U Z N E S E N I E č.21/2022

U Z N E S E N I E
                        z 21 .  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,
                                                               zo dňa 31.03.2022
                                   Obecné zastupiteľstvo na 21.  zasadnutí prerokovalo, k bodom:

 • Schválenie programu rokovania 21. obecného zastupiteľstva
 • Kontrolu uznesenia z 20. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ.
 • Správa o vývoji financií v obci za posledné roky a mesiace, prehľad o príjmoch z podielových daní pre obec a MŠ, ŠKD, ŠJ a príjem pre ZŠ so štátneho rozpočtu. Stav obecných účtov k 31.01.2022 a 28.02.2022.
 • Schválenie nájomnej zmluvy, na prenájom obecných priestorov v budove zdravotného strediska s.č. 159.
 • Schválenie nájomnej zmluvy, na prenájom obecných priestorov v budove starej pošty s.č. 22.
 • Príkazu starostu obce Michal nad Žitavou, na vykonanie inventarizácie k 31.12.2021 v zmysle zákona 563/91 Zb. o účtovníctve § 29 a 30.
 • Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou za rok 2021.
 • Hospodárenia s komunálnym odpadom v roku  2021  a činnosti tlakovej kanalizácie v  roku 2021.
 • Schválenie kúpnej zmluvy č. 778/22 na odpredaj
 • Určenie úväzku starostu obce na roky 2022 – 2026
 • Určenie počtu poslancov na roky 2022 – 2026
 • Rekonštrukcie plynovej kotolne v budove MŠ a ŠJ
 • Správu komisie na ochranu verejného záujmu za r. 2021
 • Nesúhlas s činom vandalov a propagáciou fašizmu a extrémistických hnutí.

K bodu č. 2:

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou:

Schvaľuje:  Program rokovania 21. obecného zastupiteľstva.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: štyria  –  Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš,  

Hlasovali za:  4 –  Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš,

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 4:

Berie na vedomie : Kontrolu uznesenia z  20. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti Obecného  úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: štyria  –  Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, 

Hlasovali za:  4 –  Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš,

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 5

Berie na vedomie: Správu o vývoji financií v obci za posledné roky a mesiace, prehľad o príjmoch podielových daní pre obec a MŠ, ŠKD, ŠJ a príjmoch  pre ZŠ zo štátneho rozpočtu. Stav obecných účtov k 31.01.2022 a 28.02.2022

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  päť – Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová Peter Drahoš, Mgr. Renata Bujdáková,

Hlasovali za: 5 – Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš,        Mgr. Renata Bujdáková,

Hlasovali proti:                  0
Zdržali sa hlasovania:       0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………

K bodu č. 6 :

Schvaľuje: Nájomnú zmluvu zo dňa 10.01.2022, na prenájom obecných priestorov v budove  zdravotného strediska s.č. 159, priestorov pozostávajúcich z dvoch miestnosti.  

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  päť – Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová Peter Drahoš, Mgr. Renata Bujdáková,

Hlasovali za: 5 – Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš,        Mgr. Renata Bujdáková,

Hlasovali proti:                  0
Zdržali sa hlasovania:       0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………

K bodu č. 7:

Schvaľuje:   Nájomnú zmluvu zo dňa 12.01.2022, na prenájom obecných priestorov v budove starej pošty s.č. , priestorov pozostávajúcich z jednej miestnosti.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  päť – Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová Peter Drahoš, Mgr. Renata Bujdáková,

Hlasovali za: 5 – Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš,        Mgr. Renata Bujdáková,

Hlasovali proti:                  0
Zdržali sa hlasovania:       0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………

K bodu č. 8:

Berie na vedomie, bez pripomienok:  Zápis o vykonaní inventarizácie k 31.12.2021.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  päť – Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová Peter Drahoš, Mgr. Renata Bujdáková,

Hlasovali za: 5 – Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš,        Mgr. Renata Bujdáková,

Hlasovali proti:                  0
Zdržali sa hlasovania:       0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………

K bodu č. 9:

Berie na vedomie, bez pripomienok:  Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou za rok 2021 .

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  päť – Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová Peter Drahoš, Mgr. Renata Bujdáková,

Hlasovali za: 5 – Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš,        Mgr. Renata Bujdáková,

Hlasovali proti:                  0
Zdržali sa hlasovania:       0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………

K bodu č. 10:

Berie na vedomie: Správu o hospodárení s komunálnym odpadom v obci počas roku  2021  a činnosti tlakovej kanalizácie v roku 2021.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  päť – Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová Peter Drahoš, Mgr. Renata Bujdáková,

Hlasovali za: 5 – Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš,        Mgr. Renata Bujdáková,

Hlasovali proti:                  0
Zdržali sa hlasovania:       0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………

K bodu č. 11:

Schvaľuje:

Kúpnu zmluvu č. 778/22 na odkúpenie časti obecného pozemku parcely č.538,  registra „C“ evidované na mape určeného operátu katastra nehnuteľnosti,  o výmere 35 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie a časti obecného pozemku parcely č.778/63,  registra „C“ evidované na mape určeného operátu katastra nehnuteľnosti,  o výmere 18 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie žiadateľovi Romanovi Pilekovi,   941 61 Michal nad Žitavou č. 204, za  sumu 53,0 Eur.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  päť – Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová Peter Drahoš, Mgr. Renata Bujdáková,

Hlasovali za: 5 – Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš,        Mgr. Renata Bujdáková,

Hlasovali proti:                  0
Zdržali sa hlasovania:       0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………

K bodu č. 12:

Určuje: Výkonu funkcie starostu Obce Michal nad Žitavou pre volebné obdobie 2022 – 2026 na plný úväzok.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  päť – Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová Peter Drahoš, Mgr. Renata Bujdáková,

Hlasovali za: 5 – Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš,        Mgr. Renata Bujdáková,

Hlasovali proti:                  0
Zdržali sa hlasovania:       0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………

K bodu č. 13:

 Schvaľuje :    Počet poslancov päť, na volebné obdobie rokov 2022 – 2026.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  päť – Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová Peter Drahoš, Mgr. Renata Bujdáková,

Hlasovali za: 5 – Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš,        Mgr. Renata Bujdáková,

Hlasovali proti:                  0
Zdržali sa hlasovania:       0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………

K bodu č. 14:

A/ Schvaľuje : Rekonštrukciu plynovej kotolne v budove materskej školy so školskou jedálňou.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  päť – Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová Peter Drahoš, Mgr. Renata Bujdáková,

Hlasovali za: 5 – Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš,        Mgr. Renata Bujdáková,

Hlasovali proti:                  0
Zdržali sa hlasovania:       0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………

K bodu č. 14:

B/ Schvaľuje:  Zobratie úveru Obcou Michal nad Žitavou z Prima banky,  na 3 roky, vo
  výške 15 000 Eur, na rekonštrukciu kotolne v budove MŠ so ŠJ.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  päť – Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová Peter Drahoš, Mgr. Renata Bujdáková,

Hlasovali za: 5 – Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš,        Mgr. Renata Bujdáková,

Hlasovali proti:                  0
Zdržali sa hlasovania:       0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………

K bodu č. 15:

Berie na vedomie:  Správa Komisie na ochranu verejného záujmu, za rok 2021, o oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  päť – Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová Peter Drahoš, Mgr. Renata Bujdáková,

Hlasovali za: 5 – Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš,        Mgr. Renata Bujdáková,

Hlasovali proti:                  0
Zdržali sa hlasovania:       0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………

K bodu č. 16 sa uznieslo na nasledovnom uznesení:

Poslanci OZ, starosta obce, hlavná kontrolórka obce , zamestnanci obecného úradu, štatutárny zástupca ZŠ s MŠ na odsúdení činu vandalov, ktorí poškodili štátny majetok, majetok obce a súkromný majetok občanov obce. Zásadne odsudzujú propagáciu fašizmu a iných extrémistických hnutí.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  päť – Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová Peter Drahoš, Mgr. Renata Bujdáková,

Hlasovali za: 5 – Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš,        Mgr. Renata Bujdáková,

Hlasovali proti:                  0
Zdržali sa hlasovania:       0    Ing. Peter Porubský, starosta obce   ……