U Z N E S E N I E č.13/2020

U Z N E S E N I E  z13 .  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou, zo dňa 10.11.2020 Obecné zastupiteľstvo na 13.  zasadnutí prerokovalo:

Číslo bodu:


2.  Program rokovania
4.  Kontrolu uznesenia z 12. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného
     úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ.
5.  Správu komisie na ochranu verejného záujmu, za rok 2019
6.  Spoločný projekt obce a farského úradu, výstavby sochy Sv. Michala Archanjela
      na parcele 6/1 Veľký park.
7.  Rôzne

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou:

K bodu č. 2

SCHVAĽUJE:  Program rokovania 13. obecného zastupiteľstva.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť  –    Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková, Zdeno Lehký

Hlasovali za:                 6                        Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková, Zdeno Lehký

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 4

BERIE NA VEDOMIE:  Kontrolu uznesenia z  12. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti      Obecného úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť –   Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková, Zdeno Lehký

Hlasovali za:                 6 –                       Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková, Zdeno Lehký

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 5

BERIE NA VEDOMIE:  Správu komisie na ochranu verejného záujmu za rok 2019

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť –  Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková, Zdeno Lehký

Hlasovali za:                        6 –                Peter Gajdoš, Roman Pilek, Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková, Zdeno Lehký

Hlasovali proti:                  0
Zdržali sa hlasovania:       0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 6:

SCHVAĽUJE: Výstavbu a trvalé umiestnenie sochy Sv. Michala Archanjela na parcele 6/1 –  Veľký park, ako spoločnú investíciu obce a farského úradu.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť –      Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková, Zdeno Lehký

Hlasovali za:                  5                        Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková,

Hlasovali proti:             1                         Zdeno Lehký
Zdržali sa hlasovania
:  0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   ………………..