U Z N E S E N I E č.20/2022

OBEC MICHAL NAD ŽITAVOU

              941 61    M i c h a l     n a d     Ž i t a v o u    č. 160

                                                   U Z N E S E N I E

                        z 20 .  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,
                                                               zo dňa 13.01.2022
                                   Obecné zastupiteľstvo na 20.  zasadnutí prerokovalo, k bodom:

  • Schválenie programu rokovania 20. obecného zastupiteľstva
  • Kontrolu uznesenia z 19. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ.
  • Správa o vývoji financií v obci za posledné roky a mesiace, prehľad o príjmoch z podielových daní pre obec a MŠ, ŠKD, ŠJ a príjem pre ZŠ so štátneho rozpočtu. Stav obecných účtov k 31.12.2021.
  • Územný plán obce Michal nad Žitavou a to prieskumy a rozbory a prieskumy a rozbory krajinno – ekologického plánu. Dokumenty, ktoré je potrebné prerokovať, pred podaním žiadosti o dotáciu na spracovanie územného plánu obce.

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou:

K bodu č. 2

SCHVAĽUJE:  Program rokovania 20. obecného zastupiteľstva.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: 6  – Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, Martin Švec

Hlasovali za: 6 – Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, Martin Švec

Hlasovali proti:    0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 4:

BERIE NA VEDOMIE: Kontrolu uznesenia z  19. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti Obecného  úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: 6  – Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, Martin Švec

Hlasovali za: 6 – Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, Martin Švec

Hlasovali proti:    0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 5

BERIE NA VEDOMIE: Správu o vývoji financií v obci za posledné roky a mesiace, prehľad o príjmoch podielových daní pre obec a MŠ, ŠKD, ŠJ a príjmoch  pre ZŠ zo štátneho rozpočtu.  Stav obecných účtov k 31.12.2021.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: 6  – Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, Martin Švec

Hlasovali za: 6 – Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, Martin Švec

Hlasovali proti:    0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 6

Bod – materiálu: č. 6 A – 20. OZ zo dňa 13.01.2022

Prerokovanie  „ Zadania Územného plánu obce Michal nad Žitavou.“

Obecné zastupiteľstvo v obci Michal nad Žitavou

PREROKOVALO   A SCHVÁLILO:

 „Zadanie územného plánu obce Michal nad Žitavou“ a schvaľuje zadanie doplnené v zmysle vyhodnotených pripomienok došlých ku Zadaniu UPN obce Michal nad Žitavou“.

UKLADÁ:

spracovateľovi  Územného plánu obce, Ing. arch. Jaroslavovi Coplákovi spracovať Návrh územného plánu obce Michal nad Žitavou.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: 6  – Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, Martin Švec

Hlasovali za: 6 – Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Roman Pilek, Martin Švec

Hlasovali proti:  1Zdeno Lehký

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

Bod – materiálu: č. 6 B  – 20. OZ zo dňa 13.01.2022

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou:

SÚHLASÍ:

že proces obstarávania a schvaľovania Územného plánu obce Michal nad Žitavou potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: 6  – Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, Martin Švec

Hlasovali za: 6 – Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Roman Pilek, Martin Švec

Hlasovali proti:  1 –  Zdeno Lehký

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..