U Z N E S E N I E č.24/2022

OBEC MICHAL NAD ŽITAVOU

              941 61    M i c h a l     n a d     Ž i t a v o u    č. 160

                                                   U Z N E S E N I E
                        z 24 .  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,
                                                               zo dňa 22.09.2022
                                   Obecné zastupiteľstvo na 24.  zasadnutí prerokovalo, k bodom:

 • Schválenie programu rokovania 24. obecného zastupiteľstva
 • Kontrolu uznesenia z 23. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ.
 • Finančnú správu  o stave obecných účtov k 30.06.2022, 31.07.2022, 31.08.2022  o príjmoch podielových daní pre obec a príjmoch zo štátneho rozpočtu pre ZŠ.

Finančnú správu za 2. Štvrťrok 2022

 •  Zmluvu na odkúpenie časti  obecného pozemku, zapísaného na liste vlastníctva č. 1, parcela číslo 538 – zastavané plochy a nádvoria.
 • Schválenie zmluvy na odkúpenie pozemku p.č. 410/70 obcou Michal nad Žitavou.
 • Schválenie zmluvy na odkúpenie pozemku  p.č. 410/71 obcou Michal nad Žitavou.
 • Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o poskytnutie priestorov.
 • Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o odkúpenie spotrebného obecného majetku.
 • Zhodnotenie volebného obdobia  2018 – 2022, poďakovanie poslancom, hlavnej kontrolórke obce za ich prácu vo volebnom obdoby 2018 – 2022 a určenie odmeny pre poslancov za prácu počas volebného obdobia 2018 – 2022
 • Schválenie dodatku č. 1 k zmluve o nájme pozemku.

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou:

K bodu č. 2

Schvaľuje:  Program rokovania 24. obecného zastupiteľstva.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť  –  Peter Gajdoš, Roman Pilek, Mgr. Klaudia Cagáňová,   Mgr. Renata Bujdáková, Zdeno Lehký

Hlasovali za:  5 – Peter Gajdoš, Roman Pilek, Mgr. Klaudia Cagáňová, Mgr. Renata Bujdáková, Zdeno Lehký

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

                          Ing. Peter Porubský, starosta obce

K bodu č. 4

Berie na vedomie : Kontrolu uznesenia z  23. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti Obecného  úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť  –  Peter Gajdoš, Roman Pilek, Mgr. Klaudia Cagáňová,   Mgr. Renata Bujdáková, Zdeno Lehký

Hlasovali za:  5 – Peter Gajdoš, Roman Pilek, Mgr. Klaudia Cagáňová, Mgr. Renata Bujdáková, Zdeno Lehký

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

                          Ing. Peter Porubský, starosta obce

K bodu č. 5

Berie na vedomie: Správu o vývoji financií v obci za posledné roky a mesiace, prehľad o príjmoch podielových daní pre obec a MŠ, ŠKD, ŠJ a príjmoch  pre ZŠ zo štátneho rozpočtu. Stav obecných účtov k 30.06.2022, 31.07.2022 a 31.08.2022. Finančnú správu za 2. štvrťrok 2022.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť  –  Peter Gajdoš, Peter Drahoš, Roman Pilek, Mgr. Klaudia Cagáňová,   Mgr. Renata Bujdáková, Zdeno Lehký

Hlasovali za:  6 – Peter Gajdoš, Peter Drahoš, Roman Pilek, Mgr. Klaudia Cagáňová, Mgr. Renata Bujdáková, Zdeno Lehký

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

                          Ing. Peter Porubský, starosta obce

K bodu č. 6

Schvaľuje:

Uzavretie kúpnej zmluvy, medzi predávajúcim Obcou Michal nad Žitavou, v zastúpení s Ing. Petrom Porubským, starostom obce a kupujúcim Jozef Kňaze, Michal nad Žitavou č. 192, na odpredaj pozemkov a to:

 • parcely číslo 538/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 89 m²
 • parcely číslo 538/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 8 m²
 • parcely číslo 538/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1 m² v katastrálnom území Michal nad Žitavou, ktorého vlastníkom je Obec Michal nad Žitavou,   IČO: 00309095, za cenu 206,78 Eur. 

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť  –  Peter Gajdoš, Peter Drahoš, Roman Pilek, Mgr. Klaudia Cagáňová,   Mgr. Renata Bujdáková, Zdeno Lehký

Hlasovali za:  6 – Peter Gajdoš, Peter Drahoš, Roman Pilek, Mgr. Klaudia Cagáňová, Mgr. Renata Bujdáková, Zdeno Lehký

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

                          Ing. Peter Porubský, starosta obce

K bodu č. 7

Schvaľuje:

Uzavretie kúpnej zmluvy, medzi kupujúcim Obcou Michal nad Žitavou, v zastúpení s Ing. Petrom Porubským, starostom obce a predávajúcimi manželmi Dominik Prekop, r. Prekop, 941 61 Michal nad Žitavou č. 10 a Barbora Prekopová rod. Feješová, 941 44 Vlkas č. 175,   na odpredaj pozemku a to:

 • parcely číslo 410/70, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 25 m²,

v katastrálnom území Michal nad Žitavou,  za cenu 625,- Eur. 


Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť  –  Peter Gajdoš, Peter Drahoš, Roman Pilek, Mgr. Klaudia Cagáňová,   Mgr. Renata Bujdáková, Zdeno Lehký

Hlasovali za:  5 – Peter Gajdoš, Peter Drahoš, Roman Pilek, Mgr. Klaudia Cagáňová, Mgr. Renata Bujdáková

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 1 – Zdeno Lehký

                          Ing. Peter Porubský, starosta obce

K bodu č. 8

Schvaľuje:

Uzavretie kúpnej zmluvy, medzi kupujúcim Obcou Michal nad Žitavou, v zastúpení s Ing. Petrom Porubským, starostom obce a predávajúcim  Patrik Mališ, rod. Mališ , 941 65 Malá Maňa č. 59, na odpredaj pozemku a to:

 • parcely číslo 410/71, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 25 m²,

v katastrálnom území Michal nad Žitavou,  za cenu 725,- Eur. 

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť  –  Peter Gajdoš, Peter Drahoš, Roman Pilek, Mgr. Klaudia Cagáňová,   Mgr. Renata Bujdáková, Zdeno Lehký

Hlasovali za:  5 – Peter Gajdoš, Peter Drahoš, Roman Pilek, Mgr. Klaudia Cagáňová, Mgr. Renata Bujdáková

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 1 – Zdeno Lehký

                          Ing. Peter Porubský, starosta obce

K bodu č. 9

Schvaľuje:  Bezplatné poskytnutie obecných priestorov v budove  zdravotného strediska  s.č. 159, priestorov pozostávajúcich z dvoch miestnosti, na činnosť OZ Michalskí seniori.  

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť  –  Peter Gajdoš, Peter Drahoš, Roman Pilek, Mgr. Klaudia Cagáňová,   Mgr. Renata Bujdáková, Zdeno Lehký

Hlasovali za:  6 – Peter Gajdoš, Peter Drahoš, Roman Pilek, Mgr. Klaudia Cagáňová, Mgr. Renata Bujdáková, Zdeno Lehký

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

                          Ing. Peter Porubský, starosta obce

K bodu č. 10 :

Schvaľuje:   Odpredaj počítača zn. Lenovo, starostovi obce za cenu 100,- Eur.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť  –  Peter Gajdoš, Peter Drahoš, Roman Pilek, Mgr. Klaudia Cagáňová,   Mgr. Renata Bujdáková, Zdeno Lehký

Hlasovali za:  5 – Peter Gajdoš, Peter Drahoš, Roman Pilek, Mgr. Klaudia Cagáňová, Mgr. Renata Bujdáková

Hlasovali proti:            1 – Zdeno Lehký
Zdržali sa hlasovania
: 0                                                   Ing. Peter Porubský, starosta obce

K bodu č. 11 A/

Berie na vedomie:  Zhodnotenie volebného obdobia rokov 2018 -2022, starostom obce

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť  –  Peter Gajdoš, Peter Drahoš, Roman Pilek, Mgr. Klaudia Cagáňová,   Mgr. Renata Bujdáková, Zdeno Lehký

Hlasovali za:  6 – Peter Gajdoš, Peter Drahoš, Roman Pilek, Mgr. Klaudia Cagáňová, Mgr. Renata Bujdáková, Zdeno Lehký

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

                          Ing. Peter Porubský, starosta obce

K bodu č. 11 B/

Schvaľuje:   Odmenu pre poslancov obecného zastupiteľstva, za prácu počas volebného obdobia rokov 2018 – 2022, vo výške 200,- Eur v čistej odmene.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť  –  Peter Gajdoš, Peter Drahoš, Roman Pilek, Mgr. Klaudia Cagáňová,   Mgr. Renata Bujdáková, Zdeno Lehký

Hlasovali za:  5 – Peter Gajdoš, Peter Drahoš, Roman Pilek, Mgr. Klaudia Cagáňová, Mgr. Renata Bujdáková

Hlasovali proti:            1 – Zdeno Lehký
Zdržali sa hlasovania
: 0

                          Ing. Peter Porubský, starosta obce

K bodu č. 11 C/

Udeľuje:    Ďakovný list, za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoji obce, v rokoch v rokoch 2018 – 2022  poslancom a hlavnej kontrolórke obce :

Mgr. Klaudii Cagáňovej, Mgr. Renate Bujdákovej, p. Petrovi Gajdošovi, p. Romanovi Pilekovi, p. Martinovi Švecovi, p. Petrovi Drahošovi, p. Zdenovi Lehkému a Ing. Eve Boďovej.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť  –  Peter Gajdoš, Peter Drahoš, Roman Pilek, Mgr. Klaudia Cagáňová,   Mgr. Renata Bujdáková, Zdeno Lehký

Hlasovali za:  6 – Peter Gajdoš, Peter Drahoš, Roman Pilek, Mgr. Klaudia Cagáňová, Mgr. Renata Bujdáková, Zdeno Lehký

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

                          Ing. Peter Porubský, starosta obce

K bodu č. 12

Schvaľuje:  Dodatok č. 1 k zmluve o nájme  pozemku uzatvorenej podľa ustanovení Občianskeho zákonníka a zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, zo dňa 6.9.2022.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť  –  Peter Gajdoš, Peter Drahoš, Roman Pilek, Mgr. Klaudia Cagáňová,   Mgr. Renata Bujdáková, Zdeno Lehký

Hlasovali za:  6 – Peter Gajdoš, Peter Drahoš, Roman Pilek, Mgr. Klaudia Cagáňová, Mgr. Renata Bujdáková, Zdeno Lehký

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

                          Ing. Peter Porubský, starosta obce