U Z N E S E N I E č.17/2021

U Z N E S E N I E

z 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou

zo dňa 19. augusta 2021

Obecné zastupiteľstvo na 17. zasadnutí prerokovalo, k bodom

  • Schválenie programu rokovania 17. obecného zastupiteľstva
  • Kontrolu uznesenia z 16. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ.
  • Správa o vývoji financií v obci za posledné roky a mesiace, prehľad o príjmoch z podielových daní pre obec a MŠ, ŠKD, ŠJ a príjem pre ZŠ so štátneho rozpočtu. Stav obecných účtov k 31.5.2021, 30.06.2021 a 31.7.2021.

Finančná správa za 2. štvrťrok.

  • Žiadosť  o odkúpenie obecného pozemku, zapísaného na liste vlastníctva č. 1 , parcela č. 36/7, druh pozemku vodné plochy v katastrálnom území Michal nad Žitavou.
  • Poslanecké návrhy
  • Spracovanie žiadosti o dotácie na spracovanie územného plánu obce a spracovanie územného plánu obce.
  •  Žiadosť o súhlas s výstavbou elektrickej prípojky po dotknutých obecných pozemkoch.
  •  Hospodárenie s komunálnym odpadom v I. polroku 2021 a činnosti tlakovej kanalizácie v I. polroku 2021.
  •  Schválenie nájomnej zmluvy pre nájomcov v bytovom dome 8 b.j. Michal nad Žitavou č. 290 na dobu určitú.
  • Návrh zmeny rozpočtu MŠ, ŠKD, ŠJ na rok 2021 – navýšenie rozpočtu

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou:

K bodu č. 2

SCHVAĽUJE:  Program rokovania 17. obecného zastupiteľstva.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: štyria  – Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali za:                 4                       Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 4

BERIE NA VEDOMIE: Kontrolu uznesenia z  16. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti Obecného  úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: štyria  – Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali za:                 4                       Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 5

BERIE NA VEDOMIE:

Správu o vývoji financií v obci za posledné roky a mesiace, prehľad o príjmoch
podielových daní pre obec a MŠ, ŠKD, ŠJ a príjmoch  pre ZŠ zo štátneho rozpočtu.
Stav obecných účtov k 31.05.2021, 30.06.2021  a  k 31.07.2021.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: štyria  – Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali za:                 4                       Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 6

SCHVAĽUJE :  Odpredaj obecného pozemku vo vlastníctve Obce Michal nad Žitavou č. 160, IČO: 00309095, zapísaného na liste vlastníctva č. 1, a to pozemku parcely registra „C“ na mape určeného operátu, parcely č. 36/7, druh pozemku vodná plocha o výmere 56 m². Uvedenú parcelu odpredať žiadateľovi JUDr. Zdenka Komorová Haanova 21, 851 04 Bratislava. Cena za jeden m² pozemku je 18,04 Eur, čiže za celý pozemok 1.010,24 Eur (slovom jedentisícdesať Eur 24/100).

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: štyria  – Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali za:                 4                       Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 7

A/ NAVRHUJE: Šetrením zistiť, kto inicioval súdny spor obec Michal nad Žitavou vs. Bc. Helena Nagyová a nechať mu zosobniť všetky náklady s týmto súdnym sporom spojené.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: štyria  – Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali za:                 1                       Zdeno Lehký

Hlasovali proti:            3                       Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Roman Pilek
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

B/ NAVRHUJE: Vytvorenie spoločného emailového aliasu pre poslancov obecného zastupiteľstva.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: štyria  – Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali za:                 1                       Zdeno Lehký

Hlasovali proti:            3                       Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Roman Pilek
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 8

A/ SCHVAĽUJE:  Dohodu o spolupráci s firmou EKOPLAN PRO, s.r.o. Dunajská 27, Šamorín, predmetom ktorej je spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie ,,Územný plán obce Michal nad Žitavou“

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: štyria  – Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali za:                 3                       Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Roman Pilek

Hlasovali proti:            1                        Zdeno Lehký
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

B/ SCHVAĽUJE:  Zmluvu o dielo s firmou EKOPLAN PRO, s.r.o. Dunajská 27, Šamorín, dielom ktorej je spracovanie územnoplánovacej dokumentácie ,,Územný plán obce Michal nad Žitavou.“

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: štyria  – Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali za:                 3                       Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Roman Pilek

Hlasovali proti:            1                        Zdeno Lehký
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 9

SÚHLASÍ s výstavbou elektrickej prípojky k nehnuteľnosti na parcele číslo 508/189, cez obecné pozemky parcelných čísiel 508/64, 507/70, 508/190 v katastri obce Michal nad Žitavou.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: štyria  – Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali za:                 4                       Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 10

BERIE NA VEDOMIE: Správu o hospodárení s komunálnym odpadom v obci počas I. polroku 2021  a činnosti tlakovej kanalizácie v I. polroku 2021.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: štyria  – Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali za:                 4                       Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 11

SCHVAĽUJE: Nájomnú zmluvu s nájomcami v bytovom dome 8 b.j. Michal nad Žitavou    č. 290 od 1.9.2021, nasledovne:

P.čMeno a priezviskoTrvalý pobytdruh bytuNová zmluva na obdobie
1.Jana PalánováMichal nad Žitavou č. 2903 izbový 1.2Od 1.9. 2021- 31.8.2023

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: štyria  – Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali za:                 4                       Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 12

SCHVAĽUJE: Navýšenie rozpočtu pre MŠ, ŠKD, ŠJ na rok 2021 o 5.000,- Eur.

Príjem: originálne kompetencie DPFO 93.336,- Eur + 5.000,- Eur = 98.336,- Eur +               vlastné príjmy 12.000,- Eur. Celkový rozpočet pre MŠ, ŠKD a ŠJ tak bude na rok 2021 : 110.336,- Eur.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: štyria  – Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali za:                 4                       Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..