U Z N E S E N I E č.23/2022

                                                   U Z N E S E N I E
                        z 23 .  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,
                                                               zo dňa 21.06.2022
                                   Obecné zastupiteľstvo na 23.  zasadnutí prerokovalo, k bodom:

 • Schválenie programu rokovania 23. obecného zastupiteľstva
 • Kontrolu uznesenia z 22. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ.
 • Finančnú správu  o stave obecných účtov k 31.03.2022, 30.04.2022, 31.05.2022  o príjmoch podielových daní pre obec a príjmoch zo štátneho rozpočtu pre ZŠ.

Finančná správa za 1.štvrťrok 2022

 •  Zámenu pozemkov medzi Obcou Michal nad Žitavou a AGRO ŽITAVA, s.r.o. Šurany, po realizácii opravy chyby v operáte katastra.
 • Žiadosť na odkúpenie časti  obecného pozemku, zapísaného na liste vlastníctva č. 1, parcela číslo 538 – zastavané plochy a nádvoria.
 • Stanovisko hlavnej kontrolórky obce, k záverečnému účtu obce za rok 2021.
 • Záverečný účet Obce za rok 2021 a správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Michal nad Žitavou.
 • Zmeny rozpočtu na rok 2022, ZŠ a Obce Michal nad Žitavou.
 • Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2022
 • Správa hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou o výsledku preverenia sťažnosti učiteliek materskej školy.
 • Žiadosť Základnej školy s materskou školou Michal nad Žitavou, o riešenie havarijného stavu telocvične.
 • Všeobecne záväzné nariadenia obce Michal nad Žitavou č. 1/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.
 • Všeobecne záväzné nariadenia obce Michal nad Žitavou č.2 o čiastočnej úhrade výdavkov materskej školy za pobyt dieťaťa v materskej škole.
 •  Zmenu poplatku v školskom klube detí pri ZŠ s MŠ.
 • Schválenie zmluvy o zrušení a zriadení vecného bremena, na pozemkoch pri starej sýpke.
 • Navýšenia úveru na kotolňu v budove materskej školy, školskej kuchyni a jedálne.

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou:

K bodu č. 2

Schvaľuje:  Program rokovania 23. obecného zastupiteľstva.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť        Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter  Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,

Hlasovali za:                 5                       Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 4

Berie na vedomie : Kontrolu uznesenia z  22. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti Obecného  úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť        Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter  Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,

Hlasovali za:                 5                       Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 5

 Berie na vedomie: Správu o vývoji financií v obci za posledné roky a mesiace, prehľad o príjmoch  podielových daní pre obec a MŠ, ŠKD, ŠJ a príjmoch  pre ZŠ zo štátneho rozpočtu. Stav obecných účtov k 31.03.2022, 30.04.2022 a 31.05.2022. Finančnú správu za 1. štvrťrok 2022.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť        Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter  Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,

Hlasovali za:                 5                       Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 6

A/ Ruší uznesenie z 18. obecného zastupiteľstva, zo dňa 28.10.2021 bod 14 v znení:

Schvaľuje: Zámenu časti  pozemku vo vlastníctve Obce Michal nad Žitavou, IČO: 00309095  p.č. 508/4, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 3800 m²,  za pozemky p.č. 778/16 zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 953 m², p.č. 778/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2012 m² a p.č. 778/14 ostatná plocha o výmere 515 m² sú vo vlastníctve  AGRO ŽITAVA, s.r.o., Jesenského 16, Šurany, IČO: 36664022. Celková výmera uvedených troch parciel je  3480 m². Zámena pozemkov by sa realizovala v pomere 1 : 1 v m², to znamená že za 3480 m² pozemkov AGRO ŽITAVA, s.r.o., Jesenského 16, Šurany, IČO: 36664022, by bolo zamenených 3480 m² Obce Michal nad Žitavou IČO: 00309095. 

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť        Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter  Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,

Hlasovali za:                 5                       Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 6

B/ Schvaľuje

Zámenu   pozemku vo vlastníctve Obce Michal nad Žitavou, IČO: 00309095  p.č. 508/4 zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 2791  m²,  za pozemky p.č. 778/16 zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 953 m², a časti pozemku p.č. 778/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1838 m², vo vlastníctve  AGRO ŽITAVA, s.r.o., Jesenského 16, Šurany, IČO: 36664022.

Odkúpenie  zostávajúcej časti pozemku p.č. 778/1,  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 174 m²  a p.č. 778/14 ostatná plocha o výmere 515 m²,  ktoré sú vo vlastníctve  AGRO ŽITAVA, s.r.o., Jesenského 16, Šurany, IČO: 36664022.

Celková výmera uvedených troch parciel AGRO ŽITAVA, s.r.o., Jesenského 16, Šurany  je 3480 m². Zámena pozemkov by sa realizovala v pomere 1 : 1 v m², pozemkov AGRO ŽITAVA, s.r.o., Jesenského 16, Šurany, IČO: 36664022 a  Obce Michal nad Žitavou IČO: 00309095. Plocha uvedených parciel, pod viničnými  cestami, ktorá presahuje  rozlohu pozemku ponúknutého obcou na zámenu, bude Obcou Michal nad Žitavou, od AGRO ŽITAVA, s.r.o., Jesenského 16, Šurany odkúpená za cenu, na ktorej sa obidva subjekty dohodnú.
Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť        Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter  Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,

Hlasovali za:                 5                       Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 7

A/ Schvaľuje:

zámer na odpredaj časti obecného pozemku vo vlastníctve obce Michal nad Žitavou  č. 160, IČO: 00309095,  zapísaného na liste vlastníctva č. 1 a to časť pozemku parcely č. 538 registra „C“ evidované na mape určeného operátu katastra nehnuteľnosti. Predaj sa uskutoční na základe geometrického plánu číslo 3–7 vyhotoveným   Jozefom Chudým a úradne overeným dňa 2.04.2022, pod číslom 571/22, podľa ktorého sa zvyšná časť parcely č. 538 mení na parcelu č. 538/1.

Obec v zmysle uvedeného geometrického plánu predáva  nasledovné parcely:

 • Parcelu č. 538/2 o výmere 89 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie.
 • Parcelu č. 538/3 o výmere 8 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie.
 • Parcelu č. 538/4, o výmere 1 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, žiadateľovi Jozefovi Kňazemu,   941 61 Michal nad Žitavou č. 192.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť        Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter  Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,

Hlasovali za:                 5                       Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 7

B/ Schvaľuje:

spôsob predaja, podľa § 9a ods. 8, písmeno e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci, t.j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, s uvedením zdôvodnenia, že sa jedná o časť pozemku, ktorý žiadateľ využíva a stará sa o dané pozemky už vyše 40 rokov a má na časti týchto pozemkov aj postavený viničný dom. Jedná sa o pozemky, ktoré vlastní obec Michal nad Žitavou č. 160,  IČO: 00309095, zapísaného na liste vlastníctva č. 1. a to časť pozemku parcely č. 538.

V zmysle geometrického plánu číslo 3–7 vyhotoveným  Jozefom Chudým a úradne overeným dňa 25.04.2022, pod číslom 571/22 sa parcela č. 538 po odčlenení nižšie uvedených parciel, mení na parcelu č. 538/1:

 • Parcela č. 538/2 o výmere 89 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie.
 • Parcela č.538/3 o výmere 8 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie.
 • Parcela č.538/4 o výmere 1 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť        Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter  Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,

Hlasovali za:                 5                       Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 7

C/ Schvaľuje: Cena za 1m² pozemku, stanovenú na základe znaleckého posudku  a je 2,11 Eur, (slovom dve  Eurá, 11 centov).

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť        Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter  Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,

Hlasovali za:                 5                       Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 8

Berie na vedomie:  Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou k záverečnému účtu obce za rok 2021.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť        Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter  Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,

Hlasovali za:                 5                       Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 9

A/ Berie na vedomie: Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Michal nad Žitavou

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť        Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter  Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,

Hlasovali za:                 5                       Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 9

B/ Schvaľuje:   Záverečný účet obce Michal nad Žitavou za rok 2021

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť        Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter  Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,

Hlasovali za:                 5                       Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 10

A/ Schvaľuje: Úpravu rozpočtu Základnej školy vo výške 374 461,- Eur, v zmysle predloženého rozpisu rozpočtu.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť        Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter  Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,

Hlasovali za:                 5                       Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 10

B/ Schvaľuje: Úpravu rozpočtu Obce Michal nad Žitavou  vo výške 823 275,- Eur, v zmysle predloženého rozpisu rozpočtu.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť        Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter  Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,

Hlasovali za:                 5                       Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 11

Schvaľuje:  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce  Michal nad Žitavou na II. polrok 2022.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť        Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter  Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,

Hlasovali za:                 5                       Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 12

Berie na vedomie:  Správu hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou o výsledku preverenia sťažnosti učiteliek materskej škôlky.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť        Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter  Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,

Hlasovali za:                 5                       Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 13

Doporučuje:

Zaslanie žiadosti na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, prostredníctvom Okresného úradu, odbor školstva so sídlom v Nitre, po predložení požadovaných dokumentov v zmysle zákona 597/2004 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, správcom budovy –  Základná škola s materskou školou Michal nad Žitavou, zriaďovateľovi školy Obci Michal nad Žitavou.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť        Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter  Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,

Hlasovali za:                 5                       Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 14

Schvaľuje : Všeobecne záväzné nariadenie  obce Michal nad Žitavou č. 1/2022 o určení
výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej  jedálni.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť        Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter  Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,

Hlasovali za:                 5                       Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 15

Neschvaľuje: Všeobecne záväzné nariadenie obce  Michal nad Žitavou č. 2/2022 o čiastočnej  úhrade výdavkov materskej školy za pobyt dieťaťa v materskej škole.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť        Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter  Gajdoš, Zdeno Lehký, Roman Pilek,

Hlasovali za:                 3                       Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Roman Pilek

Hlasovali proti:            1                        Zdeno Lehký
Zdržali sa hlasovania
: 1                        Peter Gajdoš

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 16

Schvaľuje :  Nárast poplatku v ŠKD od 1.9.2022 z 5,- Eur na 7,50  Eur na dieťa/mesiac.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: štyria –  Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová,  Zdeno Lehký, Roman Pilek,

Hlasovali za:                 3                       Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Roman Pilek

Hlasovali proti:            1                        Zdeno Lehký
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 17

Schvaľuje :   Zmluvu o zrušení a zriadení vecného bremena, zo dňa 23.05.2022,  medzi :
,,povinný 1“ COLOR CENTRUM SH, s.r.o. Topoľčianky

,,povinný 2“ Obec Michal nad Žitavou

,,povinný 3“ Marián Kmeťo, rod. Kmeťo

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: štyria –  Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová,  Zdeno Lehký, Roman Pilek,

Hlasovali za:                 4                       Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová,  Zdeno Lehký, Roman Pilek

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 18

A/ Ruší :  uznesenie z 21. rokovania obecného zastupiteľstva, zo dňa 31.3.2022, bod 14.b
 o zobratí úveru Obcou Michal nad Žitavou z Prima banky,  na 3 roky vo  výške 15.000,- Eur.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: štyria –  Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová,  Zdeno Lehký, Roman Pilek,

Hlasovali za:                 3                       Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Roman Pilek

Hlasovali proti:            1                        Zdeno Lehký
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 18

B/ Schvaľuje:  Zobratie úveru Obcou Michal nad Žitavou z Prima banky,  na 3 roky, vo
    výške 20.000,- Eur.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: štyria –  Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová,  Zdeno Lehký, Roman Pilek,

Hlasovali za:                 3                       Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Roman Pilek

Hlasovali proti:            1                        Zdeno Lehký
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..