U Z N E S E N I E č.12/2020

 U Z N E S E N I E

z  12 .  zasadnutia obecného zastupiteľstva

obce Michal nad Žitavou, zo dňa 29.10.2020

Obecné zastupiteľstvo na 12.  zasadnutí prerokovalo:

Číslo bodu:


 2.  Program rokovania
 4.  Kontrolu uznesenia z 11. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného
      úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ.
 5.  Správu o vývoji financií v obci za posledné roky a mesiace, prehľad o príjmoch
      podielových daní pre obec a MŠ, ŠKD, ŠJ a príjmoch  pre ZŠ zo štátneho
      rozpočtu. Stav obecných účtov k 31.8.2020 a k 30.9.2020
 6.  Správu komisie na ochranu verejného záujmu, za rok 2019
 7.  Delegovanie zástupcu do rady školy, na uvoľnené miesto, v rade školy

 8.  Prílohy č. 3 k VZN č. 3/2019 Obce Michal nad Žitavou  o financovaní
       originálnych kompetencií obce na úseku školstva. Výšky finančných prostriedkov 
       na prevádzku a mzdy na žiaka ŠKD, dieťa MŠ a potenciálneho stravníka v ŠJ.
 
  9.  Investíciu do opravy havarijného stavu chodníka pri MŠ.  

10. Zrušenie zriaďovacej listiny dobrovoľného hasičského zboru, menovanie,
      zaradenie, ustanovenie, poverenie členov do jednotlivých funkcií.
11. Spoločný projekt obce a farského úradu, výstavby sochy Sv. Michala Archanjela
      na parcele 6/1 Veľký park.
12. Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou o podmienkach
      poskytnutia dotácií z rozpočtu obce.
13. Žiadosť COOP Jednota Nové Zámky  o umiestnení smerovej tabule na pozemku
       obce – vo Veľkom parku.
14.  a.  Povinnosti vlastníkov nehnuteľností so žumpami.
       b.  Povinnosti obcí pri triedení kuchynského  bioodpadu.
       c.  Správy ZŠ s MŠ o hospodárení za rok 2019 a o výsledkoch a podmienkach
            výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020.    

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou:

k bodu č. 2:

SCHVAĽUJE:  Program rokovania 12. obecného zastupiteľstva.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  4 –  Mgr. Renata Bujdáková, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,                                                      

Za:                   4 – Mgr. Renata Bujdáková, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,                                                                                   

proti:                0
Zdržali sa:
        0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 4:

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou

BERIE NA VEDOMIE: Kontrolu uznesenia z  10. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti Obecného  úradu Michal nad  Žitavou od posledného obecného zastupiteľstva.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  4 –  Mgr. Renata Bujdáková, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,                                                      

Za:                   4 – Mgr. Renata Bujdáková, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,                                                                                   

proti:                0
Zdržali sa:
        0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 5

BERIE NA VEDOMIE:  Správu o vývoji financií v obci za posledné roky a mesiace, prehľad o príjmoch  podielových daní pre obec a MŠ, ŠKD, ŠJ a príjmoch  pre ZŠ zo štátneho rozpočtu. Stav obecných účtov k 30.6.2020, a k 31.7.2020.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  4 –  Mgr. Renata Bujdáková, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,                                                      

Za:                   4 – Mgr. Renata Bujdáková, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,                                                                                   

proti:                0
Zdržali sa:
       0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 2:

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou:

Schvaľuje:  Program rokovania 12. obecného zastupiteľstva.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť –       Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková,

Hlasovali za:                 5   –                      Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková,

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 4:

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou

Berie na vedomie :

Kontrolu uznesenia z  11. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti Obecného  úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť –    Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková,

Hlasovali za:                 5 –                       Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková,

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 5

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou:
 Berie na vedomie:

 Správu o vývoji financií v obci za posledné roky a mesiace, prehľad o príjmoch
 podielových daní pre obec a MŠ, ŠKD, ŠJ a príjmoch  pre ZŠ zo štátneho rozpočtu.
 Stav obecných účtov k 31.8.2020, a k 30.9.2020.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť –   Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková,

Hlasovali za:                        5 –                 Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková,

Hlasovali proti:                  0
Zdržali sa hlasovania:       0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 6.:

Bod číslo 6. presunutý na najbližšie OZ

K bodu č. 7.:

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou

Schvaľuje:


Delegovanie zástupcu do Rady školy a to: Urbanová Mária, Michal nad Žitavou č.49

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť –       Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková,

Hlasovali za                   5 –                   Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková,

Hlasovali proti:               0
Zdržali sa hlasovania:    0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   ………………….

K bodu č. 8:

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou: 

Schvaľuje :

Zmenu prílohy č. 2 k VZN Obce Michal nad Žitavou VZN č.3/ 2019 o financovaní  originálnych  kompetencií obce na úseku školstva. Výška finančných prostriedkov  na prevádzku a mzdy na žiaka ŠKD, dieťa MŠ a potenciálneho stravníka v ŠJ,  vo výške uvedenej v prílohe č.3, čo predstavuje celkovú sumu 87 245,0 Eur.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť –       Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková,

Hlasovali za:                      5 –                  Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková,

Hlasovali proti:                 0
Zdržali sa hlasovania
:      0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   ………………….

K bodu č. 9:

 Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou: 

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou: 

Schvaľuje:

Opravu chodníka pri MŠ, v zmysle v zmysle predloženého rozpisu prác, v hodnote  3 766,0 Eur.  Prípadné navýšenie hodnoty prác, z dôvodu nepredvídateľných okolností, nesmie presiahnuť hodnotu 5% z uvedenej hodnoty, teda maximálne o 188,0 Eur. 

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť –       Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková

Hlasovali za:                  4 –                      Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová,  Mgr. Renáta Bujdáková

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 1                         Peter Drahoš

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   ………………….

K bodu č. 10 :

 Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou: 

Ruší:

1. Zriaďovaciu listinu DHZ
2. Menovanie do funkcie veliteľa DHZ obce Mariána Račeka
3. Zaradenie do funkcie technika – strojníka DHZ obce Petra Porubského

Prijaté uznesením na 5. zasadnutí OZ  dňa 13.8.2019 v bode 16.a, 16.b, 16.c.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť –       Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková,

Hlasovali za:                  5 –                      Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková,

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   ………………….

K bodu č. 11:

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou: 

Neschvaľuje:

Výstavbu a trvalé umiestnenie sochy Sv. Michala Archanjela na parcele 6/1 – Veľký park, ako spoločnú investíciu obce a farského úradu.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť –       Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková,

Hlasovali za:                  4 –                      Roman Pilek, Mgr. Klaudia Cagáňová,  

                                                                  Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková

Hlasovali proti:            1 –                      Martin Švec
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   ………………..

K bodu č. 12:

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou:

 Schvaľuje:

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce č. 1/2020.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť –       Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková

Hlasovali za:                  5 –                       Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková,

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………

K bodu č. 13 :

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou:

Schvaľuje:

Výstavbu a trvalé umiestnenie smerovej tabule k miestnej predajni COOP Jednota na parcele 6/1 – Veľký park, podľa predloženej dokumentácie.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť –       Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková

Hlasovali za:                  5 –                      Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková,

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   ………………..

K bodu č. 14. a:

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou :

Berie na vedomie:

Informáciu o povinnostiach vlastníkov nehnuteľností so žumpami a vyzýva všetkých dotknutých občanov obce k tomu, aby konali v zmysle uvedenej informácie do budúcnosti.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť –       Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková

Hlasovali za:                  5 –                      Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………

K bodu č. 14 b:

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou:

a.) Schvaľuje:

Zavedenie likvidácie biologický rozložiteľného kuchynského odpadu formou kompostovania vo všetkých domácnostiach v obci.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť –    Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková,

Hlasovali za:                  6 –                      Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková,

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   ………………..

K bodu č. 14 b   :

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou :

b. Schvaľuje:

Investíciu do zakúpenia kompostérov pre občanov obce, ktorí prejavia záujem si od obce daný kompostér za obstarávaciu cenu odkúpiť, do výšky 3000,0 Eur.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť –   Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková,

Hlasovali za:                  5 –                      Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková,

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 1                         Peter Gajdoš

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………

K bodu č. 14 b:

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou :  

c. Schvaľuje:

Účasť obce v  projekte poskytnutie podpory formou dotácie  z Environmentálneho fondu na rok 2021.

Počet prítomných poslancov: šesť –   Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková,

Hlasovali za:                  6 –                      Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková,

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………

K bodu č. 14 c:

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou :  

 Schvaľuje, bez pripomienok:

    Správy ZŠ s MŠ o hospodárení za rok 2019 a o výsledkoch a podmienkach
    výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020.   

Počet prítomných poslancov: šesť –   Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková

Hlasovali za:                  6 –                      Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………