UZNESENIE č. 1/2018

U Z N E S E N I E

z 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,

 zo dňa 30.11.2018.

Obecné zastupiteľstvo na 1. ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:

Bod č.

 1. Oznámenie výsledkov voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.
 2. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
 3. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 4. Vystúpenie novozvoleného starostu obce
 5. Schválenie programu rokovania 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva, poverenie poslanca zastupovaním starostu obce a určenie sobášiaceho z radu poslancov.
 7. Správa o vývoji financií v obci za posledné roky a mesiace, prehľad o príjmoch zo štátneho rozpočtu pre obec a ZŠ s MŠ a správa o finančnom stave účtu MŠ, ŠKD, ŠJ na konci  mesiaca októbra 2018 a stavy účtov obce na konci novembra 2018.
 8. Voľbu volebnej a návrhovej komisie
 9. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľbu predsedov komisií a členov komisií
 10. Delegovanie zástupcov do Rady školy z poslancov obecného zastupiteľstva a občanov obce.
 11. Určenie platu starostu obce.
 12. Určenie finančného limitu, ktorý spadá do rozhodovacej právomoci starostu obce.

K bodu č. 3:

USKUTOČNILO SA:  Oznámenie výsledkov voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva. Oznámenie uskutočnil predseda volebnej komisie p. Miloš Krčmár.

 Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –   Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Roman Pilek, Martin Švec, Juraj Supek.

Nehlasovalo sa.

K bodu č. 4:

USKUTOČNILO SA:  Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom obce.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –   Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Roman Pilek, Martin Švec, Juraj Supek.

Nehlasovalo sa.

K bodu č. 5:

USKUTOČNILO SA:  Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –   Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Roman Pilek, Martin Švec, Juraj Supek.

Nehlasovalo sa.

K bodu č. 6:

USKUTOČNILO SA:  Vystúpenie novozvoleného starostu obce.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –   Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Roman Pilek, Martin Švec, Juraj Supek.

Nehlasovalo sa.

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 7:

SCHVAĽUJE
:       Program 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –   Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Roman Pilek, Martin Švec, Juraj Supek.

Hlasovali za(Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Roman Pilek, Martin Švec)

 Hlasovali proti0
Zdržali sa hlasovania
0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 8:

a.) POVERUJE:  Poslanca obecného zastupiteľstva na roky 2018 – 2022, poslanca Martina Šveca   zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –   Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Roman Pilek, Martin Švec, Juraj Supek.

Hlasovali za(Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Roman Pilek, Martin Švec)

 Hlasovali proti0
Zdržali sa hlasovania
0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

b.) BERIE NA VEDOMIE:  Starosta obce, poveruje zastupovaním starostu obce,  poslanca  obecného zastupiteľstva poslanca  Petra  Gajdoša.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –   Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Roman Pilek, Martin Švec, Juraj Supek.

Hlasovali za(Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Roman Pilek, Martin Švec)

 Hlasovali proti0
Zdržali sa hlasovania
0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

c.) POVERUJE:  Poslankyňu obecného zastupiteľstva Mgr. Klaudiu Cagáňovú, na roky 2018-2022,  ako zastupujúcu sobášiaceho z radu poslancov.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –   Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Roman Pilek, Martin Švec, Juraj Supek.

Hlasovali za(Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Roman Pilek, Martin Švec)

 Hlasovali proti0
Zdržali sa hlasovania
0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 9:

BERIE NA VEDOMIE:  Správu o vývoji financií v obci za posledné roky a mesiace, prehľad o príjmoch zo štátneho rozpočtu pre obec a Základnú školu s Materskou školou a správa o finančnom stave účtu Materskej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálne na konci októbra 2018 a stavy obecných účtov na konci novembra 2018, počiatočný stav účtov nového volebného obdobia.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –   Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Roman Pilek, Martin Švec, Juraj Supek.

Hlasovali za(Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Roman Pilek, Martin Švec)

 Hlasovali proti0
Zdržali sa hlasovania
0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 10:

SCHVAĽUJE:  Návrhovú a volebnú komisiu pre volenie predsedov komisií  a členov komisií:
                              – Komisia financií a hospodárenia s obecným majetkom
                              – Komisia športu, kultúry a vzdelávania  mládeže
                              – Komisiu územného rozvoja, stavebnej správy, životného prostredia
                                 a ochrany verejného poriadku.

 v nasledovnom zložení: predseda komisie Peter Gajdoš,  členovia  komisie  Mgr. Klaudia Cagáňová,  Martin Švec

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –   Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Roman Pilek, Martin Švec, Juraj Supek.

Hlasovali za(Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Roman Pilek, Martin Švec)

 Hlasovali proti0
Zdržali sa hlasovania
0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 11:

SCHVAĽUJE:  Vytvorenie troch stálych komisií pri obecnom zastupiteľstve na roky 2018-2022:
 – Komisia financií a hospodárenia s obecným majetkom
 – Komisia športu, kultúry a vzdelávania  mládeže

 – Komisiu územného rozvoja, stavebnej správy, životného prostredia
    a ochrany verejného poriadku.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –   Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Roman Pilek, Martin Švec, Juraj Supek.

Hlasovali za(Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Roman Pilek, Martin Švec)

 Hlasovali proti0
Zdržali sa hlasovania
0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

 1. a) SCHVAĽUJE: Za predsedu Komisie financií a hospodárenia s obecným majetkom, poslankyňu Mgr. Klaudiu Cagáňovú.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –   Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Roman Pilek, Martin Švec, Juraj Supek.

Hlasovali za(Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Roman Pilek, Martin Švec)

 Hlasovali proti0
Zdržali sa hlasovania
0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

 1. b) SCHVAĽUJE: Za členov Komisie financií a hospodárenia s obecným majetkom:

                            – Ing. Miroslava Gajdošová

                            – Mgr. Renáta Bujdáková

                            – Martin Zábranský

                            – Mariana Čerňáková

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –   Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Roman Pilek, Martin Švec, Juraj Supek.

Hlasovali za(Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Roman Pilek, Martin Švec)

 Hlasovali proti0
Zdržali sa hlasovania
0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

 1. c) SCHVAĽUJE: Za predsedu Komisie športu, kultúry a vzdelávania mládeže, poslanca Romana Pileka.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –   Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Roman Pilek, Martin Švec, Juraj Supek.

Hlasovali za(Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Roman Pilek, Martin Švec)

 Hlasovali proti0
Zdržali sa hlasovania
0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

 1. d) SCHVAĽUJE: Za členov Komisie športu, kultúry a vzdelávania mládeže:

                            – Peter Gajdoš

                            – Marián Kmeťo

                            – Veronika Švecová

                            – Ing. Pavol Gajdoš

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –   Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Roman Pilek, Martin Švec, Juraj Supek.

Hlasovali za(Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Roman Pilek, Martin Švec)

 Hlasovali proti0
Zdržali sa hlasovania
0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

 1. e) SCHVAĽUJE: Za predsedu Komisie územného rozvoja, stavebnej správy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku , poslanca Petra Drahoša.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –   Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Roman Pilek, Martin Švec, Juraj Supek.

Hlasovali za(Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Roman Pilek, Martin Švec)

 Hlasovali proti0
Zdržali sa hlasovania
0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

 1. f) SCHVAĽUJE: Za členov Komisie územného rozvoja, stavebnej správy, životného prostredia   a ochrany verejného poriadku:

                            – Juraj Supek

                            – Ing. Radoslav Návojský

                            – Ján Porubský

                            – Dominik Orolín

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –   Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Roman Pilek, Martin Švec, Juraj Supek.

Hlasovali za(Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Roman Pilek, Martin Švec)

 Hlasovali proti0
Zdržali sa hlasovania
0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 12:

SCHVAĽUJE:  Delegovanie zástupcov do Rady školy z radov poslancov obecného zastupiteľstva a občanov obce:

                          Z radov poslancov: Ing. Miroslavu Gajdošovú

                          Z radov občanov a za organizácie v obci: Veronika Švecová, Mária Račeková, pedagogická pracovníčka,  Ing. Peter Porubský

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –   Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Roman Pilek, Martin Švec, Juraj Supek.

Hlasovali za(Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Roman Pilek, Martin Švec)

 Hlasovali proti0
Zdržali sa hlasovania
0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 13:

SCHVAĽUJE:  Obecné zastupiteľstvo obce Michal nad Žitavou na základe § 4 ods.2 zákona
                    Národnej rady Slovenskej republiky č.253/1994 Z.z. o právnom postavení
                    a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
                    predpisov s účinnosťou od 1.12.2018 schvaľuje zvýšenie minimálneho platu
                    starostu obce Michal nad Žitavou o 15   %

                    Hrubý plat starostu obce Michal nad Žitavou, tak bude od 1.12.2018:

Priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve r. 2018                                 954,- Eur

Zákonom určený násobok podľa počtu obyvateľov ( do 1.000 obyv.) x 1,83           792,- Eur

Príplatok (zvýšenie k základnému platu od 0-60%) x 15%                                       262,- Eur

Hrubá mzda                                                                                                            2.008,-Eur

Počet všetkých poslancov
: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –   Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Roman Pilek, Martin Švec, Juraj Supek.

Hlasovali za(Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Roman Pilek, Martin Švec)

 Hlasovali proti0
Zdržali sa hlasovania
0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 14:

SCHVAĽUJE:  Obecné zastupiteľstvo obce Michal nad Žitavou schvaľuje výšku finančného
limitu, ktorý spadá do rozhodovacej právomoci starostu  obce, vo výške
3.000,- Eur, vrátane.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –   Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Roman Pilek, Martin Švec, Juraj Supek.

Hlasovali za(Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Roman Pilek, Martin Švec)

 Hlasovali proti0
Zdržali sa hlasovania
(Peter Gajdoš)

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..