UZNESENIE č.3/2022

    U Z N E S E N I A


z 3.  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou, zo dňa 9.2.2023
(22-32)

Uznesenie č. 22/3/2023

Obecné zastupiteľstvo k bodu č. 2

SCHVAĽUJE:  Program rokovania 3. obecného zastupiteľstva

Počet všetkých poslancov: 5

Počet prítomných poslancov: 4

Peter Drahoš, Ing. Pavol Gajdoš, Marián Kmeťo, Tomáš Pecho

Hlasovali za: 4  – Peter Drahoš, Ing. Pavol Gajdoš, Marián Kmeťo, Tomáš Pecho

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Juraj Supek, starosta obce

Uznesenie č. 23/3/2023

Obecné zastupiteľstvo k bodu č. 4

BERIE NA VEDOMIE:  Kontrolu uznesenia zo 2. obecného zastupiteľstva

Počet všetkých poslancov: 5

Počet prítomných poslancov: 4

Peter Drahoš, Ing. Pavol Gajdoš, Marián Kmeťo, Tomáš Pecho

Hlasovali za: 4  – Peter Drahoš, Ing. Pavol Gajdoš, Marián Kmeťo, Tomáš Pecho

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Juraj Supek, starosta obce

Uznesenie č. 24/3/2023

Obecné zastupiteľstvo k bodu č. 5

A/ DOPORUČUJE: Prekonzultovať postup navyšovania s Okresným úradom Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky a s Úradom pre verejné obstarávanie

Počet všetkých poslancov: 5

Počet prítomných poslancov: 4

Peter Drahoš, Ing. Pavol Gajdoš, Marián Kmeťo, Tomáš Pecho

Hlasovali za: 4  – Peter Drahoš, Ing. Pavol Gajdoš, Marián Kmeťo, Tomáš Pecho

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Juraj Supek, starosta obce

Uznesenie č. 25/3/2023

Obecné zastupiteľstvo k bodu č. 5

B/ SCHVAĽUJE:    

I. Úpravu obstarávacích nákladov stavby „Bytový dom  Michal nad Žitavou“ 12 b.j.

v súlade s údajmi Štatistického úradu SR (ceny stavebných prác pre novú výstavbu bytových budov vzrástli od podania ponuky zhotoviteľa o 34,6 %) a pri dodržaní platných podmienok pre priznanie podpory v súlade so zákonom č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení a zákonom č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v platnom znení sa upravuje obstarávací náklad o 26,5 % nasledovne :

Cena stavebných objektov v EUR :

Stavebný objektPôvodná cena s DPHUpravená cena s DPH
SO 01 Bytový dom777 340,08983 335,20
SO 02 Spevnené plochy a komunikácie – bez chodníkov14 780,0018 696,70
SO 02 Spevnené plochy a komunikácie – chodníky1 200,001 518,00
SO 03 Vodovodná prípojka9 000,0011 385,00
SO 04 Kanalizačná prípojka11 000,0013 915,00
SO 05 Prípojka plynu4,005,06
SO 06 Prípojka NN 4,005,06
SO 07 Dažďová kanalizácia4,005,06
SO 08 Odpadové hospodárstvo4,005,06
SO 09 Rozšírenie verejného plynovodu4,005,06
Spolu813 340,081 028 875,20

II. spôsob financovania

1. budúcej kúpy 12 nájomných bytov bežného štandardu

 prostredníctvom úveru zo ŠFRB vo výške po zaokrúhlení 711 260,00 € s lehotou splatnosti  40 rokov a úrokovou sadzbou 1% (navýšenie oproti pôvodnému úveru o 205.990,-  €), dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky vo výške po zaokrúhlení 272.060,- € a z vlastných prostriedkov z rozpočtu obce vo výške 15,20 € 

(prepočet výšky úveru, dotácie a vlastných zdrojov tvorí prílohu č. 1 uznesenia)

2. budúcej kúpy technickej vybavenosti podľa § 5 písm. c) zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní , podmieňujúcej užívanie nájomného bytového domu prostredníctvom  dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby SR v celkovej výške  19.520,- €, úveru zo ŠFRB vo výške 25.970,- € s lehotou splatnosti 20 rokov a úrokovou sadzbou 1% (navýšenie oproti pôvodnému úveru o 9.510,- €), a vlastných finančných prostriedkov z rozpočtu obce v celkovej výške  24,70 €. 

(prepočet výšky úveru, dotácie a vlastných zdrojov tvorí prílohu č. 2 uznesenia)        

v prípade krátenia úveru sa rozdiel hradí z vlastných prostriedkov z rozpočtu obce.

3. budúcej kúpy ďalšej technickej vybavenosti podmieňujúcej užívanie nájomného bytového domu z vlastných finančných prostriedkov z rozpočtu obce v celkovej výške     25,30 €.

III. uzatvorenie dodatku k zmluve o budúcej kúpnej zmluve

1. uzatvorenie dodatku k zmluve o budúcej kúpnej zmluve so spoločnosťou IC Holding, s.r.o. , Bratislavská 29, 917 02 Trnava, IČO 50 346 342, predmetom ktorého bude zmena obstarávacích nákladov stavby v súlade s bodom I.

IV. predloženie žiadostí

1. o zvýšenie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania  na obstaranie nájomných bytov  v rozsahu podľa bodu II. 1. vo výške 205.990,- €.

2. o zvýšenie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania  na obstaranie technickej vybavenosti  v rozsahu podľa bodu II. 2.  vo výške  9.510,- €.

3. o súhlas Ministerstva dopravy SR so zmenou obstarávacích nákladov na obstaranie nájomných bytov.

4. o súhlas Ministerstva dopravy SR so zmenou obstarávacích nákladov na obstaranie technickej vybavenosti.

V. zabezpečenie záväzku voči ŠFRB

a) úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania  na budúcu kúpu nájomných bytov zriadením záložného práva na obstarávané nájomné byty v prospech ŠFRB vrátane technickej vybavenosti a príslušných pozemkov.

b) úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania  na budúcu kúpu technickej vybavenosti zriadením záložného práva na obstarávané nájomné byty v prospech ŠFRB vrátane technickej vybavenosti a príslušných pozemkov.

VI. záväzky

1. dodržať  nájomný charakter bytov počas celej doby životnosti bytovej budovy.

2. zriadiť záložné právo na obstarávané nájomné byty v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania vrátane príslušných pozemkov a technickej vybavenosti.

3. zriadiť záložné právo na zachovanie nájomného charakteru bytov  v prospech Ministerstva dopravy SR.

4. dodržať pri prenájme bytov a uzatváraní nájomných zmlúv ustanovenia zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov.

5.vyčleniť finančné prostriedky v rozpočte obce na spolufinancovanie stavby v súlade s bodmi II.1., II.2., II.3.

6. zapracovať splátky úverov do rozpočtu obce počas trvania zmluvných vzťahov so ŠFRB a zabezpečiť splácanie poskytnutých úverov počas celej doby ich splatnosti.

VII. upraviť rozpočet obce

v nadväznosti na body VI.5. a VI.6.

Počet všetkých poslancov: 5

Počet prítomných poslancov: 4

Peter Drahoš, Ing. Pavol Gajdoš, Marián Kmeťo, Tomáš Pecho

Hlasovali za: 4  – Peter Drahoš, Ing. Pavol Gajdoš, Marián Kmeťo, Tomáš Pecho

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Juraj Supek, starosta obce

Uznesenie č. 26/3/2023

Obecné zastupiteľstvo k bodu č. 6

SCHVAĽUJE:

a/ úradne určenú sobášnu miestnosť – obradná miestnosť vo viacúčelovej budove s. č. 22 v obci Michal nad Žitavou

b/ určenie sobášnych dní a hodín na uzatvorenie manželstva  –  piatok a sobota v čase od 10.00 hod. do 17.00 hod. 

Počet všetkých poslancov: 5

Počet prítomných poslancov: 4

Peter Drahoš, Ing. Pavol Gajdoš, Marián Kmeťo, Tomáš Pecho

Hlasovali za: 4  – Peter Drahoš, Ing. Pavol Gajdoš, Marián Kmeťo, Tomáš Pecho

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Juraj Supek, starosta obce

Uznesenie č. 27/3/2023

Obecné zastupiteľstvo k bodu č. 7

BERIE NA VEDOMIE:  Finančnú správu a správu o stave obecných účtov k 31.12.2022.

Počet všetkých poslancov: 5

Počet prítomných poslancov: 4

Peter Drahoš, Ing. Pavol Gajdoš, Marián Kmeťo, Tomáš Pecho

Hlasovali za: 4  – Peter Drahoš, Ing. Pavol Gajdoš, Marián Kmeťo, Tomáš Pecho

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Juraj Supek, starosta obce

Uznesenie č. 28/3/2023

Obecné zastupiteľstvo k bodu č. 8

BERIE NA VEDOMIE:  Stavy účtov k 31.1.2023

Počet všetkých poslancov: 5

Počet prítomných poslancov: 4

Peter Drahoš, Ing. Pavol Gajdoš, Marián Kmeťo, Tomáš Pecho

Hlasovali za: 4  – Peter Drahoš, Ing. Pavol Gajdoš, Marián Kmeťo, Tomáš Pecho

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Juraj Supek, starosta obce

Uznesenie č. 29/3/2023

Obecné zastupiteľstvo k bodu č. 9

BERIE NA VEDOMIE:  Správu o inventarizácii majetku k 31.12.2022.

Počet všetkých poslancov: 5

Počet prítomných poslancov: 4

Peter Drahoš, Ing. Pavol Gajdoš, Marián Kmeťo, Tomáš Pecho

Hlasovali za: 4  – Peter Drahoš, Ing. Pavol Gajdoš, Marián Kmeťo, Tomáš Pecho

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Juraj Supek, starosta obce

Uznesenie č. 30/3/2023

Obecné zastupiteľstvo k bodu č. 10

BERIE NA VEDOMIE:  Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou.

Počet všetkých poslancov: 5

Počet prítomných poslancov: 4

Peter Drahoš, Ing. Pavol Gajdoš, Marián Kmeťo, Tomáš Pecho

Hlasovali za: 4  – Peter Drahoš, Ing. Pavol Gajdoš, Marián Kmeťo, Tomáš Pecho

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Juraj Supek, starosta obce

Uznesenie č. 31/3/2023

Obecné zastupiteľstvo k bodu č. 11

SCHVAĽUJE:

A/ zámer na odpredaj časti obecného pozemku vo vlastníctve obce Michal nad Žitavou č. 160, IČO: 00309095, zapísaného na liste vlastníctva č. 1, a to časť pozemku parcely číslo 777 registra „E“ evidované na mape určeného operátu katastra nehnuteľnosti. Predaj sa uskutoční na základe geometrického plánu číslo 3-10/2022, zo dňa 28.8.2022, vyhotoveným geodetom Jozefom Chudým, kde predmetom predaja je novovytvorená parcela č. 770/3, diel č. 3, druh pozemku ostatná plocha o výmere 17 m² a parcela č. 770/2, diel č. 1, druh pozemku ostatná plocha o výmere 17 m², žiadateľovi Samson Onos Emurase, Lotyšská 5186/52, 821 06 Bratislava II.

Počet všetkých poslancov: 5

Počet prítomných poslancov: 4

Peter Drahoš, Ing. Pavol Gajdoš, Marián Kmeťo, Tomáš Pecho

Hlasovali za: 4  – Peter Drahoš, Ing. Pavol Gajdoš, Marián Kmeťo, Tomáš Pecho

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Juraj Supek, starosta obce

B/ spôsob predaja podľa § 9a ods. 8, písmeno e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, t.j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa s uvedením , že časť pozemku parcela č. 770/3, diel č. 3, druh pozemku ostatná plocha o výmere 17 m² a parcela č. 770/2, diel č. 1, druh pozemku ostatná plocha o výmere 17 m² je vo vlastníctve obce,  o ktorú má žiadateľ záujem odkúpiť, z dôvodu scelenia pozemku.

Počet všetkých poslancov: 5

Počet prítomných poslancov: 4

Peter Drahoš, Ing. Pavol Gajdoš, Marián Kmeťo, Tomáš Pecho

Hlasovali za: 4  – Peter Drahoš, Ing. Pavol Gajdoš, Marián Kmeťo, Tomáš Pecho

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Juraj Supek, starosta obce

C/ Cenu za 1 m² pozemku, stanovenú na základe znaleckého posudku  vo výške 3,50 Eur (slovom tri Eurá 50/100)

Počet všetkých poslancov: 5

Počet prítomných poslancov: 4

Peter Drahoš, Ing. Pavol Gajdoš, Marián Kmeťo, Tomáš Pecho

Hlasovali za: 3  – Peter Drahoš, Ing. Pavol Gajdoš, Tomáš Pecho

Hlasovali proti: 1 Marián Kmeťo
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Juraj Supek, starosta obce

Uznesenie č. 32/3/2023

Obecné zastupiteľstvo k bodu č. 12

BERIE NA VEDOMIE:  Správu komisie na ochranu verejného záujmu

Počet všetkých poslancov: 5

Počet prítomných poslancov: 4

Peter Drahoš, Ing. Pavol Gajdoš, Marián Kmeťo, Tomáš Pecho

Hlasovali za: 4  – Peter Drahoš, Ing. Pavol Gajdoš, Marián Kmeťo, Tomáš Pecho

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Juraj Supek, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo na 3. zasadnutí dňa 9.2.2023 prerokovalo:

  1. Schválenie programu rokovania.
  2. Kontrola uznesenia z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
  3. Úpravu obstarávacích nákladov stavby „Bytový dom Michal nad Žitavou „ 12-bytových jednotiek.
  4. Schválenie úradne určenú sobášnu miestnosť, sobášnych dní a hodín
  5. Finančná správa obce, stavy účtov k 31.12.2022 a stavy účtov k 31.1.2023

Peter Drahoš, zástupca starostu obce.