U Z N E S E N I E č.22/2022

U Z N E S E N I E
                   z 22 .  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,

 zo dňa 19.05.2022
             Obecné zastupiteľstvo na 22.  zasadnutí prerokovalo, k bodom:

  • Schválenie programu rokovania 22. obecného zastupiteľstva
  • Kontrolu uznesenia z 21. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ.
  • Uznesenia a dokumenty potrebné k realizácii výstavby bytového domu s 12 bytmi v obci Michal nad Žitavou
  • Návrh konceptu územného plánu obce Michal nad Žitavou
  • Správu o priebehu uvoľňovania finančnej dotácie na strechu kultúrneho domu z PPA Nitra a o štrajkovej pohotovosti miest a obcí Slovenska od 19.5.2022.

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou:

K bodu č. 2:

Schvaľuje:  Program rokovania 22. obecného zastupiteľstva.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: (päť)  –  Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, Martin Švec 

Hlasovali za:  5 –  Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, Martin Švec 

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 4:

Berie na vedomie : Kontrolu uznesenia z  21. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti Obecného  úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: (päť)  –  Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, Martin Švec 

Hlasovali za:  5 –  Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, Martin Švec 

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 5

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v obci Michal nad Žitavou č. 5/2022 prijaté na 22. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 19.05.2022

Obecné zastupiteľstvo

A/ Ruší : Prehľad obstarávacích nákladov stavby v bode I. uznesenia č. 16 zo dňa 20.5.2021

Text v bode IV.2 a IV.3 uznesenia č. 16 zo dňa 20.5.2021

B/ Schvaľuje

I. obstaranie

Obstarávacie náklady stavby v EUR

Stavebný objektCena bez DPHCena s DPH
SO 01 Bytový dom647 783,40777 340,08
SO 02 Spevnené plochy a komunikácie – bez chodníkov12 316,6614 780,00
SO 02 Spevnené plochy a komunikácie – chodníky1 000,001 200,00
SO 03 Vodovodná prípojka7 500,009 000,00
SO 04 Kanalizačná prípojka9 166,6711 000,00
SO 05 Prípojka plynu3,334,00
SO 06 Prípojka NN 3,334,00
SO 07 Dažďová kanalizácia3,334,00
SO 08 Odpadové hospodárstvo3,334,00
SO 09 Rozšírenie verejného plynovodu3,334,00
Spolu677 783,40813 340,08

    4. Projektová dokumentácia bola overená v stavebných konaniach – stavebné povolenie č. 2022/107-03-T zo dňa 4.5.2022, právoplatné dňa 12.5.2022 a stavebné povolenie č. 2022/108-03-T zo dňa 4.5.2022, právoplatné dňa 12.5.2022

III. uzatvorenie dodatku k zmluve

3. uzatvorenie dodatku č. 2 k zmluve o budúcej kúpnej zmluve s víťazným uchádzačom z verejného obstarávania so spoločnosťou IC Holding, s.r.o. , Bratislavská 29, 917 02 Trnava, IČO 50 346 342, predmetom ktorej je budúca kúpa nájomného bytového domu a príslušnej technickej vybavenosti v súlade s bodmi I.1., I.2. a I.3 vo výške      813 340,08 EUR

IV. spôsob financovania

2. budúcej kúpy technickej vybavenosti podľa § 5 písm. c) zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní podľa bodu I.2., podmieňujúcej užívanie nájomného bytového domu  prostredníctvom  dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby SR max. do výšky 70 % obstarávacej ceny v celkovej výške   19 520,00 €, úveru zo ŠFRB vo výške  16 460,00 € s lehotou splatnosti 20 rokov a úrokovou sadzbou 1 % v prípade krátenia dotácie resp. úveru sa rozdiel zaplatí z vlastných prostriedkov z rozpočtu obce (prepočet výšky úveru, dotácie a vlastných zdrojov – zmena č. 1 tvorí prílohu uznesenia)        

3. budúcej kúpy ďalšej technickej vybavenosti podmieňujúcej užívanie nájomného bytového domu podľa bodu I.3. z vlastných finančných prostriedkov z rozpočtu obce v celkovej výške 20,00 €.

V. opakované predloženie žiadostí v roku 2022

5. o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania  na budúcu kúpu nájomných bytov  v rozsahu podľa bodu IV.1.

6. o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania  na budúcu kúpu technickej vybavenosti  v rozsahu podľa bodu IV.2.

7. o dotáciu z PRB  Ministerstva dopravy a výstavby SR na budúcu kúpu nájomných bytov v rozsahu podľa bodu IV.1., obec zároveň súhlasí s podmienkami na poskytnutie dotácie ustanovenými zákonom platným v čase podania žiadosti

8. o dotáciu z PRB  Ministerstva dopravy a výstavby SR na budúcu kúpu technickej vybavenosti v v rozsahu podľa bodu IV.2., obec zároveň súhlasí s podmienkami na poskytnutie dotácie ustanovenými zákonom platným v čase podania žiadosti

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: (päť)  –  Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, Martin Švec 

Hlasovali za:  5 –  Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, Martin Švec 

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0                      Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 6 :

Prerokovalo : Návrh územného plánu obce  s pripomienkami.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: (päť)  –  Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, Martin Švec 

Hlasovali za:  5 –  Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, Martin Švec 

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 7:

Berie na vedomie: Informácia o stave refundovania dotácie z PPA na strechu kultúrneho domu a o štrajkovej pohotovosti miest a obcí Slovenska od 19.5.2022.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: (päť)  –  Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, Martin Švec 

Hlasovali za:  5 –  Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek, Martin Švec 

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..