U Z N E S E N I E č.18/2021

U Z N E S E N I E

z 18 .  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,
 zo dňa 28.10.2021
 Obecné zastupiteľstvo na 18.  zasadnutí prerokovalo:

 • Schválenie programu rokovania 18. obecného zastupiteľstva
 • Kontrolu uznesenia z 17. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ.
 • Správa o vývoji financií v obci za posledné roky a mesiace, prehľad o príjmoch z podielových daní pre obec a MŠ, ŠKD, ŠJ a príjem pre ZŠ so štátneho rozpočtu. Stav obecných účtov k 31.8.2021 a 30.9.2021. Finančná správa za 3. štvrťrok.
 • Žiadosť na odkúpenie  obecného pozemku, zapísaného na liste vlastníctva č. 1177, parcela číslo 200 – zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Michal nad Žitavou, parcely registra ,,E“ evidované na mape určeného operátu, podiel obce 90/360, t.z. 72,0 m2, z celkovej plochy 288,0 m2.
 •  Žiadosť na odkúpenie časti  obecného  pozemku, zapísaného na liste vlastníctva č. 1, parcela číslo 538 – zastavané plochy a nádvoria, a časti obecného pozemku, zapísaného na liste vlastníctva č. 1, parcela číslo 778/63, zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie Michal na Žitavou.
 • Zmeny rozpočtu na rok 2021 ZŠ a MŠ, ŠKD a ŠJ.
 • Zmenu rozpočtu obce na rok 2021.
 • Žiadosti, o prenájom obecných priestorov za účelom podnikania.
 • Zápisnicu zo stretnutia stavebnej komisie zo dňa 4.10.2021.
 • Informáciu o vysporiadavaní pozemkov pod futbalovým ihriskom.
 • Žiadosť o navýšenie rozpočtu ZŠ s MŠ originálne kompetencie, dofinancovanie  projektu na rozšírenie MŠ.
 • Zámenu pozemkov medzi Obcou Michal nad Žitavou a AGRO ŽITAVA, s.r.o. Šurany.

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou:

K bodu č. 2

SCHVAĽUJE:  Program rokovania 18. obecného zastupiteľstva.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: 5  – Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali za:                 5                Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 4:

BERIE NA VEDOMIE: Kontrolu uznesenia zo  17. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti Obecného  úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: 6  – Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali za:     6           Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali proti:            0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 5

BERIE NA VEDOMIE: Správu o vývoji financií v obci za posledné roky a mesiace, prehľad o príjmoch  podielových daní pre obec a MŠ, ŠKD, ŠJ a príjmoch  pre ZŠ zo štátneho rozpočtu. Stav obecných účtov k 31.08.2021  a  k 30.09.2021. Finančnú správu za 3. štvrťrok 2021.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: 6  – Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali za:     6           Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali proti:            0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 6

A/  SCHVAĽUJE:  zámer naodpredaj časti obecného pozemku vo vlastníctve obce Michal nad Žitavou č. 160, IČO: 00309095 zapísaného na liste vlastníctva č. 1177 a to časť pozemku parcely č. 200,  registra „E“ evidované na mape určeného operátu katastra nehnuteľnosti, spoluvlastnícky podiel obce 90/360  o výmere 72 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, žiadateľovi Slávka Fujasová,   941 21 Komoča č. 199.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: 6  – Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali za:     6           Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali proti:            0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

B/ SCHVAĽUJE:  spôsob predaja, podľa § 9a ods. 8, písmeno e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci, t.j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, s uvedením zdôvodnenia, že sa jedná o časť pozemku, ktorý rodina užíva už vyše 90 rokov a na danom pozemku vlastní nehnuteľnosť, rodinný dom. Jedná sa pozemok, ktorého časť a to 90/360 vlastní obec Michal nad Žitavou č. 160,  IČO: 00309095, zapísaného na liste vlastníctva č. 1177, pozemku parcely č. 200,  registra ,,E“ evidované na mape určeného operátu katastra nehnuteľnosti o výmere 72 m²,  druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: 6  – Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali za:     6           Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali proti:            0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

C/ SCHVAĽUJE: Minimálna cena časti pozemku na parcele č. 200, v podiele 90/360, čo predstavuje 72,0 m² je 1.744,40 Eur.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: 6  – Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali za:     6           Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali proti:            0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č.7

A/  SHVAĽUJE:  zámer naodpredaj časti obecného pozemku vo vlastníctve obce Michal nad Žitavou č. 160, IČO: 00309095 zapísaného na liste vlastníctva č. 1 a to časť pozemku parcely č.538,  registra „C“ evidované na mape určeného operátu katastra nehnuteľnosti,  o výmere 35 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie a parcely č.778/63,  registra „C“ evidované na mape určeného operátu katastra nehnuteľnosti,  o výmere 18 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie žiadateľovi Romanovi Pilekovi,   941 61 Michal nad Žitavou č. 204.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: 6  – Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali za:     5           Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Roman Pilek

Hlasovali proti:            1    Zdeno Lehký

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

B/  SHVAĽUJE: 

spôsob predaja, podľa § 9a ods. 8, písmeno e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci, t.j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, s uvedením zdôvodnenia, že sa jedná o časť pozemku, ktorý žiadateľ využije pre verejný účel, ako priestor pred kaplnkou.

Jedná sa pozemky, ktoré vlastní obec Michal nad Žitavou č. 160,  IČO: 00309095, zapísaného na liste vlastníctva č. 1. a to časť pozemku parcely č.538,  registra „C“ evidované na mape určeného operátu katastra nehnuteľnosti,  o výmere 35 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie a parcely č.778/63,  registra „C“ evidované na mape určeného operátu katastra nehnuteľnosti,  o výmere 18 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: 6  – Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali za:     5           Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Roman Pilek

Hlasovali proti:            1    Zdeno Lehký

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

C/ SCHVAĽUJE:   Cena za 1m² bola stanovená dohodou a je 1,- Eur.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: 6  – Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali za:     5           Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Roman Pilek

Hlasovali proti:            1    Zdeno Lehký

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 8:

A/  SHVAĽUJE:  Úpravu rozpočtu Základnej školy vo výške 391.366,-  Eur

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: 6  – Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali za:     6           Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali proti:            0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 8:

B/  SCHVAĽUJE:   Úpravu rozpočtu materskej školy, školského klubu detí, školskej jedálni vo výške  113.064,77 Eur

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: 6  – Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali za:     6           Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali proti:            0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 9:

SCHVAĽUJE:  Úpravu rozpočtu obce vo výške 821.294,77 Eur

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: 6  – Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali za:     6           Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali proti:            0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 10:

A/ SCHVAĽUJE: Dať do prenájmu  priestory po všeobecnom doktorovi v budove zdravotného strediska.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: 6  – Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali za:     6           Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali proti:            0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

B/  SCHVAĽUJE:  Dať do prenájmu priestory v starej budove pošty a to konkrétne miestnosť t.z. prípravovne pri sobášnej miestnosti.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: 6  – Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali za:     6           Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali proti:            0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 11 :

SÚHLASÍ:  S výstavbou elektrickej prípojky k nehnuteľnosti na parcele č. 508/189, cez obecné pozemky parciel č. 508/64, 507/70, 508/190.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: 6  – Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali za:     6           Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali proti:            0

Zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie potvrdené, v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 13 ods. 8, dňa 28.10.2021

K bodu č. 12:

BERIE NA VEDOMIE:  Správu o vysporiadavaní pozemkov pod futbalovým ihriskom.           

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: 6  – Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali za:     6           Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali proti:            0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 13:

SCHVAĽUJE:

 • dofinancovanie investície do konvektomatu v školskej jedálni vo výške 1.038,31 Eur na pripojenie elektriky do konvektomau.
 • finančnú spolu účasť obce, na realizácii projektu ,, Predškoláci“ do výšky 5.000,- Eur, podľa priloženého položkového rozpočtu.
 • finančné prostriedky budú uhradené obcou, na základe predložených faktúr v závere roka 2021 a začiatkom roku 2022, podľa finančných možností obce.    

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: 6  – Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali za:     6           Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali proti:            0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 14:

SCHVAĽUJE:

Zámenu časti  pozemku vo vlastníctve Obce Michal nad Žitavou IČO: 00309095  parcela č. 508/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3800 m²,  za pozemky parcely č. 778/16 zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 953 m², parcela č. 778/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2012 m² a parcela č. 778/14 ostatná plocha o výmere 515 m² sú vo vlastníctve  AGRO ŽITAVA, s.r.o., Jesenského 16, Šurany, IČO: 36664022, Celková výmera uvedených troch parciel je 3480 m². Zámena pozemkov by sa realizovala v pomere 1 : 1 v m², to znamená, že za 3480 m² pozemkov AGRO ŽITAVA, s.r.o., Jesenského 16, Šurany, IČO: 36664022, by bolo zamenených 3480 m² Obce Michal nad Žitavou IČO: 00309095. 

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: 6  – Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali za:     6           Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali proti:            0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..