UZNESENIE č. 4/2019

U Z N E S E N I E

zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,

zo dňa 16.5.2019

Obecné zastupiteľstvo na 4. zasadnutí prerokovalo:

Číslo bodu:

 1. Schválenie programu rokovania
 2. Kontrolu uznesenia z 3. Obecného zastupiteľstva a správu o činnosti obecného úradu od posledného obecného zastupiteľstva
 3. Správu komisie na ochranu verejného záujmu za rok 2018
 4. Finančnú správu za 1. štvrťrok 2019 a správu o stave obecných účtov k 31.03.2019 a stave účtov k 30.4.2019
 5. Financovanie Základnej školy po 1. štvrťroku 2019, prerokovanie použitia časti záväzného ukazovateľa rozpočtu, na opravu a údržbu budov.
 6. Financovanie MŠ, ŠKD, ŠJ a návrh na úpravu rozpočtu MŠ, ŠKD, ŠJ po 1. Štvrťroku 2019.
 7. Správa nezávislého audítora pre starostu obce a obecné zastupiteľstvo obce Michal nad Žitavou.
 8. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou k záverečnému účtu obce za rok 2018.
 9. Záverečný účet obce za rok 2018.
 10. Rôzne a/ Ohlásenie stavebnej úpravy ZŠ s MŠ Michal nad Žitavou – ŠKD

                    b/ Správa z auditov v ŠKD, ŠJ, MŠ         

K bodu č. 2

SCHVAĽUJE:  Program rokovania 4. obecného zastupiteľstva.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  5 –  Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, Juraj Supek

Hlasovali za:                                 5 –  Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, Juraj Supek

Hlasovali proti:                             0
Zdržali sa hlasovania
:                  0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 4

BERIE NA VEDOMIE: Kontrola uznesenia zo 3. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti
                                     Obecného  úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  5 –  Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, Juraj Supek

Hlasovali za:                                 5 –  Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, Juraj Supek

Hlasovali proti:                             0
Zdržali sa hlasovania
:                  0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 5

Správu Komisie na ochranu verejného záujmu, za rok 2018.

Z dôvodu neprítomnosti členov komisie, nebola komisia uznášania schopná. Bod č. 5 bol zrušený.

K bodu č. 6

BERIE NA VEDOMIE:  Finančnú správu za 1. štvrťrok 2019 a správu o stave finančných účtov  
        k 31.3.2019 a stave účtov k 30.4.2019.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  5 –  Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, Juraj Supek

Hlasovali za:                                 5 –  Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, Juraj Supek

Hlasovali proti:                             0
Zdržali sa hlasovania
:                  0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 7.:

 1. SŤAHUJE SA Z ROKOVANIA:

     Financovanie opravy strechy telocvične základnej školy z rozpočtu ZŠ s MŠ z položky
     635006, oprava a údržba budov:  1.558,85 Eur. Opravu realizovať do 15.6.2019.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  5 –  Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, Juraj Supek

Hlasovali za:                                  4 – Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Drahoš, Roman Pilek, Juraj        Supek   

Hlasovali proti:                             0

Zdržali sa hlasovania:                  1 –  Ing. Miroslava Gajdošová

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 7.:

 1. ZAVäZUJE:

Riaditeľku Základnej školy s materskou školou v Michal nad Žitavou, k prijatiu takých organizačných a ekonomických opatrení, aby počas roka 2019, nedošlo k zadlžovaniu ZŠ s MŠ a  na konci roku 2019 bol dodržaný vyrovnaný rozpočet v časti rozpočtu osobné náklady a aj v časti prevádzkové náklady.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  5 –  Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, Juraj Supek

Hlasovali za:                                 5 –  Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, Juraj Supek

Hlasovali proti:                             0
Zdržali sa hlasovania
:                  0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 7.:

 1. SCHVAĽUJE:

Presun finančných prostriedkov medzi položkami mzdové náklady v roku 2019 (367.085,- Eur) a prevádzkové výdavky (44.260,- Eur) sa bude realizovať len so súhlasom obecného zastupiteľstva a po predložení správy s odôvodnením daného rozpočtového opatrenia.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  5 –  Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, Juraj Supek

Hlasovali za:                                 5 –  Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, Juraj Supek

Hlasovali proti:                             0
Zdržali sa hlasovania
:                  0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 8.

 1. SCHVAĽUJE:

Použite finančných prostriedkov získaných do rozpočtu obce, po zúčtovaní plynu za rok 2018 v budove MŠ, ŠJ, vo výške 1.079,- Eur, na zakúpenie inventáru do školskej jedálne, v počte potrebnom k tomu, aby sa mohlo v ŠJ po 1.9.2019 stravovať cca 120 detí. 

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  5 –  Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, Juraj Supek

Hlasovali za:                                 5 –  Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, Juraj Supek

Hlasovali proti:                             0
Zdržali sa hlasovania
:                  0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 8.

 1. SCHVAĽUJE:

Zníženie príspevku z obce na originálne kompetencie do rozpočtu MŠ, ŠKD, ŠJ na rok 2019  o 1.400,- €,  od 1.6.2019. Príspevok z obce tak bude na rok 2019 vo výške 87.967,- Eur.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  5 –  Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, Juraj Supek

Hlasovali za:                                 3 –  Mgr. Klaudia Cagáňová, , Peter Drahoš, Roman Pilek

Hlasovali proti:                             0
Zdržali sa hlasovania
:                  2 –  Ing. Miroslava Gajdošová, Juraj Supek

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 9

BERIE NA VEDOMIE, bez pripomienok :

Správu nezávislého audítora pre starostu obce a obecné zastupiteľstvo obce Michal nad Žitavou.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  5 –  Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, Juraj Supek

Hlasovali za:                                 5 –  Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, Juraj Supek

Hlasovali proti:                             0
Zdržali sa hlasovania
:                  0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 10

BERIE NA VEDOMIE,  bez pripomienok :

Správu hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou k záverečnému účtu obce za rok 2018.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  5 –  Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, Juraj Supek

Hlasovali za:                                 5 –  Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, Juraj Supek

Hlasovali proti:                             0
Zdržali sa hlasovania
:                  0  

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 11:

SCHVAĽUJE:         Záverečný účet Obce Michal nad Žitavou za rok 2018.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  5 –  Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, Juraj Supek

Hlasovali za:                                 5 –  Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, Juraj Supek

Hlasovali proti:                             0
Zdržali sa hlasovania
:                  0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 12:

 1. BERIE NA VEDOMIE, bez pripomienok

Ohlásenie stavebnej úpravy v budove Základnej školy s materskou školou v Michale nad Žitavou.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  5 –  Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, Juraj Supek

Hlasovali za:                                 5 –  Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, Juraj Supek

Hlasovali proti:                             0
Zdržali sa hlasovania
:                  0  

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 12:  

 1. BERIE NA VEDOMIE:

Správu o časom a logistickom audite v ŠKD, ŠJ, MŠ , ktorú predložil starosta obce.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  5 –  Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, Juraj Supek

Hlasovali za:                                 5 –  Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, Juraj Supek

Hlasovali proti:                             0
Zdržali sa hlasovania
:                  0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..