UZNESENIE č. 3/2019

U Z N E S E N I E
                        z 3 .  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,
                                                               zo dňa 21.2.2019
                                   Obecné zastupiteľstvo na 3.  zasadnutí prerokovalo:


Číslo bodu:
2.  Schválenie programu rokovania
4.  Kontrolu uznesenia z 2. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti obecného
     úradu od  posledného obecného zastupiteľstva
5.  Finančnú správu za 4. štvrťrok 2018 a správu o stave finančných účtov k 31.12.2018
      a stave účtov k 31.1.2019.
6.  Cenník úložného , kazeta č. 3, skládka stavebného odpadu Michal nad Žitavou
7.   Závery štúdie k hydrologickému prieskumu lokality Žitavský lúh a opatrení 
      na zlepšenie vodného režimu.
8.  Vyjadrenia z Okresnej prokuratúry Nové Zámky k prevádzkovému poriadku MI         a k právnemu názoru J. Zrubca k pochybeniam starostu obce.
9.  Odčlenenie parciel a časti parciel od školského areálu, ktoré prechádzajú do správy obce
      a vytvorenie nových parciel a častí parciel ktoré zostávajú v správe ZŠ s MŠ.
10. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou.
11. Podmienky, za akých sa bude prenajímať školská kuchyňa a jedáleň, na
      súkromné podujatia, v prípade že bude obsadený obecný kultúrny dom.
12. Príkaz starostu obce, na vykonanie inventarizácie k 31.12.2018.
13. Vyhodnotenie činnosti tlakovej kanalizácie a odpadového hospodárstva za rok 2018.
14. Plán odpadového hospodárstva na roky 2016 – 2020.
15. Zmluvu o nájme, priestorov v areáli skládky Michal nad Žitavou
16. Vymenovanie fyzických osôb na vykonávanie základnej finančnej kontroly, alebo
        administratívnej finančnej kontroly, alebo finančnej kontroly na mieste.

 1. a – Správu o činnosti komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu v Michale nad
  Žitavou.
  b – Informáciu o cenových ponukách na opravu striech budov MŠ, telocvičňa, kultúrny
               dom.

K bodu č. 2

SCHVAĽUJE:  Program rokovania 3. obecného zastupiteľstva.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  6 –  Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek

Hlasovali za:                                  5 –  Peter Gajdoš, Roman Pilek, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš,

Hlasovali proti:                             0
Zdržali sa hlasovania
:                  1 –  Juraj Supek

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 4

BERIE NA VEDOMIE: Kontrola uznesenia zo 2. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti
                                                Obecného  úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  6 –  Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek

Hlasovali za:                                  6 –  Peter Gajdoš, Roman Pilek, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek

Hlasovali proti:                             0
Zdržali sa hlasovania
:                  0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 5

BERIE NA VEDOMIE: Finančnú správu za 4. štvrťrok 2018 a správu o stave finančných účtov  
          k 31.12.2018 a stave účtov k 31.1.2019.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  6 –  Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek

Hlasovali za:                                  6 –  Peter Gajdoš, Roman Pilek, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek

Hlasovali proti:                             0
Zdržali sa hlasovania
:                  0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 6 a/

SCHVAĽUJE:  Nový cenník úložného, Kazeta č. 3,  Skládka stavebného odpadu  Michal nad
                         Žitavou, platný od 1.3.2019.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  6 –  Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek

Hlasovali za:                                  5 –  Peter Gajdoš, Roman Pilek, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš,

Hlasovali proti:                             0
Zdržali sa hlasovania
:                  1- Juraj Supek

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   ………………….

K bodu č. 6 b/

BERIE NA VEDOMIE:

Finančné prostriedky účelovej finančnej rezervy  zo skládok Hliník Obec Michal nad Žitavou, TKO Michal nad Žitavou, Skládka odpadov Michal nad Žitavou, budú v zmysle zákona č. 75/2015, podľa § 24 ods. 4 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, odvedené na účet v Štátnej pokladnici.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  6 –  Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek

Hlasovali za:                                  6 –  Peter Gajdoš, Roman Pilek, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek

Hlasovali proti:                             0
Zdržali sa hlasovania
:                  0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 7

BERIE NA VEDOMIE, bez pripomienok :
Záznam z prezentácie  záverov štúdie k hydrologickému prieskumu   lokality Žitavský lúh a opatrení na zlepšenie vodného režimu, ktorá sa konala dňa 19.11.2018 v zasadacej miestnosti OU Nitra.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  6 –  Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek

Hlasovali za:                                  6 –  Peter Gajdoš, Roman Pilek, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek

Hlasovali proti:                             0
Zdržali sa hlasovania
:                  0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 8:

 1. BERIE NA VEDOMIE, bez pripomienok:Správu z Okresnej prokuratúry  Nové Zámky, vec prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  6 –  Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek

Hlasovali za:                                  5 –  Peter Gajdoš, Roman Pilek, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš,

Hlasovali proti:                             0
Zdržali sa hlasovania
:                  1 – Juraj Supek

                                                                     Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

 1. SCHVAĽUJE:

Opravu zápisnice z 27. zasadnutia obecného zastupiteľstva Michal nad Žitavou, v zmysle predloženého textu, bod 8 f/

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  6 –  Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek

Hlasovali za:                                  4 –  Peter Gajdoš, Roman Pilek, Mgr. Klaudia Cagáňová, , Peter Drahoš,

Hlasovali proti:                             0
Zdržali sa hlasovania
:                  0 – Ing. Miroslava Gajdošová,  Juraj Supek


                                                                     Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

 1. RUŠÍ PRIJATÉ UZNESENIE na 27. zasadnutí OZ:

Užívanie multifunkčného ihriska je spoplatnené takto:


 1. b)  150,- Eur (12 mesiacov od 1.9. – 31.8.)  –  žiaci ZŠ s MŠ a kolektívne športy pre
              deti a mládež do 15 rokov.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  6 –  Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek

Hlasovali za:                                  5 –  Peter Gajdoš, Roman Pilek, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš,

Hlasovali proti:                             0
Zdržali sa hlasovania
:                  1 – Juraj Supek

                                                                     Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

 1. SHVAĽUJE: Užívanie multifunkčného ihriska je spoplatnené takto:
 2. b) 50,- Eur (12 mesiacov od 1.9. – 31.8.) ihrisko a 50 % z ceny revízie za multifunkčné ihrisko – žiaci ZŠ s MŠ a kolektívne športy pre deti a mládež do 15 rokov zo  ZŠ s MŠ.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  6 –  Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek

Hlasovali za:                                  4 –  Peter Gajdoš, Roman Pilek, Mgr. Klaudia Cagáňová, , Peter Drahoš,

Hlasovali proti:                             0
Zdržali sa hlasovania
:                  0 – Ing. Miroslava Gajdošová Juraj Supek

                                                                     Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 9:

1./ SCHVAĽUJE :

Odčlenenie parcely č. 410/ 63 zastavaná plocha o výmere 529 m² od parcely č. 410/9 zastavaná plocha v správe školy – areál školy, tak že z uvedenej parcely 410/63 prechádza 247 m² do správy obce a 282 m²  zostáva v správe ZŠ s MŠ ako novovytvorená parcela z parcely 410/9.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  6 –  Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek

Hlasovali za:                                  6 –  Peter Gajdoš, Roman Pilek, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek

Hlasovali proti:                             0
Zdržali sa hlasovania
:                  0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

2./ SCHVAĽUJE :

Odčlenenie parcely č. 410/ 62 ostatná plocha o výmere 1035 m² – multifunkčné ihrisko, od parcely č. 410/9 zastavaná plocha v správe školy – areál školy, tak že  uvedená parcela 410/62 – multifunkčné ihrisko, prechádza celá do správy obce.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  6 –  Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek

Hlasovali za:                                  6 –  Peter Gajdoš, Roman Pilek, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš,

Hlasovali proti:                             0
Zdržali sa hlasovania
:                  2 – Ing. Miroslava Gajdošová, Juraj Supek

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

3./ SCHVAĽUJE :

Vytvorenie parcely č. 410/ 64 zastavaná plocha o výmere 621 m² budova základnej školy, z parcely 410/9 novo vytvorená parcela pod budovou základnej školy, zostáva v správe školy.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  6 –  Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek

Hlasovali za:                                  6 –  Peter Gajdoš, Roman Pilek, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek

Hlasovali proti:                             0
Zdržali sa hlasovania
:                  0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

4./ SCHVAĽUJE :

Odčlenenie parciel č. 410/54 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3844 m² – dvor pri bytovke, 410/55 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 272 m² – bytovka, 410/57 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 483 m² – parkovisko,  od parcely 410/9 zastavaná plocha v správe školy – areál školy, tak že  z uvedenej parcely 410/54 časť  1596 m² prechádza do správy obce a 2248 m² zostáva v správe ZŠ s MŠ ako novovytvorená parcela z parcely 410/9.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  6 –  Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek

Hlasovali za:                                  6 –  Peter Gajdoš, Roman Pilek, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek

Hlasovali proti:                             0
Zdržali sa hlasovania
:                  0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

5./ BERIE NA VEDOMIE:

Odčlenenie parciel č. 410/35, 410/36, 410/44, 410/45, 410/46, 410/47, 410/48,
 410/49, 410/50, 410/51 a 410/43 o celkovej výmere 9236 m² 
od parcely č. 410/9 zastavaná plocha v správe školy – areál školy.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  6 –  Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek

Hlasovali za:                                  6 –  Peter Gajdoš, Roman Pilek, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek

Hlasovali proti:                             0
Zdržali sa hlasovania
:                  0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 10:  

BERIE NA VEDOMIE, bez pripomienok:

Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou za rok 2018 a správu o výsledku kontroly v Základnej škole s materskou školou v Michale nad Žitavou za rok 2018.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  6 –  Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek

Hlasovali za:                                  6 –  Peter Gajdoš, Roman Pilek, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek

Hlasovali proti:                             0
Zdržali sa hlasovania
:                  0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 11:   

POVERUJE:

a.) riaditeľku Základnej školy s materskou školou v Michale nad Žitavou, zabezpečením
     spracovania dokumentácie v zmysle právnej legislatívy, aby bolo možné využívať
     priestory školskej jedálne a školskej kuchyne na súkromné akcie.

b.) vypracovaním návrhu nájomnej zmluvy, na využívanie priestorov školskej jedálne
      a školskej kuchyne na súkromné akcie.

c.) vypracovaním cenníka na využívanie priestorov školskej jedálne a školskej kuchyne

d.) špecifikovať technické požiadavky, ktoré bránia vykonávaniu uvedeného prenájmu

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  6 –  Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek

Hlasovali za:                                  6 –  Peter Gajdoš, Roman Pilek, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek

Hlasovali proti:                             0
Zdržali sa hlasovania
:                  0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 12:

BERIE NA VEDOMIE, bez pripomienok:    Zápis o vykonaní inventarizácie k 31.12.2018.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  6 –  Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek

Hlasovali za:                                  6 –  Peter Gajdoš, Roman Pilek, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek

Hlasovali proti:                             0
Zdržali sa hlasovania
:                  0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 13:

BERIE NA VEDOMIE, bez pripomienok:

Správu o tlakovej kanalizácii a o finančnom stave, pri likvidácii komunálneho odpadu, veľkoobjemového odpadu a separovaného zberu za I. a II. polrok 2018.
Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  6 –  Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek

Hlasovali za:                                  6 –  Peter Gajdoš, Roman Pilek, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek

Hlasovali proti:                             0
Zdržali sa hlasovania
:                  0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 14:

BERIE NA VEDOMIE, bez pripomienok:

Návrh Programu odpadového hospodárstva obce Michal nad Žitavou, na roky 2016 – 2020.
Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  6 –  Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek

Hlasovali za:                                  6 –  Peter Gajdoš, Roman Pilek, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek

Hlasovali proti:                             0
Zdržali sa hlasovania
:                  0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 15:  

SCHVAĽUJE:  Zmluvu o nájme, priestorov v areáli skládky medzi Obcou Michal nad Žitavou
s firmou MOBIL ATAK ISP, s.r.o. na umiestnenie technického zariadenia, na vysielanie internetového signálu v priestoroch areálu skládky Michal nad Žitavou.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  6 –  Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek

Hlasovali za:                                  6 –  Peter Gajdoš, Roman Pilek, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek

Hlasovali proti:                             0
Zdržali sa hlasovania
:                  0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 16:

SCHVAĽUJE:    Vymenovanie fyzických osôb, na vykonávanie základnej finančnej kontroly,
                            alebo administratívnej finančnej kontroly, alebo finančnej kontroly na
                            mieste a to: p. Janu Zrubcovú a p. Alenu Jurkáčkovú.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  6 –  Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek

Hlasovali za:                                  6 –  Peter Gajdoš, Roman Pilek, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek

Hlasovali proti:                             0
Zdržali sa hlasovania
:                  0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 17a):

BERIE NA VEDOMIE:  Správu o činnosti komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu
                                          v Michale nad Žitavou

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  6 –  Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek

Hlasovali za:                                  6 –  Peter Gajdoš, Roman Pilek, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek

Hlasovali proti:                             0
Zdržali sa hlasovania
:                  0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 17b):

1./ SCHVAĽUJE:

Cenovú ponuku na reflexný náter na strechu Materskej školy v hodnote 1.103,94 Eur.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  6 –  Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek

Hlasovali za:                                  6 –  Peter Gajdoš, Roman Pilek, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek

Hlasovali proti:                             0
Zdržali sa hlasovania
:                  0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 17b):

2./ BERIE NA VEDOMIE:

Cenovú ponuku firmy na reflexný náter na strechu telocvične a jej opravu, za finančnej spoluúčasti Základnej školy s MŠ a to: Obec Michal nad Žitavou 1.000,- Eur a ZŠ s MŠ Michal nad Žitavou 558,85 Eur.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  6 –  Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek

Hlasovali za:                                  6 –  Peter Gajdoš, Roman Pilek, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek

Hlasovali proti:                             0
Zdržali sa hlasovania
:                  0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 17b):

3./ DOPORUČUJE:

Obhliadku strechy kultúrneho domu za účasti členov komisie pre územného rozvoja, stavebnej správy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku a spracovať návrh pre obecné zastupiteľstvo.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  6 –  Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek

Hlasovali za:                                  6 –  Peter Gajdoš, Roman Pilek, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek

Hlasovali proti:                             0
Zdržali sa hlasovania
:                  0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..