U Z N E S E N I E č.25/2022

OBEC MICHAL NAD ŽITAVOU

              941 61    M i c h a l     n a d     Ž i t a v o u    č. 160

                                                   U Z N E S E N I E
                        z 25 .  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,
                                                               zo dňa 17.10.2022
                                   Obecné zastupiteľstvo na 25.  zasadnutí prerokovalo, k bodom:

2.  Schválenie programu rokovania
4.  Všeobecne záväzné nariadenia obce Michal nad  Žitavou č. 2/2022 zo 17.10.2022
      o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Michal nad Žitavou.
5.  a. Správu o vývoji financií od posledného obecného zastupiteľstva.
     b. Odovzdanie ďakovného listu starostovi obce

K bodu č. 2:

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou:

Schvaľuje:

Doplnenie program rokovania 25. obecného zastupiteľstva, o bod 5. b a to, odovzdanie ďakovného listu starostovi obce

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť      –  Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec,  Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš,

Hlasovali za:                 5   –                     Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš,

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou:

Schvaľuje:

Program rokovania 25. obecného zastupiteľstva.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť      –  Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec,  Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš,

Hlasovali za:                 5   –                     Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš,

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 4 a:

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou

Schvaľuje :

Všeobecne záväzné nariadenia obce Michal nad  Žitavou č. 2/2022 z 17.10.2022
 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Michal nad Žitavou, aj
 s prílohami č. 1,2,3

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť     –   Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec,  Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš,

Hlasovali za:                 5 –                       Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec,  Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš,

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 4 b:

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou

Schvaľuje :

Číslo: OZ – 25/2022
                                                                                  

Vec:    UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA O SCHVÁLENÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE MICHAL NAD ŽITAVOU

            Obecné  zastupiteľstvo v obci Michal nad Žitavou prerokovalo a schválilo na riadnom zasadnutí dňa 17.10.2022 návrh územného plánu obce Michal nad Žitavou a

I.

 

KONŠTATUJE, ŽE

  • pripomienky zo strany dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých právnických osôb sú v  územnom pláne obce Michal nad Žitavou akceptované,
  • schválený územný plán obce Michal  nad Žitavou  sa člení na záväznú a smernú časť. V záväznej časti  územnoplánovacej dokumentácie sú ustanovené plochy pre verejnoprospešné stavby, na vykonanie asanácie a pre chránené časti krajiny.

II.

Akceptuje

  • stanovisko Okresného úradu v Nitre, k územnoplánovacej dokumentácii, č OU-NR-OVBP1-2022/042694-002

III.

SCHVAĽUJE

a/   Územný plán obce Michal nad Žitavou

b/   Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou číslo: 2/2022 z 17.10.2022 o vyhlásení záväzných častí Územného plánu obce Michal nad Žitavou

IV.

UKLADÁ

obci:

A/        obec sústavne sleduje, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na ktorých základe je navrhnutá koncepcia organizácie územia. Ak dôjde k zmene predpokladov, alebo je potrebné umiestniť verejnoprospešné stavby, obec obstará doplnok a zmenu územnoplánovacej dokumentácie

B/        pravidelne, najmenej však raz za štyri roky preskúmať schválený územný plán obce Michal nad Žitavou, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky alebo obstaranie nového územného plánu

C/        obec obstará zmenu alebo doplnok územného plánu obce, ak je to potrebné na zosúladenie s územným plánom regiónu alebo s jeho zmenami a doplnkami

D/        obec vyhotoví o obsahu územného plánu registračný list, ktorý spolu s kópiou uznesenia o schválení doručí Ministerstvu dopravy a výstavby SR

E/        obec zverejní záväzné časti územnoplánovacej dokumentácie spolu s VZN

            -vyvesením na úradnej tabuli najmenej na 15 dní, ako aj iným mieste obvyklým spôsobom

      -doručením dotknutým orgánom štátnej správy

F/         uložiť schválený územný plán obce na Obecnom úrade, stavebnom úrade , a na Okresnom  úrade v Nitre

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť    –   Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec,  Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš,

Hlasovali za:                 5 –                       Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec,  Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš,

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 5:

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou

Berie na vedomie :

Správa o vývoji financií v obci za posledné roky a mesiace, prehľad  o príjmoch z podielových daní pre obec a MŠ,ŠKD,ŠJ a príjem pre ZŠ zo štátneho rozpočtu.
Stav obecných účtov k 30.09.2022.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť     –   Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec,  Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš,

Hlasovali za:                 5 –                       Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec,  Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš,

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..