U Z N E S E N I E č.16/2021

                                                   U Z N E S E N I E
                        z 16 .  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,
                                                               zo dňa 20.05.2021
                                   Obecné zastupiteľstvo na 16.  zasadnutí prerokovalo, k bodom:

 • Schválenie programu rokovania
 • Kontrolu uznesenia z 15. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ.
 • Finančnú správa  o stave obecných účtov k 28.02.2021, 31.3.2021 a 30.4.2021  o príjmoch podielových daní pre obec a príjmoch zo štátneho rozpočtu pre ZŠ.
  Finančná správa za 1.štvrťrok 2021.
 • Úpravu rozpočtu obce na rok 2021.
 • Voľbu hlavného kontrolóra obce na roky 2021 – 2027
 • Správu Komisie na ochranu verejného záujmu za rok 2020.
 •  Informáciu o plate starostu obce.
 •  Jednoduché pozemkové úpravy na ,,E“  p.č. 410/213 a 410/2
 •  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou na II. polrok  2021.
 • Stanovisko hlavnej kontrolórky obce, k záverečnému účtu obce za rok 2020.
 • Záverečný účet Obce za rok 2020 a správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Michal nad Žitavou.
 • Uznesenie a dokumenty potrebné k realizácie výstavby bytového domu s 12 bytmi v obci Michal nad Žitavou.
 • Odkúpenia pozemkov, na záhradách, za odvádzacím kanálom prívalovej vody, za účelom vytvorenia obecnej cesty.
 • Žiadosť na odkúpenie obecného pozemku, zapísaného na liste vlastníctva č. 1, parcela č. 36 – vodné plochy, katastrálne územie Michal nad Žitavou

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou:

K bodu č. 2

SCHVAĽUJE:  Program rokovania 14. obecného zastupiteľstva.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter  Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, Martin Švec

Hlasovali za:                 7                       Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter  Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, Martin Švec

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 4:

BERIE NA VEDOMIE:  Kontrolu uznesenia z  15. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti Obecného  úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ.

Počet prítomných poslancov: sedem –Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter  Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, Martin Švec

Hlasovali za:                 7                       Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter  Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, Martin Švec

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 5

BERIE NA VEDOMIE:  Správu o vývoji financií v obci za posledné roky a mesiace, prehľad o príjmoch podielových daní pre obec a MŠ, ŠKD, ŠJ a príjmoch  pre ZŠ zo štátneho rozpočtu. Stav obecných účtov k 28.02.2021, 31.03.2021  a  k 30.04.2021.

Počet prítomných poslancov: sedem –Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter  Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, Martin Švec

Hlasovali za:                 7                       Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter  Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, Martin Švec

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 6:

SCHVAĽUJE:   Upravený rozpočet pre Obce Michal nad Žitavou vo výške 747 083,02 Eur.

Počet prítomných poslancov: sedem –Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter  Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, Martin Švec

Hlasovali za:                 7                       Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter  Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, Martin Švec

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 7:

VYHLASUJE: Výsledok volieb hlavného kontrolóra obce Michal nad Žitavou na funkčné obdobie 2021 – 2027, zo dňa 20.05.2021, do uvedenej funkcie bola zvolená: Ing. Eva Boďová. Hlasovanie bolo tajné.

Počet prítomných poslancov: sedem –Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter  Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, Martin Švec

Hlasovali za:                 6                      

Hlasovali proti:            1
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 8:

BERIE NA VEDOMIE:  Správa Komisie na ochranu verejného záujmu, za rok 2020, o oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov.

Počet prítomných poslancov: sedem –Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter  Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, Martin Švec

Hlasovali za:                 7                       Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter  Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, Martin Švec

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 9:

BERIE NA VEDOMIE: Informáciu o plate starostu obce od 1.1.2021.

Počet prítomných poslancov: sedem –Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter  Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, Martin Švec

Hlasovali za:                 7                       Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter  Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, Martin Švec

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 10:

A/ SCHVAĽUJE: Zámer – návrh na vykonanie jednoduchých pozemkových úprav pre individuálnu bytovú výstavbu v lokalite Školská ulica, vedľa cesty, oproti rodinným domom, na parcele E 410/213 a vhodných priľahlých pozemkov,  jedná sa o predpokladanú výmeru cca 3,5 ha

Počet prítomných poslancov: sedem –Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter  Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, Martin Švec

Hlasovali za:                 6                       Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter  Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec

Hlasovali proti:            1                        Zdeno Lehký
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

B/ POVERUJE: Starostu obce Ing. Petra Porubského na prerokovanie pozemkových úprav s príslušnými úradmi a prerokovanie zmluvy s osobou oprávnenou na projektovanie pozemkových úprav.

Počet prítomných poslancov: sedem –Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter  Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, Martin Švec

Hlasovali za:                 6                       Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter  Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec

Hlasovali proti:            1                       Zdeno Lehký
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 11:

SCHVAĽUJE:  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou na II. polrok 2021.

Počet prítomných poslancov: sedem –Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter  Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, Martin Švec

Hlasovali za:                 7                       Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter  Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, Martin Švec

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 12:

BERIE NA VEDOMIE:  Stanovisko hlavnej kontrolórky obce, k záverečnému účtu obce za rok 2020.

Počet prítomných poslancov: sedem –Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter  Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, Martin Švec

Hlasovali za:                 7                       Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter  Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, Martin Švec

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 13:

A/ BERIE NA VEDOMIE: Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Michal nad Žitavou

Počet prítomných poslancov: sedem –Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter  Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, Martin Švec

Hlasovali za:                 7                       Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter  Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, Martin Švec

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

B/ SCHVAĽUJE: Záverečný účet obce Michal nad Žitavou za rok 2020

Počet prítomných poslancov: sedem –Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter  Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, Martin Švec

Hlasovali za:                 7                       Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter  Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, Martin Švec

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 14:

A/ BERIE NA VEDOMIE: 1. výsledok verejného obstarávania na zákazku „Bytový dom Michal nad Žitavou“ 12 b.j.. Víťazným uchádzačom je: spoločnosť IC Holding, s.r.o. Bratislavská 29, 917 02 Trnava, IČO:  50 346 342

Počet prítomných poslancov: sedem –Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter  Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, Martin Švec

Hlasovali za:                 7                       Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter  Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, Martin Švec

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

B/ SCHVAĽUJE: 

I. Obstaranie

1. nájomného bytového domu s 12 bytovými jednotkami bežného štandardu (SO 01) , ktoré budú postavené  na pozemku registra „C“ parcela  č. 410/54, 410/63,  v katastrálnom území Michal nad Žitavou podľa projektovej dokumentácie spracovanej spoločnosťou ENVEA s.r.o. Bratislava v 04/2021 v nasledovnej špecifikácii :

I. NP   – 2-izbový byt s podlahovou plochou 41,78 m2

            – 3-izbový byt s podlahovou plochou 63,15 m2

            – 3-izbový byt s podlahovou plochou 63,83 m2

            – 2-izbový byt s podlahovou plochou 45,42 m2

II. NP  – 2-izbový byt s podlahovou plochou 57,48 m2

            – 3-izbový byt s podlahovou plochou 65,63 m2

            – 3-izbový byt s podlahovou plochou 66,33 m2

            – 2-izbový byt s podlahovou plochou 57,45 m2

III. NP  – 2-izbový byt s podlahovou plochou 57,48 m2

            – 3-izbový byt s podlahovou plochou 65,63 m2

            – 3-izbový byt s podlahovou plochou 66,33 m2

            – 2-izbový byt s podlahovou plochou 57,45 m2

+ spoločné priestory, spoločné zariadenia a príslušenstvo bytového domu 

2. technickej vybavenosti podľa § 5 písm. c) zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, podmieňujúcej užívanie nájomného bytového domu podľa bodu I.1. – SO 02 Spevnené plochy a komunikácie, SO 03 Vodovodná prípojka, SO 04 Kanalizačná prípojka, ktorá bude zrealizovaná na pozemku registra „C“ parcela č. 410/54, 410/63, k. ú. Michal nad Žitavou podľa projektovej dokumentácie spracovanej spoločnosťou ENVEA s.r.o. Bratislava v 04/2021

3. ďalšej technickej vybavenosti podmieňujúcej užívanie nájomného bytového domu podľa bodu I.1. – SO 05 Prípojka plynu, SO 06 Prípojka NN, SO 07 Dažďová kanalizácia a vsakovanie, SO 08 Odpadové hospodárstvo,  SO 09 Rozšírenie verejného plynovodu , ktorá bude zrealizovaná na pozemku registra „C“ parcela č. 410/54, 410/63, k. ú. Michal nad Žitavou podľa projektovej dokumentácie spracovanej spoločnosťou ENVEA s.r.o. Bratislava v 04/2021

Obstarávacie náklady stavby v EUR

Stavebný objektCena bez DPHCena s DPH
SO 01 Bytový dom647 783,40777 340,08
SO 02 Spevnené plochy a komunikácie13 330,0015 996,00
SO 03 Vodovodná prípojka7 500,009 000,00
SO 04 Kanalizačná prípojka9 166,6711 000,00
SO 05 Prípojka plynu0,83 0,421,00 0,50
SO 06 Prípojka NN 0,831,00
SO 07 Dažďová kanalizácia0,831,00
SO 08 Odpadové hospodárstvo0,831,00
SO 09 Rozšírenie verejného plynovodu0,420,50
Spolu677 783,40813 340,08

II. účel , na ktorý sa podpora požaduje

1. budúcu kúpu 12  nájomných bytov bežného štandardu podľa bodu I.1.

2. budúcu kúpu technickej vybavenosti podľa § 5 písm. c) zákona č. 443/2010 Z.z., podľa bodu I.2.

3. budúcu kúpu ďalšej technickej vybavenosti podľa bodu I.3.

ktoré budú odkúpené na základe  zmluvy o budúcej kúpnej zmluve so spoločnosťou IC Holding, s.r.o., Bratislavská 29, 917 02 Trnava,  IČO 50 346 342 za cenu  813 340,08 EUR

III. uzatvorenie dodatku k zmluve a nájomnej zmluvy

1. uzatvorenie dodatku č. 1 k zmluve o budúcej kúpnej zmluve s víťazným uchádzačom z verejného obstarávania so spoločnosťou IC Holding, s.r.o. , Bratislavská 29, 917 02 Trnava, IČO 50 346 342, predmetom ktorej je budúca kúpa nájomného bytového domu a príslušnej technickej vybavenosti v súlade s bodmi I.1., I.2. a I.3 vo výške  813 340,08 EUR

2. uzatvorenie nájomnej zmluvy na stavebné parcely podľa bodu I.1., I.2. a I.3. vo výške  1,0 € na obdobie výstavby nájomných bytov, v rozsahu nevyhnutnom pre výstavbu nájomných domov

IV. spôsob financovania

1. budúcej kúpy 12 nájomných bytov podľa bodu I.1.

prostredníctvom úveru zo ŠFRB vo výške 65 % t.j. po zaokrúhlení 505 270,- € s lehotou splatnosti  40 rokov a úrokovou sadzbou 1 % , dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky vo výške 35 % t.j. po zaokrúhlení 272 060,-€ a z vlastných prostriedkov z rozpočtu obce vo výške 10,08 €.

(prepočet výšky úveru, dotácie a vlastných zdrojov tvorí prílohu č. 1 uznesenia)        

2. budúcej kúpy technickej vybavenosti podľa § 5 písm. c) zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní podľa bodu I.2., podmieňujúcej užívanie nájomného bytového domu  prostredníctvom  dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby SR max. do výšky 70 % obstarávacej ceny v celkovej výške   18 680,00 €, úveru zo ŠFRB vo výške  17 310,00 € s lehotou splatnosti 20 rokov a úrokovou sadzbou 1 % a vlastných finančných prostriedkov z rozpočtu obce v celkovej výške  6,00 €, v prípade krátenia dotácie sa rozdiel zaplatí z vlastných prostriedkov z rozpočtu obce. (prepočet výšky úveru, dotácie a vlastných zdrojov tvorí prílohu č. 2 uznesenia.)        

3. budúcej kúpy ďalšej technickej vybavenosti podmieňujúcej užívanie nájomného bytového domu podľa bodu I.3. z vlastných finančných prostriedkov z rozpočtu obce v celkovej výške 4,00 €.

V. predloženie žiadostí

1. o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania  na budúcu kúpu nájomných bytov  v rozsahu podľa bodu IV.1.

2. o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania  na budúcu kúpu technickej vybavenosti  v rozsahu podľa bodu IV.2.

3. o dotáciu z PRB  Ministerstva dopravy a výstavby SR na budúcu kúpu nájomných bytov v rozsahu podľa bodu IV.1., obec zároveň súhlasí s podmienkami na poskytnutie dotácie ustanovenými zákonom platným v čase podania žiadosti

4. o dotáciu z PRB  Ministerstva dopravy a výstavby SR na budúcu kúpu technickej vybavenosti v v rozsahu podľa bodu IV.2., obec zároveň súhlasí s podmienkami na poskytnutie dotácie ustanovenými zákonom platným v čase podania žiadosti.

VI. zabezpečenie záväzku voči ŠFRB

a) úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania  na budúcu kúpu nájomných bytov zriadením záložného práva na obstarávané nájomné byty v prospech ŠFRB vrátane technickej vybavenosti a príslušných pozemkov

b) úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania  na budúcu kúpu technickej vybavenosti zriadením záložného práva na obstarávané nájomné byty v prospech ŠFRB vrátane technickej vybavenosti a príslušných pozemkov

VII. záväzky

1. dodržať  nájomný charakter bytov počas celej doby životnosti bytovej budovy

2. zriadiť záložné právo na obstarávané nájomné byty v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania vrátane príslušných pozemkov a technickej vybavenosti

3. zriadiť záložné právo na zachovanie nájomného charakteru bytov  v prospech Ministerstva dopravy a výstavby SR.

4. dodržať pri prenájme bytov a uzatváraní nájomných zmlúv ustanovenia zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov.

5.vyčleniť finančné prostriedky v rozpočte obce na spolufinancovanie stavby v súlade s bodmi IV.1., IV.2., IV.3.

6. zapracovať splátky úverov do rozpočtu obce počas trvania zmluvného vzťahu so ŠFRB a zabezpečiť splácanie poskytnutých úverov počas celej doby ich splatnosti

VIII. upraviť rozpočet obce

v nadväznosti na body VII.5. a VII.6. v súlade s termínom kolaudácie stavby uvedeným v ZoBKZ.

Počet prítomných poslancov: sedem –Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter  Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, Martin Švec

Hlasovali za:                 7                       Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter  Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, Martin Švec

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 15:

SCHVAĽUJE: Odkúpenie pozemkov parcely číslo: 508/74, 508/77, 507/7, 508/79, 508/80, 508/81, 508/82508/130, druh pozemku záhrada, za účelom výstavby obecnej cesty a budúcej možnej infraštruktúry. Cena za 1 m² vo verejnom záujme je 1,- Eur.

Počet prítomných poslancov: sedem –Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter  Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, Martin Švec

Hlasovali za:                 5                       Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Roman Pilek, Martin Švec

Hlasovali proti:            1                       Zdeno Lehký
Zdržali sa hlasovania
: 1                       Peter  Gajdoš

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 16:

A/ SCHVAĽUJE:

Zámer na odpredaj časti obecného pozemku vo vlastníctve obce Michal nad Žitavou  č. 160, IČO: 00309095, zapísaného na liste vlastníctva č. 1 a to pozemku parcely č. 36,  registra „C“ evidované na mape určeného operátu katastra nehnuteľnosti,  o výmere 1117 m², druh pozemku vodná plocha, žiadateľovi Zdenka  Komorová,  Haanova č. 21, 851 04 Bratislava. Veľkosť pozemku bude určená novo spracovaným geometrickým plánom a cena bude určená na základe znaleckého posudku.

Počet prítomných poslancov: sedem –Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter  Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, Martin Švec

Hlasovali za:                 7                       Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter  Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, Martin Švec

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

B/ SCHVAĽUJE:

Spôsob predaja, podľa § 9a ods. 8, písmeno e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci,   
 t.j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, s uvedením zdôvodnenia, že sa jedná o časť
 pozemku, ktorý bezprostredne susedí s pozemkom ktorý žiadateľ vlastní
 a z pozemkami patriacimi rodičom žiadateľa.

Jedná sa len o obecný pozemok vo vlastníctve obce Michal nad Žitavou č. 160,  IČO: 00309095, zapísaného na liste vlastníctva č. 1, pozemku parcely č. 36,  registra ,,C“ evidované na mape určeného operátu katastra nehnuteľnosti o výmere 1117 m², druh pozemku vodná plocha. Predáva sa len časť pozemku.

Počet prítomných poslancov: sedem –Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter  Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, Martin Švec

Hlasovali za:                 7                       Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter  Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, Martin Švec

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..