U Z N E S E N I E č.15/2021

U Z N E S E N I E

z 15 .  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,
                                                               zo dňa 25.02.2021
                                   Obecné zastupiteľstvo na 15.  zasadnutí prerokovalo, k bodom:

2.  Schválenie programu rokovania
4.  Kontrola uznesenia z 14. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného úradu
     Michal nad Žitavou od posledného OZ.

5.  Správa o vývoji financií v obci za posledné roky a mesiace, prehľad  o príjmoch
     z podielových daní pre obec a MŠ,ŠKD,ŠJ a príjem pre ZŠ zo štátneho rozpočtu. Stav
     obecných účtov k 31.12.2020 a 31.1.2021. Finančná správa za 4. Štvrťrok 2020.

 6. Prognózu vývoja podielových daní z DPFO pre Obce Michala nad Žitavou na
     rok 2021 a o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku  školstva. Výšky
     finančných prostriedkov  na prevádzku a mzdy na žiaka ŠKD, dieťa MŠ
     a potenciálneho stravníka v ŠJ.

7.  Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce a určenie rozsahu funkcie výkonu
      hlavného kontrolóra obce.

      8.  Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva.

      9.  Upozornenia prokurátora.

    10.  Zmluvu o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy, na výstavbu bytového domu s 12
           bytovými jednotkami  a prislúchajúcou technickou infraštruktúrou.

     11. Príkaz starostu obce Michal nad Žitavou na vykonanie inventarizácie k 31.12.2020.

     12. Vyhodnotenie činnosti tlakovej kanalizácie a odpadového hospodárstva za rok 2020.

     13. Rôzne: a.) správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou
                            za rok 2020.

                       b.) upravený rozpočet pre ZŠ Michal nad Žitavou na rok 2021

                       c.) informáciu o získaní živnostenského osvedčenia starostom obce.

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou:

K bodu č. 2

SCHVAĽUJEProgram rokovania 15. obecného zastupiteľstva.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: 7- Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,  Martin Švec,

Hlasovali za: 7                    Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,  Martin Švec,

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 4:

BERIE NA VEDOMIE:  Kontrolu uznesenia z  14. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti Obecného  úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: 7- Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,  Martin Švec,

Hlasovali za: 7                    Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,  Martin Švec,

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 5

BERIE NA VEDOMIE: Správu o vývoji financií v obci za posledné roky a mesiace, prehľad o príjmoch podielových daní pre obec a MŠ, ŠKD, ŠJ a príjmoch  pre ZŠ zo štátneho rozpočtu. Stav obecných účtov k 31.12.2020  a k 31.01.2021.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: 7- Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,  Martin Švec,

Hlasovali za: 7                    Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,  Martin Švec,

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 6:

A/    BERIE NA VEDOMIE:          

Informáciu o vývoji prognózy podielových daní na rok 2021 a  výške finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského klubu detí a potenciálneho stravníka školskej jedálni.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: 7- Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,  Martin Švec,

Hlasovali za: 7                    Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,  Martin Švec,

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 6:

B/ SCHVAĽUJE:

Nevyčerpané finančné prostriedky z rozpočtu obce na originálne  kompetencie za rok 2020, vo výške 700,0 Eur, aby boli využité na činnosť MŠ, ŠKD, ŠJ v roku 2021 podľa potreby na mzdoví normatív, alebo prevádzkové náklady daných inštitúcií.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: 7- Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,  Martin Švec,

Hlasovali za: 6                    Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš,  Zdeno Lehký, Roman Pilek,  Martin Švec,

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 1 Peter Gajdoš

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 6:

C/ SCHVAĽUJE:

Použitie preplatku plynu za rok 2020, z prevádzky MŠ, ŠJ vo výške 202,02 Eur, aby boli využité na činnosť MŠ, ŠKD, ŠJ v roku 2021 podľa potreby na mzdový normatív, alebo prevádzkové náklady daných inštitúcií.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: 7- Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,  Martin Švec,

Hlasovali za: 6                    Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, , Zdeno Lehký, Roman Pilek,  Martin Švec,

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 1 Peter Gajdoš

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 7:

A/  SCHVAĽUJE: Termín vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra obce  najneskôr na 9.4.2021,
t.j. 40 dní pred aktom voľby.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: 7- Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,  Martin Švec,

Hlasovali za: 7                    Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,  Martin Švec,

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 7:

 B/ SCHVAĽUJE:  Termín konania voľby hlavného kontrolóra obce  na 20.5.2021, t.j. na 16. OZ, voľba hlavného kontrolóra obce prebehne tajným  hlasovaním.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: 7- Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,  Martin Švec,

Hlasovali za: 6                    Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, , Zdeno Lehký, Roman Pilek,  Martin Švec,

Hlasovali proti:            1  Peter Gajdoš
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 7:

C/ SCHVAĽUJE:  Úväzok hlavného kontrolóra obce na obdobie od 1.7.2021 do 30.6.2027 na 0,22.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: 7- Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,  Martin Švec,

Hlasovali za: 7                    Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,  Martin Švec,

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 8:

SCHVAĽUJE:  Návrh zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, s platnosťou od 1.3.2021.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: 7- Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,  Martin Švec,

Hlasovali za: 4                    Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, , , Roman Pilek,  Martin Švec,

Hlasovali proti:            2    Peter Gajdoš, Zdeno Lehký
Zdržali sa hlasovania
: 1    Peter Drahoš

 Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 9:

BERIE NA VEDOMIE a VYHOVUJE:

Upozorneniu prokurátora spisová značka Pd 237/19/4404-6 ohľadom VZN obce č. 4/2019  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: 7- Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,  Martin Švec,

Hlasovali za: 7                    Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,  Martin Švec,

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 10:

SCHVAĽUJE:

Zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy, medzi budúcim predávajúcim IC Holding, s.r.o. Bratislavská 29, 917 02 Trnava, IČO: 50 346 342 a budúcim kupujúcim Obec Michal nad Žitavou, Michal nad Žitavou č. 160, 941 62 Michal nad Žitavou, IČO: 00309095, v zmysle II. článku, úvodné ustanovenia, uvedenej zmluvy.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: 7- Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,  Martin Švec,

Hlasovali za: 7                    Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,  Martin Švec,

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 11:

BERIE NA VEDOMIE:  Zápis o vykonaní inventarizácie k 31.12.2020.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: 7- Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,  Martin Švec,

Hlasovali za: 7                    Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,  Martin Švec,

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 12:

BERIE NA VEDOMIE:  Správu o tlakovej kanalizácii a o finančnom stave, pri likvidácii komunálneho odpadu, veľkoobjemového odpadu a separovaného zberu za I. a II. polrok 2020 s tým, že do konca augusta 2020, sa rozhodne či bude od 1.1.2022 lístkový alebo množstvový zber v našej obci.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: 7- Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,  Martin Švec,

Hlasovali za: 7                    Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,  Martin Švec,

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 13:

A/ BERIE NA VEDOMIE: Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou za rok 2020.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: 7- Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,  Martin Švec,

Hlasovali za: 7                    Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,  Martin Švec,

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 13:

B/ SCHVAĽUJE:  Upravený rozpočet pre ZŠ Michal nad Žitavou vo výške 354 681,- Eur.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: 7- Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,  Martin Švec,

Hlasovali za: 7                    Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,  Martin Švec,

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 13:

C/  BERIE NA VEDOMIE:  Informáciu, že starosta obce Ing. Peter Porubský, získal od 19.02.2021, osvedčenie o živnostenskom oprávnení.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: 7- Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,  Martin Švec,

Hlasovali za: 7                    Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,  Martin Švec,

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..