UZNESENIE č. 1/2022

U Z N E S E N I E
z 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,
zo dňa 28.11.2022.
(1-5)

Obecné zastupiteľstvo na 1. ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:

 1. Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
 2. Poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 3. Poverenie poslanca zastupovaním starostu obce a určenie sobášiaceho z radu poslancov.
 4. Návrh na delegovanie zástupcov do Rady školy z poslancov obecného zastupiteľstva a občanov obce.
 5. Návrh na určenie mesačného platu starostu obce.
 6. Informácia o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou
A/ berie na vedomie

 1. Výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
 2. Vystúpenie novozvoleného starostu

B/ konštatuje, že

 1. Novozvolený starosta obce p. Juraj Supek zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce.
  Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Peter Drahoš, Ing. Pavol Gajdoš, Marián Kmeťo, Mgr. Lucia Orolínová, Tomáš Pecho zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
 2. Poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou
poveruje
poslanca Tomáša Pecha zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
Za: 5 – Peter Drahoš, Ing. Pavol Gajdoš, Marián Kmeťo, Mgr. Lucia Orolínová, Tomáš Pecho
Proti: 0
Zdržal sa: 0

 1. Poverenie poslanca zastupovaním starostu obce a určenie zastupujúceho sobášiaceho z radu poslancov.

Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou
A/ poveruje
poslanca Petra Drahoša zastupovaním starostu obce.
B/ určuje
poslanca Tomáša Pecha za sobášiaceho z radu poslancov v neprítomnosti starostu obce.
Hlasovanie:
Za: 5 – Peter Drahoš, Ing. Pavol Gajdoš, Marián Kmeťo, Mgr. Lucia Orolínová, Tomáš Pecho
Proti: 0
Zdržal sa: 0

 1. Návrh na delegovanie zástupcov do Rady školy z poslancov obecného zastupiteľstva a občanov obce.

Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou
Volí
Za členov Rady školy p. Juraja Supeka, starostu obce, Mgr. Luciu Orolínovú, poslankyňu obecného zastupiteľstva, Ľubicu Števlíkovú a Ivanu Švecovú z radov občanov obce.

Hlasovanie:
Za: 5 – Peter Drahoš, Ing. Pavol Gajdoš, Marián Kmeťo, Mgr. Lucia Orolínová, Tomáš Pecho
Proti: 0
Zdržal sa: 0

 1. Určenie mesačného platu starostu.
  Uznesenie č. 5
  Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou
  určuje
  v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu p. Juraja Supeka vo výške 2.217,- € v hrubej mzde bez navýšenia minimálneho platu.

Hlasovanie:
Za: 3 – Peter Drahoš, Ing. Pavol Gajdoš, Mgr. Lucia Orolínová
Proti: 2 – Marián Kmeťo, Tomáš Pecho
Zdržal sa: 0

V Michale nad Žitavou, dňa 29.11.2022

            Juraj Supek
            starosta obce