, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,                                                      

Za:                   4 – Mgr. Renata Bujdáková, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,                                                                                   

proti:                0
Zdržali sa:
        0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 11:

BERIE NA VEDOMIE: Správu o hospodárení s komunálnym odpadom v obci za I. polrok  2020  a činnosti tlakovej kanalizácie v I. polroku 2020.                                                

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  4 –  Mgr. Renata Bujdáková, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,                                                      

Za:                   4 – Mgr. Renata Bujdáková, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,                                                                                   

proti:                0
Zdržali sa:
        0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 12:

BERIE NA VEDOMIE: Petíciu proti výstavbe STK a EK v Michale nad Žitavou.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  4 –  Mgr. Renata Bujdáková, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,                                                      

Za:                   4 – Mgr. Renata Bujdáková, Peter Drahoš, , Roman Pilek,                                                                                   

proti:                0
Zdržali sa:
        1 – Zdeno Lehký

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 13:

DOPORUČUJE:  Zahájiť prípravné práce na výstavbu bytového domu s 12 bytovými jednotkami na parcele č. 410/54 a 410/63.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  4 –  Mgr. Renata Bujdáková, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,                                                      

Za:                   4 – Mgr. Renata Bujdáková, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,                                                                                   

proti:                0
Zdržali sa:
        0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 14 A-3  :

BERIE NA VEDOMIE: Návrh na inštaláciu fotopascí pri areáli družstva a na viniciach cesta na Vinodol.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  4 –  Mgr. Renata Bujdáková, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,                                                      

Za:                   4 – Mgr. Renata Bujdáková, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,                                                                                   

proti:                0
Zdržali sa:
        0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 14 a:

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou, k bodu 14 A – 5:

BERIE NA VEDOMIE: Vyjadrenie hlavnej kontrolórky obce, k spôsobu vykonávania kontrolnej činnosti v obci a k požiadavke poslanca OZ o predloženie správy o neplatných hlasoch v petícii proti výstavbe STK a EK.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  4 –  Mgr. Renata Bujdáková, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,                                                      

Za:                   4 – Mgr. Renata Bujdáková, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,                                                                                   

proti:                0
Zdržali sa:
        0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 14 A – 6:

BERIE NA VEDOMIE: Správu starostu obce o plnení volebného programu na roky 2018 – 2022

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  4 –  Mgr. Renata Bujdáková, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,                                                      

Za:                   4 – Mgr. Renata Bujdáková, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,                                                                                   

proti:                0
Zdržali sa:
        0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 14 B:

BERIE NA VEDOMIE: Správu o aktuálnom stave súdneho sporu medzi žalobcom Obcou Michal nad Žitavou a žalovanou Bc. Helenou Nagyovou o zaplatení 6.916,- Eur s príslušenstvom.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  4 –  Mgr. Renata Bujdáková, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,                                                      

Za:                   4 – Mgr. Renata Bujdáková, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,                                                                                   

proti:                0
Zdržali sa:
        0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..