UZNESENIE č.2/2022

U Z N E S E N I E

z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou, zo dňa 15.12.2022
(6-21)

Uznesenie č. 6/2/2022

Obecné zastupiteľstvo k bodu č. 2
SCHVAĽUJE: Program rokovania 2. obecného zastupiteľstva
Počet všetkých poslancov: 5
Počet prítomných poslancov: 5
Peter Drahoš, Ing. Pavol Gajdoš, Marián Kmeťo, Mgr. Lucia Orolínová, Tomáš Pecho
Hlasovali za: 5 – Peter Drahoš, Ing. Pavol Gajdoš, Marián Kmeťo, Mgr. Lucia Orolínová,
Tomáš Pecho
Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Juraj Supek, starosta obce

Uznesenie č. 7/2/2022

Obecné zastupiteľstvo k bodu č. 4
BERIE NA VEDOMIE: Kontrolu uznesenia zo 1. obecného zastupiteľstva
Počet všetkých poslancov: 5
Počet prítomných poslancov: 5
Peter Drahoš, Ing. Pavol Gajdoš, Marián Kmeťo, Mgr. Lucia Orolínová, Tomáš Pecho
Hlasovali za: 5 – Peter Drahoš, Ing. Pavol Gajdoš, Marián Kmeťo, Mgr. Lucia Orolínová,
Tomáš Pecho
Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Juraj Supek, starosta obce

Uznesenie č. 8/2/2022
Obecné zastupiteľstvo k bodu č. 5
BERIE NA VEDOMIE: Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2023.
Počet všetkých poslancov: 5
Počet prítomných poslancov: 5
Peter Drahoš, Ing. Pavol Gajdoš, Marián Kmeťo, Mgr. Lucia Orolínová, Tomáš Pecho
Hlasovali za: 5 – Peter Drahoš, Ing. Pavol Gajdoš, Marián Kmeťo, Mgr. Lucia Orolínová,
Tomáš Pecho
Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Juraj Supek, starosta obce

Uznesenie č. 9 /2/2022
Obecné zastupiteľstvo k bodu č. 6
BERIE NA VEDOMIE: Finančnú správu obce Michal nad Žitavou za rok 2022, stavy účtov k 30.11.2022
Počet všetkých poslancov: 5
Počet prítomných poslancov: 5
Peter Drahoš, Ing. Pavol Gajdoš, Marián Kmeťo, Mgr. Lucia Orolínová, Tomáš Pecho
Hlasovali za: 5 – Peter Drahoš, Ing. Pavol Gajdoš, Marián Kmeťo, Mgr. Lucia Orolínová,
Tomáš Pecho
Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Juraj Supek, starosta obce

Uznesenie č. 10 /2/2022
Obecné zastupiteľstvo k bodu č. 7
SCHVAĽUJE: Úpravu rozpočtu Základnej školy, Materskej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálni za rok 2022.
Počet všetkých poslancov: 5
Počet prítomných poslancov: 5
Peter Drahoš, Ing. Pavol Gajdoš, Marián Kmeťo, Mgr. Lucia Orolínová, Tomáš Pecho
Hlasovali za: 5 – Peter Drahoš, Ing. Pavol Gajdoš, Marián Kmeťo, Mgr. Lucia Orolínová,
Tomáš Pecho
Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Juraj Supek, starosta obce

Uznesenie č. 11 /2/2022
Obecné zastupiteľstvo k bodu č. 8
SCHVAĽUJE: Úpravu rozpočtu obce za rok 2022
Počet všetkých poslancov: 5
Počet prítomných poslancov: 5
Peter Drahoš, Ing. Pavol Gajdoš, Marián Kmeťo, Mgr. Lucia Orolínová, Tomáš Pecho
Hlasovali za: 5 – Peter Drahoš, Ing. Pavol Gajdoš, Marián Kmeťo, Mgr. Lucia Orolínová,
Tomáš Pecho
Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Juraj Supek, starosta obce

Uznesenie č. 12 /2/2022
Obecné zastupiteľstvo k bodu č. 9
SCHVAĽUJE: Žiadosti o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Michal nad Žitavou, na rok 2023 pre organizácie, občianske združenia a spolky nasledovne:
Telovýchovná jednota Družstevník Michal nad Žitavou vo výške 4.500,- €.
Miestny spolok Červeného kríža Michal nad Žitavou vo výške 300,- €.
Michalský babinec, občianske združenie, Michal nad Žitavou vo výške 300,- €.
Michalskí seniori, občianske združenie Michal nad Žitavou vo výške 300,- €.
Pomoc na kolesách, občianske združenie Michal nad Žitavou vo výške 300,- €.
Poľovnícke združenie Michal nad Žitavou vo výške 300,- €.
Michalská posilka, občianske združenie Michal nad Žitavou vo výške 300,- €

Počet všetkých poslancov: 5
Počet prítomných poslancov: 5
Peter Drahoš, Ing. Pavol Gajdoš, Marián Kmeťo, Mgr. Lucia Orolínová, Tomáš Pecho
Hlasovali za: 5 – Peter Drahoš, Ing. Pavol Gajdoš, Marián Kmeťo, Mgr. Lucia Orolínová,
Tomáš Pecho
Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Juraj Supek, starosta obce

Uznesenie č. 13 /2/2022
Obecné zastupiteľstvo k bodu č. 10
SCHVAĽUJE: Návrh rozpočtu Základnej školy, materskej školy, školskej jedálne a školského klubu detí na rok 2023:
Základná škola – normatívne finančné prostriedky vo výške : 398.885,- €
Materská škola, školská jedáleň, školský klub detí – originálne kompetencie – 103,772,- €
vlastné príjmy – 15.219,- €
Počet všetkých poslancov: 5
Počet prítomných poslancov: 5
Peter Drahoš, Ing. Pavol Gajdoš, Marián Kmeťo, Mgr. Lucia Orolínová, Tomáš Pecho
Hlasovali za: 5 – Peter Drahoš, Ing. Pavol Gajdoš, Marián Kmeťo, Mgr. Lucia Orolínová,
Tomáš Pecho
Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Juraj Supek, starosta obce

Uznesenie č. 14 /2/2022
Obecné zastupiteľstvo k bodu č. 11
SCHVAĽUJE: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady pre materskú školu a školské zariadenia, zriadené na území obce Michal nad Žitavou.
Počet všetkých poslancov: 5
Počet prítomných poslancov: 5
Peter Drahoš, Ing. Pavol Gajdoš, Marián Kmeťo, Mgr. Lucia Orolínová, Tomáš Pecho
Hlasovali za: 5 – Peter Drahoš, Ing. Pavol Gajdoš, Marián Kmeťo, Mgr. Lucia Orolínová,
Tomáš Pecho
Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Juraj Supek, starosta obce

Uznesenie č. 15 /2/2022
Obecné zastupiteľstvo k bodu č. 12
BERIE NA VEDOMIE: Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu obce na rok 2023.
Počet všetkých poslancov: 5
Počet prítomných poslancov: 5
Peter Drahoš, Ing. Pavol Gajdoš, Marián Kmeťo, Mgr. Lucia Orolínová, Tomáš Pecho
Hlasovali za: 5 – Peter Drahoš, Ing. Pavol Gajdoš, Marián Kmeťo, Mgr. Lucia Orolínová,
Tomáš Pecho
Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Juraj Supek, starosta obce

Uznesenie č. 16 /2/2022
Obecné zastupiteľstvo k bodu č. 13
SCHVAĽUJE: Návrh rozpočtu obce na rok 2023.
Počet všetkých poslancov: 5
Počet prítomných poslancov: 5
Peter Drahoš, Ing. Pavol Gajdoš, Marián Kmeťo, Mgr. Lucia Orolínová, Tomáš Pecho
Hlasovali za: 5 – Peter Drahoš, Ing. Pavol Gajdoš, Marián Kmeťo, Mgr. Lucia Orolínová,
Tomáš Pecho
Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Juraj Supek, starosta obce

Uznesenie č. 17 /2/2022
Obecné zastupiteľstvo k bodu č. 14
SCHVAĽUJE: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.
Počet všetkých poslancov: 5
Počet prítomných poslancov: 5
Peter Drahoš, Ing. Pavol Gajdoš, Marián Kmeťo, Mgr. Lucia Orolínová, Tomáš Pecho
Hlasovali za: 5 – Peter Drahoš, Ing. Pavol Gajdoš, Marián Kmeťo, Mgr. Lucia Orolínová,
Tomáš Pecho
Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Juraj Supek, starosta obce

Uznesenie č. 18 /2/2022
Obecné zastupiteľstvo k bodu č. 15
SCHVAĽUJE: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2023 o dani z nehnuteľnosti na rok 2023.
Počet všetkých poslancov: 5
Počet prítomných poslancov: 5
Peter Drahoš, Ing. Pavol Gajdoš, Marián Kmeťo, Mgr. Lucia Orolínová, Tomáš Pecho
Hlasovali za: 5 – Peter Drahoš, Ing. Pavol Gajdoš, Marián Kmeťo, Mgr. Lucia Orolínová,
Tomáš Pecho
Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Juraj Supek, starosta obce

Uznesenie č. 19 /2/2022
Obecné zastupiteľstvo k bodu č. 16
URČUJE: Výšku finančného limitu, ktorý spadá do rozhodovacej právomoci starostu obce, vo výške 3.000,- Eur.
Počet všetkých poslancov: 5
Počet prítomných poslancov: 5
Peter Drahoš, Ing. Pavol Gajdoš, Marián Kmeťo, Mgr. Lucia Orolínová, Tomáš Pecho
Hlasovali za: 5 – Peter Drahoš, Ing. Pavol Gajdoš, Marián Kmeťo, Mgr. Lucia Orolínová,
Tomáš Pecho
Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Juraj Supek, starosta obce

Uznesenie č. 20 /2/2022
Obecné zastupiteľstvo k bodu č. 17
SCHVAĽUJE: Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v zložení: predseda Peter Drahoš, členovia Mgr. Lucia Orolínová a Tomáš Pecho.
Počet všetkých poslancov: 5
Počet prítomných poslancov: 5
Peter Drahoš, Ing. Pavol Gajdoš, Marián Kmeťo, Mgr. Lucia Orolínová, Tomáš Pecho
Hlasovali za: 5 – Peter Drahoš, Ing. Pavol Gajdoš, Marián Kmeťo, Mgr. Lucia Orolínová,
Tomáš Pecho
Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Juraj Supek, starosta obce

Uznesenie č. 21 /2/2022
Obecné zastupiteľstvo k bodu č. 18
ZRIAĎUJE:
A/ Komisiu financií a hospodárenia s obecným majetkom v zložení:
Predseda: Ing. Pavol Gajdoš
členovia: Zdeno Lehký, Mgr. Renata Bujdákova, Ing. Peter Porubský, Bc. Helena Nagyová
Počet všetkých poslancov: 5
Počet prítomných poslancov: 5
Peter Drahoš, Ing. Pavol Gajdoš, Marián Kmeťo, Mgr. Lucia Orolínová, Tomáš Pecho
Hlasovali za: 3 – Peter Drahoš, Ing. Pavol Gajdoš, Mgr. Lucia Orolínová,
Hlasovali proti: 2 – Marián Kmeťo, Tomáš Pecho
Zdržali sa hlasovania: 0
Juraj Supek, starosta obce
B/ Komisiu športu, kultúry, vzdelávania a mládeže v zložení:
Predseda: Marián Kmeťo
členovia: Mgr. Lucia Orolínová, Roman Pilek, Igor Urda, Veronika Švecová
Počet všetkých poslancov: 5
Počet prítomných poslancov: 5
Peter Drahoš, Ing. Pavol Gajdoš, Marián Kmeťo, Mgr. Lucia Orolínová, Tomáš Pecho
Hlasovali za: 5 – Peter Drahoš, Ing. Pavol Gajdoš, Marián Kmeťo, Mgr. Lucia Orolínová,
Tomáš Pecho
Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Juraj Supek, starosta obce
C/ Komisiu územného rozvoja, stavebnej správy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku v zložení:
Predseda: Peter Drahoš
členovia: Tomáš Pecho, Ing. Radoslav Návojský, Ján Porubský, Dominik Orolín, Peter Kaplán
Počet všetkých poslancov: 5
Počet prítomných poslancov: 5
Peter Drahoš, Ing. Pavol Gajdoš, Marián Kmeťo, Mgr. Lucia Orolínová, Tomáš Pecho
Hlasovali za: 5 – Peter Drahoš, Ing. Pavol Gajdoš, Marián Kmeťo, Mgr. Lucia Orolínová,
Tomáš Pecho
Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Juraj Supek, starosta obce
V Michale nad Žitavou, dňa 16.12.2022