UZNESENIE č.10/2020

                                                   U Z N E S E N I E
                        z  10 .  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,
                                                               zo dňa 25.6.2020
                                   Obecné zastupiteľstvo na 10.  zasadnutí prerokovalo:

Číslo bodu:

 2.  Zloženie sľubu, nového poslanca, za poslanca, ktorému zanikol mandát.
 3.  Program rokovania
 5.  Kontrolu uznesenia z 9. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného úradu
      Michal nad  Žitavou od posledného OZ.
 6.  Správu o vývoji financií v obci za posledné roky a mesiace, prehľad o príjmoch
      podielových daní pre obec a MŠ, ŠKD, ŠJ a príjmoch  pre ZŠ zo štátneho rozpočtu.
      Stav obecných účtov k 30.4.2020 a k 31.5.2020
 7.  Voľbu nového člena komisie na ochranu verejného záujmu.
 8.  Žiadosť investora FRADEX group s.r.o., Zlaté Moravce
 9.  Petíciu proti výstavbe STK a EK v Michale nad Žitavou.
10. Prevádzkový poriadok posilňovne v Michale nad Žitavou
11. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou na II. polrok
      2020.
12.  Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2019.
13.  Záverečný účet obce a správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné
       zastupiteľstvo  obce Michal nad Žitavou.
14.  Odpredaja pozemku p.č. 119/5 , 119/7 zastavané plochy a budovy – sklad s.č. 442 /
       stará sýpka/ v katastri Michal nad Žitavou.
15.  Podmienky verejnej súťaže, na odpredaja pozemku p.č. 119/5 , 119/7 zastavané
       plochy a budovy – sklad s.č. 442 / stará sýpka/ v katastri Michal nad Žitavou
16.  Nájomnú zmluvu na byt č. 1/2 s novými nájomcami v bytovom dome č. 290

K bodu č. 3:

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou:

Schvaľuje:  Program rokovania 10. obecného zastupiteľstva.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť –      Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková, Zdeno Lehký

Hlasovali za:                 6   –                     Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková, Zdeno Lehký

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 5:

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou

Berie na vedomie :

Kontrolu uznesenia z  9. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti Obecného  úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť –      Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková, Zdeno Lehký

Hlasovali za:                 6 –                       Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková, Zdeno Lehký

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 6

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou:
 Berie na vedomie:

 Správu o vývoji financií v obci za posledné roky a mesiace, prehľad o príjmoch
 podielových daní pre obec a MŠ, ŠKD, ŠJ a príjmoch  pre ZŠ zo štátneho rozpočtu.
 Stav obecných účtov k 30.4.2020, a k 31.5.2020.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť     –  Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková, Zdeno Lehký

Hlasovali za:                        6 –                Peter Gajdoš, Roman Pilek, Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková, Zdeno Lehký

Hlasovali proti:                  0
Zdržali sa hlasovania:       0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 7.:

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou

a. Schvaľuje:


Za člena komisie na ochranu verejného záujmu Mgr. Renátu Bujdákovú

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť –      Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková, Zdeno Lehký

Hlasovali za                   5 –                   Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš,  Zdeno Lehký

Hlasovali proti:               0
Zdržali sa hlasovania:    1                      Mgr. Renáta Bujdáková

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   ………………….

K bodu č. 7.:

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou

b. Berie na vedomie: – bod zrušený, pre neuznášanie členov komisie


Správu komisie na ochranu verejného záujmu za rok 2019.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť –      Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková, Zdeno Lehký

Hlasovali za                   6 –                   Peter Gajdoš, Roman Pilek, Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková, Zdeno Lehký

Hlasovali proti:               0
Zdržali sa hlasovania:    0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   ………………….

K bodu č. 8:

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou: 

Súhlasí :


S investičným zámerom firmy FRADEX group s.r.o., Továrenská 3682/47, 953 01 Zlaté Moravce, postaviť v obci Michal nad Žitavou STK, EK a OK typu A a C, pričom musia byť dodržané všetky požiadavky zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní  a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ), ktoré budú preskúmané v stavebnom konaní.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť –      Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková, Zdeno Lehký

Hlasovali za:                      4 –                  Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková,

Hlasovali proti:                 1                     Zdeno Lehký


Zdržali sa hlasovania
:      1                     Peter Gajdoš

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   ………………….

K bodu č. 9:

 Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou: 

 Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou:  dá preskúmať

Zákonnosť a príslušnosť petície občanov proti  investičným zámerom firmy FRADEX group s.r.o., Továrenská 3682/47, 953 01 Zlaté Moravce, postaviť v obci Michal nad Žitavou STK, EK a OK typu A a C a na základe vyjadrenia oprávnených orgánov, záujme stanovisko k petícii občanov.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť –      Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková, Zdeno Lehký

Hlasovali za:                  5 –                      Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková,

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 1                         Zdeno Lehký

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   ………………….

K bodu č. 10:

 Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou:  schvaľuje

Prevádzkový poriadok posilňovne, v budove starej pošty.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť –      Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková, Zdeno Lehký

Hlasovali za:                  6 –                      Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková,

                                                                  Zdeno Lehký

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0                         

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………

K bodu č. 11:

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou:  schvaľuje

Schvaľuje:

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou na II. polrok 2020

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť –     Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková,

Hlasovali za:                  6 –                     Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková, Zdeno Lehký

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   ………………..

K bodu č. 12:

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou:

 Berie na vedomie:

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce, k záverečnému účtu obce za rok 2019.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť    –   Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková, Zdeno Lehký

Hlasovali za:                  5 –                      Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková,

Hlasovali proti:            0

Zdržali sa hlasovania: 1                         Zdeno Lehký

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………

K bodu č. 13:

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou:

a. Berie na vedomie:

Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Michal nad ŽItavou

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť   –   Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková, Zdeno Lehký

Hlasovali za:                  6 –                      Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková, Zdeno Lehký

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   ………………..

K bodu č. 13:

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou:

b. Schvaľuje:

Záverečný účet obce Michal nad Žitavou za rok 2019

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť    –   Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková, Zdeno Lehký

Hlasovali za:                  5 –                      Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková,

Hlasovali proti:            0

Zdržali sa hlasovania: 1                         Zdeno Lehký

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………

K bodu č. 14:

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou:
a.   Schvaľuje: 

Zámer odpredaj obecného pozemku parcely č. 119/5, registra ,,C“ katastra nehnuteľností, o výmere 125,0 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, obecného pozemku parcely 119/7, registra ,,C“ katastra nehnuteľností, o výmere 724,0 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria. Stavby – sklad s.č. 442 na parcele č. 119/5. Vlastníkom uvedených
pozemkov a stavby je Obec Michal nad Žitavou č. 160, IČO: 00309095.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť –      Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková, Zdeno Lehký

Hlasovali za:                  6 –                      Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková, Zdeno Lehký

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………

K bodu č. 14:

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou:

 b.   Schvaľuje:
Spôsob predaja – obchodná verejná súťaž
, podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka a § 9a odsek 1 písm. a/, odsek 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť    –   Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková, Zdeno Lehký

Hlasovali za:                  6 –                      Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková, Zdeno Lehký

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   ………………..

K bodu č. 14, c.  :

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou:

Schvaľuje:
Zloženie komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže
a to v nasledovnom zložení: poslanci obecného zastupiteľstva – Peter Gajdoš, Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Martin Švec, Roman Pilek , Zdeno Lehký

Tajomník a zapisovateľ komisie: Ing. Peter Porubský.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť    –   Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková, Zdeno Lehký

Hlasovali za:                  6 –                      Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková, Zdeno Lehký

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………

K bodu č. 15:

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou:

Schvaľuje :

 Podmienky obchodnej verejnej súťaže, na odpredaj obecných pozemkov a stavby, parcely č. 119/5, registra ,,C“ katastra nehnuteľností, o výmere 125,0 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria. Obecného pozemku parcely 119/7, registra ,,C“ katastra nehnuteľností, o výmere 724,0,0 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria. Stavby – sklad s.č. 442 na parcele č. 119/5 zastavaná plocha.  Vlastníkom uvedeného pozemku je Obec Michal nad Žitavou, IČO: 00309095, Michal nad Žitavou č. 160, Slovenská republika.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť –      Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková, Zdeno Lehký

Hlasovali za:                  6 –                      Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková, Zdeno Lehký

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………

K bodu č. 16:

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou:

Schvaľuje :

Novú nájomnú zmluvu na byt č. 1.2 – trojizbový byt, s manželmi Palánovými na obdobie od 1.7.2020 do 31.8.2021.

Počet prítomných poslancov: šesť    –   Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková, Zdeno Lehký

Hlasovali za:                  6 –                      Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková, Zdeno Lehký

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………