UZNESENIE č. 2/2018

  U Z N E S E N I E
                        z 2 .  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,
                                                               zo dňa 13.12.2018
                                   Obecné zastupiteľstvo na 2.  zasadnutí prerokovalo:


Číslo bodu:
2.  Schválenie programu rokovania
4.  Kontrolu uznesenia z 1. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti obecného
     úradu od  posledného obecného zastupiteľstva
5.  Správu o podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ v Michale nad Žitavou za
      školský rok 2017/2018.
6.  Finančnú správu za 3. štvrťrok 2018 a správu o stave finančných účtov k 30.9.2018 a stave
      účtov k 30.11.2018.
7. Úpravu rozpočtu materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálni na rok 2018
8. Úpravu rozpočtu základnej školy na rok 2018
9. Úpravu rozpočtu obce na rok 201ý
10. Konsolidovanú výročnú správu Obce Michal nad Žitavou, za rok 2017 a správu
      nezávislého audítora pre OZ a starostu obce Michal nad Žitavou
11. Úväzok pre vychovávateľku ŠKD na obdobie od 1.1.2019 do 31.8.2019.
12. Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu.
13. Návrh rozpočtu materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálni Michal nad
      Žitavou na rok 2019
14. VZN Obce Michal nad Žitavou č. 3/2018 o financovaní originálnych kompetencií obce na
      úseku školstva.
15. Návrh rozpočtu Základnej školy na rok 2019
16. VZN Obce Michal nad Žitavou č. 2/2018 o dani z nehnuteľnosti na rok 2019
17. Prílohu č. 2 k VZN č. 2/ 2017 o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko na území obce
       Michal nad Žitavou
18. Finančnú spoluúčasť na činnosť eRKa Michal nad Žitavou, na rok 2019 vo výške 250,0 Eur
19. Finančnú spoluúčasť na činnosť  SZZP Michal nad Žitavou, na rok 2019 vo výške 250,0 Eur
20. Finančnú spoluúčasť na činnosť  TJ Družstevník Michal nad Žitavou, na rok 2019 vo výške
       5500,0 Eur
21. Finančnú spoluúčasť na činnosť  Miestneho spolku Červeného kríža Michal nad Žitavou,
      na rok 2019 vo výške 250,0 Eur
22. Finančnú spoluúčasť na činnosť  Poľovníckeho združenia Michal nad
       Žitavou, na rok 2019 vo výške 250,0 Eur.
23. Návrh ZŠ s MŠ Michal nad Žitavou o zakúpenie novej umývačky riadu do školskej jedálni
        v roku 2019, v predpokladanej cene 4011,0 Eur.
24. Finančnú spoluúčasť na činnosť OZ Michalský babinec, na rok 2019 vo výške 250,0 Eur.
25. Finančnú spoluúčasť na činnosť OZ Pomoc na kolesách, na rok 2019 vo výške 250,0 Eur.
26. Finančnú spoluúčasť na činnosť OZ Michalský Seniori, na rok 2019 vo výške 250,0 Eur.
27. Plán kontrolnej činnosti HK na prvý polrok 2019
28. Plán kalendára akcií na rok 2019 v Michale nad Žitavou
29. Žiadosť o navýšenie finančných prostriedkov pre vedúcu ŠJ
30. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu  obce na rok 2019.
31. Návrh rozpočtu Obce Michal nad Žitavou na rok 2019
32. Plán obecných zastupiteľstiev na rok 2019
33. Vystúpenie p. Zrubca J.
34. a.) Zoznam porúch a predpokladaných rekonštrukcií k rozpočtu na roky 2019 – 2022 ZŠ s
           MŠ.

K bodu č. 2

SCHVAĽUJE:  Program rokovania 2. obecného zastupiteľstva.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali za: 7   –  Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali proti0
Zdržali sa hlasovania
0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 4

BERIE NA VEDOMIE: Kontrola uznesenia zo 1. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti
                                               Obecného  úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali za: 7 –  Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali proti0
Zdržali sa hlasovania
0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 5

Berie na vedomie –  Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej  činnosti
                                    ZŠ s MŠ v Michale nad Žitavou za školský rok 2017/2018

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali za: 7   Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali proti0
Zdržali sa hlasovania
0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 6

Berie na vedomie:  Finančnú správu za 3. štvrťrok 2018 a správu o stave finančných účtov  
     k 30.9.2018 a stave účtov k 30.11.2018.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali za7 –   Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali proti0
Zdržali sa hlasovania0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 7

SCHVAĽUJE:  Úpravu rozpočtu Materskej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálni
                         Michal nad Žitavou, na rok 2018, vo výške 98 955,0 Eur

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali za: 7   Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová,

Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali proti0
Zdržali sa hlasovania
0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 8

SCHVAĽUJE:  Úpravu rozpočtu Základnej školy Michal nad Žitavou, na rok 2018.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali za: 7   Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali proti0
Zdržali sa hlasovania
0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č.: 9

SCHVAĽUJE:  Úpravu rozpočtu Obce Michal nad Žitavou, na rok 2018.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali za: 7   Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová,              

Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali proti0
Zdržali sa hlasovania
0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 10

Berie na vedomie:  Konsolidovanú výročnú správu Obce Michal nad Žitavou, za rok 2017 a
                                   správu nezávislého audítora pre OZ a starostu obce Michal nad Žitavou.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali za: 7   Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová,              

Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali proti0
Zdržali sa hlasovania
0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 11:

  SCHVAĽUJE:   Úväzok pre vychovávateľku Školského klubu detí na 100 %, od
        1.1.2019 do 31.8.2019.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali za:  7- Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová,

Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali proti0
Zdržali sa hlasovania
:  0

                                                                     Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 12:

 1. Schvaľuje:  Komisie na ochranu verejného záujmu, v zložení: Peter Gajdoš,

                       Martin Švec,  Juraj Supek

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali za: 7   Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová,

Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali proti0
Zdržali sa hlasovania
0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

 1. schvaľuje: Za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu Petra Gajdoša

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –    Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec,
Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali za: 6   Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová,

Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali proti0
Zdržali sa hlasovania
: 1 Peter Gajdoš

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 13:

SCHVAĽUJE:  Rozpočet Materskej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálni na rok 2019,
                         vo výške: 111 437,0 Eur

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec,
Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali za: 7                                               Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec,
Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali proti0
Zdržali sa hlasovania
0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 14:

SCHVAĽUJE:  VZN Obce Michal nad Žitavou č. 3/2018 o financovaní originálnych kompetencií
                        obce na úseku školstva.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec,
Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali za: 7                                            –  Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec,
Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali proti0
Zdržali sa hlasovania
0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 15:

SCHVAĽUJE:  Rozpočet Základnej školy Michal nad Žitavou na rok 2019,
                         vo výške 311 345,0 eur. Z rozpočtovým záväzným ukazovateľom vo výške
                        2 800 Eur na opravu a údržbu budov základnej školy, telocvični a školského
                         areálu. A 7200,0 Eur v plánovanom dohadovacom konaní.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec,
Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali za:  6                                               Roman Pilek, Martin Švec,
Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 1   Gajdoš Peter

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 16:

SCHVAĽUJE:  VZN Obce Michal nad Žitavou č. 2/2018, o dani z nehnuteľností na rok
                            2019.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –   Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec,
Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali za: 7 –                                      Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec,
Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali proti0
Zdržali sa hlasovania
:0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 17:

Schvaľuje: Prílohu č. 2VZN Obce Michal nad Žitavou č. 2/2017 o prevádzkovom poriadku
                    pre pohrebisko na území obce Michal nad Žitavou.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –   Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec,
Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali za: 5 –                                      Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec,
Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš,

Hlasovali proti0
Zdržali sa hlasovania
: 2                         Ing. Miroslava Gajdošová, Juraj Supek

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 18:

SCHVAĽUJE:  finančnú spoluúčasť na činnosť, na rok 2018, pre eRKo vo  výške 250,0 eur.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec,
Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali za: 6                                              Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec,
Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš,

Hlasovali proti0
Zdržali sa hlasovania
1                              Juraj Supek

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 19:

SCHVAĽUJE:  finančnú spoluúčasť na činnosť, na rok 2019, pre Slovenský zväz zdravotne
                        postihnutých Michal  nad Žitavou vo výške 250,0 eur.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –    Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec,
Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali za: 6 –                                             Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec,
Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali proti0
Zdržali sa hlasovania
1                             Juraj Supek

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 20:

SCHVAĽUJE:  finančnú spoluúčasť na činnosť, na rok 2019, pre TJ Družstevník Michal nad
                        Žitavou vo výške 5 500,0 eur.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec,
Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali za: 6                                               Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec,
Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš

Hlasovali proti0
Zdržali sa hlasovania
1                            Juraj Supek

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 21:

SCHVAĽUJE:  finančnú spoluúčasť na činnosť, na rok 2019, pre Miestny spolok Červeného
                        kríža Michal nad Žitavou  vo výške  250,0 eur.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec,
Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali za: 7                                               Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec,
Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali proti0
Zdržali sa hlasovania
1                              Juraj Supek

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 22:

SCHVAĽUJE:  finančnú spoluúčasť na činnosť, na rok 2019, pre Poľovnícke združenie Michale 
                         nad Žitavou vo výške  250,0 eur.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec,
Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali za: 6                                               Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec,
Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš

Hlasovali proti0
Zdržali sa hlasovania
1                             Juraj Supek

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 23:

Berie na vedomie:  žiadosť  Základnej školy s materskou školou Michal nad Žitavou, školskej
                                   jedálni o zakúpenie veľkokapacitnej umývačky riadu.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec,
Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali za: 7                                               Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec,
Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali proti0
Zdržali sa hlasovania
0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 24:

SCHVAĽUJE:  
finančnú spoluúčasť na činnosť, na rok 2019, pre OZ Michalský babinec vo
                        výške  250,0 eur.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec,
Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali za: 6                                               Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec,
Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš

Hlasovali proti0
Zdržali sa hlasovania
1                                 Juraj Supek

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 25:

SCHVAĽUJE:  
finančnú spoluúčasť na činnosť, na rok 2019, pre OZ Pomoc na kolesách vo
                        výške  250,0 eur.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec,
Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali za: 6                                               Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec,
Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš,

Hlasovali proti0
Zdržali sa hlasovania
1                              Juraj Supek

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 26:

SCHVAĽUJE:  
finančnú spoluúčasť na činnosť, na rok 2019, pre OZ Michalský seniori vo
                        výške  250,0 eur.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec,
Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali za: 6                                               Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec,
Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš

Hlasovali proti0
Zdržali sa hlasovania
1                             Juraj Supek

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 27:

SCHVAĽUJE:  
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou na
                         prvý polrok 2019

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec,
Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali za: 7                                               Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec,
Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali proti0
Zdržali sa hlasovania
0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 28:

Berie na vedomie:  
kalendár akcií na rok 2019, upravený do finálnej verzii Komisiou kultúry,
                                   vzdelávania, mládeže a športu.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec,
Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali za: 7                                               Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec,
Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali proti0
Zdržali sa hlasovania
0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 29:

a. Berie na vedomie:  
žiadosť o navýšenie finančných prostriedkov pre vedúcu školskej
                                      jedálne.

b. Doporučuje:  V spolupráci zástupcov obecné zastupiteľstvo, kontrolórka obce, vedenie
                             Základnej školy s materskou školou, rada školy zrealizovať v materskej škole,
                             školskom klube detí a školskej jedálni logistický a časový audit. Na základe
                             zistených skutočností, spracovať správu pre obecné zastupiteľstvo, do
                             najbližšieho obecného zastupiteľstva.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec,
Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali za: 4                                              Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec,
Peter Drahoš

Hlasovali proti1                                         Juraj Supek
Zdržali sa hlasovania
2                              Ing. Miroslava Gajdošová, Mgr. Klaudia Cagáňová

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 30:

Berie na vedomie:  Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu Obce Michal nad Žitavou,
                                    na rok 2019

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec,
Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali za: 7        Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali proti0
Zdržali sa hlasovania
0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 31:

Schvaľuje:  Rozpočet Obce Michal nad Žitavou na rok 2019.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –    Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec,
Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali za: 7        Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec,
Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali proti0
Zdržali sa hlasovania
0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 32:

 1. Berie na vedomie: Plán obecných zastupiteľstiev na rok 2019

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –    Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec,
Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali za: 7        Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec,
Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali proti0
Zdržali sa hlasovania
0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

 K bodu č. 33:

 1. Berie na vedomie ??? : Obsah vystúpenia p. Zrubca J.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –    Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec,
Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali za: 5                                                 Roman Pilek, Martin Švec,
                                         Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová,                  
                                         Peter Drahoš

Hlasovali proti1                                           Peter Gajdoš
Zdržali sa hlasovania
1                                Juraj Supek

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

 1. Neschvaľuje: Návrh poslanca Juraja Supeka, na zníženie platu starostu obce Michal
  nad Žitavou o 15 % príplatok k základnému platu.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –    Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec,
Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali za: 1                                               Juraj Supek

Hlasovali proti5                                           Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová,
                                                                          Peter Drahoš

Zdržali sa hlasovania
1                                Ing. Miroslava Gajdošová

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 34:

 1. Berie na vedomie: zoznam porúch a predpokladaných rekonštrukcií k rozpočtu na
                                      roky 2019 – 2022, predložený Základnou školou s materskou
                                      školou Michal nad Žitavou a spracovaný Mgr. Líviou
                                       Bernadičovou a Milošom Krčmárom.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –    Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec,
Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali za: 7        Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec,
Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali proti0
Zdržali sa hlasovania
0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..