U Z N E S E N I E č.19/2021

U Z N E S E N I E
z 19 .  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,
zo dňa 14.12.2021
Obecné zastupiteľstvo na 19.  zasadnutí prerokovalo, k bodom:

 • Schválenie programu rokovania 19. obecného zastupiteľstva
 • Kontrolu uznesenia z 18. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ.
 • Správa o vývoji financií v obci za posledné roky a mesiace, prehľad o príjmoch z podielových daní pre obec a MŠ, ŠKD, ŠJ a príjem pre ZŠ so štátneho rozpočtu. Stav obecných účtov k 31.10.2021 a 30.11.2021.
 • Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom priestorov v zdravotnom stredisku.
 • Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom priestorov v starej pošte.
 • Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2022
 • Zmluvu na odkúpenie obecného  pozemku, zapísaného na liste vlastníctva č. 1177, parcela č. 200 – zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie Michal nad Žitavou.
 • Úpravu rozpočtu MŠ, ŠKD, ŠJ na rok 2021.
 • Úpravu rozpočtu ZŠ na rok 2021.
 • Úpravu rozpočtu obce na rok 2021.
 •  Návrh rozpočtu MŠ, ŠKD, ŠJ na rok 2022
 • Návrh VZN Obce Michal nad Žitavou č. 1/2021 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva.
 • Návrh rozpočtu  ZŠ na rok 2022
 • Návrh VZN Obce Michal nad Žitavou č.2/ 2021 o dani z nehnuteľnosti na rok 2022
 • Návrh finančnej spoluúčasti na činnosti miestnych organizácií, spolkov a občianskych združení v roku 2022.
 • Stanovisko hlavného kontrolóra obce, k rozpočtu obce na rok 2022
 • Návrh rozpočtu obce Michal nad Žitavou na rok 2022.
 • Kalendár plánovaných akcií na rok 2022
 • Plán obecných zastupiteľstiev na rok 2022

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou:

K bodu č. 2

SCHVAĽUJE:  Program rokovania 19. obecného zastupiteľstva.

Počet všetkých poslancov: 7

Počet prítomných poslancov: 5  – Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš,  Roman Pilek

Hlasovali za: 5 – Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Roman Pilek

Hlasovali proti:    0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 4:

BERIE NA VEDOMIE: Kontrolu uznesenia z 18. Obecného zastupiteľstva a správu o činnosti obecného úradu Michal nad Žitavou od posledného obecného zastupiteľstva.

Počet všetkých poslancov: 7

Počet prítomných poslancov: 5  – Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš,  Roman Pilek

Hlasovali za: 5 – Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Roman Pilek

Hlasovali proti:    0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 5

BERIE NA VEDOMIE: Správu o vývoji financií v obci za posledné roky a mesiace, prehľad o príjmoch podielových daní pre obec a MŠ, ŠKD, ŠJ a príjmoch  pre ZŠ zo štátneho rozpočtu. Stav obecných účtov k 31.10.2021  a k 30.11.2021

Počet všetkých poslancov: 7

Počet prítomných poslancov: 5  – Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš,  Roman Pilek

Hlasovali za: 5 – Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Roman Pilek

Hlasovali proti:    0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 6 

A/ SCHVAĽUJE:  Podmienky obchodnej verejnej súťaže, na prenájom priestorov v budove  zdravotného strediska s.č. 159, po všeobecnom lekárovi.

Počet všetkých poslancov: 7

Počet prítomných poslancov: 6  – Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali za: 6 – Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali proti:    0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

B/ SCHVAĽUJE:  Návrh zmluvy medzi obcou Michal nad Žitavou – prenajímateľom a budúcim nájomcom, víťazom obchodnej verejnej súťaže na prenájom priestorov v budove  zdravotného strediska s.č. 159, po všeobecnom lekárovi.

Počet všetkých poslancov: 7

Počet prítomných poslancov: 6  – Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali za: 6 – Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali proti:    0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

C/ SCHVAĽUJE:  Návrh vyhlásenia účastníka obchodnej verejnej súťaže, o súhlase so spracovaním osobných údajov.

Počet všetkých poslancov: 7

Počet prítomných poslancov: 6  – Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali za:     6           Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali proti:            0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 7

A/ SCHVAĽUJE: Podmienky obchodnej verejnej súťaže, na prenájom priestorov v budove  starej pošty – t.z. prípravovne  pri sobášnej miestnosti s.č. 22.

Počet všetkých poslancov: 7

Počet prítomných poslancov: 6  – Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali za:     6           Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali proti:            0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

B/ SCHVAĽUJE:

Návrh zmluvy medzi obcou Michal nad Žitavou – prenajímateľom a budúcim nájomcom, víťazom obchodnej verejnej súťaže na prenájom priestorov v budove  budove  starej pošty – t.z. prípravovne  pri sobášnej miestnosti s.č. 22.

Počet všetkých poslancov: 7

Počet prítomných poslancov: 6  – Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali za:     6           Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali proti:            0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

C/ SCHVAĽUJE: Návrh vyhlásenia účastníka obchodnej verejnej súťaže, o súhlase so spracovaním osobných údajov.

Počet všetkých poslancov: 7

Počet prítomných poslancov: 6  – Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali za:     6           Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali proti:            0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 8 :

SCHVAĽUJE:  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou na I.  polrok 2022.

Počet všetkých poslancov: 7

Počet prítomných poslancov: 6  – Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali za:     6           Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali proti:            0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 9:

SCHVAĽUJE:

Zmluvu uzatvorenú medzi Obcou Michal nad Žitavou, Michal nad Žitavou č. 160, IČO: 00309095, zastúpenou starostom obce Ing. Petrom Porubským a Slávkou Fujasovoú, 941 21 Komoča č. 199, občiankou SR na  odpredaj obecného pozemku vo vlastníctve Obce Michal nad Žitavou č. 160, IČO: 00309095, zapísaného na liste vlastníctva č. 1177, a to pozemku parcely registra „E“ na mape určeného operátu, parcely č. 200, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 72 m², v podiele 90/360 z celej parcely.  Cena za celý pozemok  je 1744,40 Eur , (slovom tisícsedemstoštyridsaťštyri Eur 40/100).

Počet všetkých poslancov: 7

Počet prítomných poslancov: 6  – Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali za:     6           Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali proti:            0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 10  :

SCHVAĽUJE:  Úpravu rozpočtu MŠ,ŠKD,ŠJ na rok 2021.

Počet všetkých poslancov: 7

Počet prítomných poslancov: 6  – Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali za:     6           Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali proti:            0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 11 :

SCHVAĽUJE:  Úpravu rozpočtu Základnej školy na rok 2021.

Počet všetkých poslancov: 7

Počet prítomných poslancov: 6  – Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali za:     6           Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali proti:            0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 12:

SCHVAĽUJE:  Úpravu rozpočtu Obce Michal nad Žitavou na rok 2021.

Počet všetkých poslancov: 7

Počet prítomných poslancov: 6  – Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali za:     6           Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali proti:            0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 13:

SCHVAĽUJE:  Návrh rozpočtu pre MŠ, ŠKD, ŠJ na rok 2022 vo výške 112 000,- Eur,

                                    z toho Príjem: originálne kompetencie DPFO – 100 000,- Eur                                                                   vlastné príjmy                               12 000,- Eur
                                               Výdaj: mzdy, odvody                               91 959,- Eur                                                                    bežné výdavky                              20 041,- Eur.

Počet všetkých poslancov: 7

Počet prítomných poslancov: 6  – Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali za:     6           Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali proti:            0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 14:

SCHVAĽUJE:

Rozpočet MŠ, ŠKD, ŠJ vo výške 100 000,- Eur, VZN č. 1/2021 Obce Michal nad Žitavou o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady pre materskú školu a školské zariadenia na území obce Michal nad Žitavou, s prílohou č. 1 k VZN č. 1 / 2021, s výškou finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského klubu detí a potenciálneho stravníka školskej jedálni.

Počet všetkých poslancov: 7

Počet prítomných poslancov: 6  – Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali za:     6           Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali proti:            0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 15:

SCHVAĽUJE: Rozpočet Základnej školy na rok 2022, vo výške 352 731,- Eur.

Normatívne prostriedky:    Mzdový normatív – 310 472,- Eur,

                                    prevádzkový normatív –   39 503,-  Eur ) 

                                a nenormatívne prostriedky – 2 756,-  Eur

Počet všetkých poslancov: 7

Počet prítomných poslancov: 6  – Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali za:     6           Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali proti:            0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 16:

SCHVAĽUJE:  Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2021 o dani z nehnuteľnosti na rok 2022.         

Počet všetkých poslancov: 7

Počet prítomných poslancov: 6  – Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali za:     6           Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali proti:            0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 17:

SCHVAĽUJE:  Finančnú dotáciu na činnosti miestnych organizácií,  spolkov a združení na rok 2022, v nasledovnej výške:

Miestny spolok Červeného kríža                400,- €

Michalská Posilka                                         700,- €

Pomoc na kolesách                                        400,- €                                           

Michalský Seniori                                         300,-  €

Medzisúčet:                                              1 800,- €

Organizácie zúčtované na základe predložených účtovných dokladov, po kontrole zamestnancami obce:

eRko – HKSD                                             500,- Eur

Organizácie  ktorým je dotácia poskytnutá na základe § 6 odseky 4, 5, 6 VZN Obce Michal nad Žitavou č. 1/2020.

TJ Družstevník Michal nad Žit                  4 500,- Eur

OZ Michalský babinec:                               300,- Eur

MO poľovného združenia                           400,- Eur

Spolu celkom:                                         7 500,0 Eur

Uvedené sumy nie sú záväzné a v prípade nepriaznivého finančného vývoja  v podielových daniach DPFO pre obec, môže dotácia byť krátená, alebo zrušená celkom.                       

Počet všetkých poslancov: 7

Počet prítomných poslancov: 6  – Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali za:     6           Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali proti:            0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 18:

BERIE NA VEDOMIE: Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Michal nad Žitavou na rok 2022.       

Počet všetkých poslancov: 7

Počet prítomných poslancov: 6  – Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali za:     6           Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali proti:            0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 19:

SCHVAĽUJE:
 
Rozpočet obce – bežné príjmy                784 045,- Eur
Príjmy z RF obce na KV                           17 500,- Eur
Vlastné príjmy ZŠ s MŠ                            12 000,- Eur
Spolu príjmy                                          813 545,- Eur

Rozpočet obce- bežné výdavky                318 598,- Eur
Výdavkové operácie                                   12 716,- Eur
Kapitálové výdavky                                    17 500,- Eur
Výdavky ZŠ s MŠ                                    464 731,- Eur
Spolu výdavky                                         813 545,- Eur   

Počet všetkých poslancov: 7

Počet prítomných poslancov: 6  – Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali za:     6           Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali proti:            0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 20:

BERIE NA VEDOMIE:  Kalendár akcií na rok 2022          

Počet všetkých poslancov: 7

Počet prítomných poslancov: 6  – Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali za:     6           Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali proti:            0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 21:

SCHVAĽUJE: Predbežný plán obecných zastupiteľstiev na rok 2022, plán nie je záväzný a v odôvodnených prípadoch je možná zmena termínov OZ, alebo doplnenie počtu obecných zastupiteľstiev.

Počet všetkých poslancov: 7

Počet prítomných poslancov: 6  – Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali za:     6           Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali proti:            0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..