U Z N E S E N I E č.14/2020

U Z N E S E N I E z 14 .  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou, zo dňa 10.12.2020 Obecné zastupiteľstvo na 14.  zasadnutí prerokovalo, k bodom:

2.  Schválenie programu rokovania
4.  Kontrolu uznesenia z 13. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti obecného
     úradu od  posledného obecného zastupiteľstva
5.  Finančnú správu o stave obecných účtov k 31.10.2020, 30.11.2020  o príjmoch 
     podielových daní pre obec  a príjmoch  zo štátneho rozpočtu pre ZŠ.

      6.  Úpravy rozpočtu MŠ, ŠKD, ŠJ na rok 2020.

7.  Úpravy rozpočtu ZŠ na rok 2020.

      8.  Úpravy rozpočtu obce na rok 2020.

      9.  Návrh rozpočtu MŠ, ŠKD, ŠJ na rok 2021

    10.  VZN č. 3/ 2020 Obce Michal nad Žitavou o financovaní originálnych kompetencií
           obce na úseku školstva.

    11. Návrh rozpočtu ZŠ  na rok 2021

    12. Návrh VZN č. 2/2020 o dani z nehnuteľnosti na rok 2021

    13. Návrh VZN č. 4 / 2020 Obce Michal nad Žitavou o nakladaní s komunálnymi odpadmi

           a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Michal nad Žitavou.

    14. Finančnú spoluúčasť obce, na činnosti miestnych organizácii, spolkov a občianskych
            združení v roku 2021.

     15. Kalendár akcií na rok 2021.

     16. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Michal nad Žitavou na
             rok 2021

     17. Návrh rozpočtu obce Michal nad Žitavou na rok 2021

     18. Plán obecných zastupiteľstiev na rok 2021

     19. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2021

     20. Návrh odmien pre poslancov OZ, hlavnej kontrolórky obce a starostu obce za obdobie
            od 1.12.2018 – 31.12.2020.

     21. Upozornenie prokurátora spisová značka Pd 237/19/4404-6

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou:

K bodu č. 2

SCHVAĽUJEProgram rokovania 14. obecného zastupiteľstva.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť  –    Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, 

Hlasovali za:                 5                       Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,  

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 4:

BERIE NA VEDOMIE:  Kontrolu uznesenia z  13. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti Obecného  úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť  –    Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, 

Hlasovali za:                 5                       Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,  

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 5

BERIE NA VEDOMIE:

Správu o vývoji financií v obci za posledné roky a mesiace, prehľad o príjmoch podielových daní pre obec a MŠ, ŠKD, ŠJ a príjmoch  pre ZŠ zo štátneho rozpočtu. Stav obecných účtov k 31.10.2020  a  k 30.11.2020.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť  –    Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, 

Hlasovali za:                 5                       Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,  

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 6

A/ SCHVAĽUJE: Úpravu rozpočtu MŠ,ŠKD,ŠJ na rok 2020, vo výške 112.499,73 Eur. (Originálne kompetencie – 87. 245,- Eur,   vlastné príjmy – 10.000,- Eur,  príjmy stravné – 3.619,- Eur, dotácia z MŠ SR – 11.635,60 Eur.)

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť  –    Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, 

Hlasovali za:                 5                       Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,  

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

B/ SCHVAĽUJE: Účelovú dotáciu na mzdy a prevádzkové náklady, z podielových daní DPFO na  rok 2020, vo výške 2.862,80 Eur.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť  –    Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, 

Hlasovali za:                 5                       Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,  

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..


K bodu č. 7:

SCHVAĽUJE: Úpravu rozpočtu Základnej školy na rok 2020, vo výške 404.090,- Eur, z toho:

  • Normatívne prostriedky          362.114,- Eur
  • Mzdový normatív                    312.469,- Eur
  • Prevádzkový normatív              49.645,- Eur
  • Nenormatívne prostriedky        35.070,- Eur
  • Obedy zdarma                             6.906,- Eur


Súčasťou úpravy rozpočtu, je aj presun 10.000,- Eur zo mzdového normatívu na prevádzkový normatív, na žiadosť ZŠ s MŠ Michal nad Žitavou. 

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť  –    Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, 

Hlasovali za:                 5                       Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,  

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 8:

SCHVAĽUJE: Úpravu rozpočtu Obce Michal nad Žitavou na rok 2020 nasledovne:

                        Rozpočtové príjmy       842.653,70 Eur

                     Rozpočtové výdavky    811.945,73 Eur

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť  –    Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, 

Hlasovali za:                 5                       Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,  

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 9:

SCHVAĽUJE:  Návrh rozpočtu pre MŠ, ŠKD, ŠJ na rok 2021 vo výške 105.336,- Eur, z toho:    Príjem: originálne kompetencie DPFO – 93.336,- Eur,  

                                          vlastné príjmy12.000,- Eur.

                            Výdaj: mzdy, odvody – 93.467,- Eur, bežné výdavky – 11.869,- Eur.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť  –    Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, 

Hlasovali za:                 5                       Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,  

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 10:

SCHVAĽUJE:

Rozpočet MŠ, ŠKD, ŠJ vo výške 93.336,- Eur, Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 obce Michal nad Žitavou o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady pre materskú školu a školské zariadenia na území obce Michal nad Žitavou s prílohou č. 1 k VZN č. 3/2020 s výškou finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského klubu detí a potenciálneho stravníka školskej jedálni.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť  –    Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, 

Hlasovali za:                 5                       Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,  

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 11:

SCHVAĽUJE: Rozpočet Základnej školy na rok 2021, vo výške 352.731,- Eur:

normatívne prostriedky          350.000,-  Eur
            z toho mzdový normatív        308. 954,- Eur,   prevádzkový normatív – 41 046,0 Eur   
            nenormatívne prostriedky           2.731,- Eur

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť  –    Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, 

Hlasovali za:                 5                       Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,  

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 12:

SCHVAĽUJE: Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2020 o dani z nehnuteľnosti na rok    2021.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť  –    Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, 

Hlasovali za:                 5                       Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,  

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 13:

SCHVAĽUJE:
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Michal nad Žitavou, súčasťou ktorého je aj v § 15, zavedenie likvidácie biologický rozložiteľného odpadu vo všetkých domácnostiach obce Michal nad Žitavou.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť  –    Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, 

Hlasovali za:                 4                       Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Gajdoš, , Roman Pilek,  

Hlasovali proti:            1                       Zdeno Lehký
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 14:

SCHVAĽUJEFinančnú spoluúčasť  na činnosti miestnych organizácií,  spolkov a združení na  rok 2021, v nasledovnej výške:

                          Telovýchovná jednota Družstevník Michal nad Žitavou             5.550,- Eur           
                          Michalský Babinec                                                                         250,- Eur
                          Pomoc na kolesách                                                                         300,- Eur                            
                          Michalský Seniori                                                                           300,- Eur                    
                          Michalská Posilka                                                                           300,- Eur
                          Miestny spolok červeného kríža                                                     300,- Eur

                          Spolu:                                                                                          7 000,- Eur 
Uvedené sumy nie sú záväzné a v prípade nepriaznivého finančného vývoja  v podielových daniach DPFO pre obec, môže dotácia byť krátená, alebo zrušená celkom.                          

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť  –    Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, 

Hlasovali za:                 5                       Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,  

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 15:

BERIE NA VEDOMIE: Kalendár akcií na rok 2021.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť  –    Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, 

Hlasovali za:                 5                       Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,  

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 16:

BERIE NA VEDOMIE:  Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Michal nad Žitavou na rok 2021.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť  –    Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, 

Hlasovali za:                 5                       Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,  

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 17:

SCHVAĽUJE: Rozpočet obce Michal nad Žitavou na rok 2021

bežné príjmy:                                                  744 931,- Eur
Z toho f. opráv+ ZŠ + MŠ,ŠJ,ŠKD               449 369,- Eur
Finančné operácie                                             18 700,- Eur
Vlastné príjmy ZŠ s MŠ                                   12 000,- Eur

Rozpočtové výdavky spolu                           774 931,-Eur

Bežné výdavky                                                284.392,- Eur
Splácanie úveru ŠFRB                                       13.772,-  Eur
Kapitálové výdavky                                           18.700,- Eur
Výdavky ZŠ s MŠ                                            458.067,- Eur
Rozpočtové výdavky spolu:                           774.931,- Eur

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť  –    Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, 

Hlasovali za:                 5                       Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,  

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 18:

SCHVAĽUJE: Predbežný plán obecných zastupiteľstiev na rok 2021, plán nie je záväzný a v odôvodnených prípadoch je možná zmena termínov OZ, alebo doplnenie ďalších termínov.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť  –    Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, 

Hlasovali za:                 5                       Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,  

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 19:

SCHVAĽUJE: Plán kontrolnej činnosti  hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou na I. polrok 2021.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť  –    Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, 

Hlasovali za:                 5                       Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,  

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 20:

A/ SCHVAĽUJE: Odmeny za volebné obdobie od 1.12.2018 – 31.12.2020  pre aktívnych poslancov OZ vo výške 30,- Eur v hrubom, za účasť na každom jednom OZ
v uvedenom období.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť  –    Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, 

Hlasovali za:                 3                       Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová,  , Roman Pilek,  

Hlasovali proti:            2                        Peter Gajdoš, Zdeno Lehký
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

B/ SCHVAĽUJE: Odmenu za volebné obdobie od 1.12.2018 – 31.12.2020 pre hlavnú kontrolórku obcena 7 mesiacov – zvýšenie osobného príplatku o 10%,čiže na 30%, čo predstavuje 15,50 Eur na jeden mesiac, s platnosťou od 1.12.2020.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť  –    Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, 

Hlasovali za:                 5                       Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,  

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

C/ SCHVAĽUJE: Odmenu za volebné obdobie od 1.12.2018 – 31.12.2020 pre starostu obce,vo výške50% z hrubého platu starostu obce, čo predstavuje 1.149,- Eur v hrubom.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť  –    Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, 

Hlasovali za:                 3                       Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová,  , Roman Pilek,  

Hlasovali proti:            1                        Zdeno Lehký,
Zdržali sa hlasovania
: 1                        Peter Gajdoš

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 21:

BERIE NA VEDOMIE A VYHOVUJE:

Upozorneniu prokurátorky Okresnej prokuratúry Nové Zámky spisová značka Pd 237/19/4404-6 ohľadom VZN obce č. 2/2019 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny  rok 2020 a VZN obce č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť  –    Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, 

Hlasovali za:                 5                       Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,  

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..