UZNESENIE č. 5/2019

U Z N E S E N I E
                        z 5.  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,
                                                               zo dňa 13.8.2019
                                   Obecné zastupiteľstvo na 5.  zasadnutí prerokovalo:


Číslo bodu:

 1. Schválenie programu rokovania
  4. Kontrolu uznesenia z 4. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti obecného
       úradu od  posledného obecného zastupiteľstva
  5. Správu komisie na ochranu verejného záujmu za rok 2018.
  6.  Finančnú správu za 2. štvrťrok 2019 a správu o stave obecných účtov k 30.06.2019
        o príjmoch podielových daní pre obec a príjmoch zo štátneho rozpočtu pre ZŠ.
  7.  Stav čerpania rozpočtu ZŠ po 2. štvrťroku 2019 a stav čerpania rozpočtu MŠ,ŠKD,ŠJ
       po 2. štvrťroku 2019.
 2. Financovania ŠKD od 1.9.2019 a úväzku vychovávateľky v ŠKD.
 3. VZN 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky
              úhrady v školskej jedálni.
 4. Žiadosť o zriadenie vecného bremena na obecnej parcele č. 507/60 a žiadosti o
  odkúpenie pozemku 507/60, schválenie spôsobu odpredaja a podmienok obchodnej
  verejnej súťaže.
 5. Program odpadového hospodárstva na roky 2016 – 2020.
 6. Zámer, odkúpiť časť pozemku p.č. 508/73, na vybudovanie miestnej komunikácie.
 7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
 8. Hospodárenie s komunálnym odpadom v 1. polroku 2019 a činnosti tlakovej
  kanalizácie v 1. polroku 2019.
 9. Financovanie položenia asfaltového povrchu cesty na ulici za MŠ.
 10. Zriaďovaciu listinu dobrovoľného hasičského zboru, menovanie, zaradenie,
  ustanovenie, poverenie členov do jednotlivých funkcií.
 11. Zámer ohľadom skladu s.č. 442 – stará sýpka postavená na p.č. 119/5 a pozemku p.č.
  119/7.
 12. Schválenie nájomnej zmluvy pre nájomcov v bytovom dome 8 B.J. Michal nad
  Žitavou č. 290, na dobu určitú, v byte č. 1.8. s manželmi Jánom a Danielou
  Lenghartovými.
 13. Zriadenie klubu OZ Michalskí Seniori, v budove bývalej pošty v sobášnej sieni.

K bodu č. 2

SCHVAĽUJE:  Program rokovania 5. obecného zastupiteľstva.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: 5 (päť) Peter Drahoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Roman Pilek, Martin Švec,  Juraj Supek.

Hlasovali za: 5 (Roman Pilek, Martin Švec, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek)

Hlasovali proti:  0
Zdržali sa hlasovania
:  0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 4

BERIE NA VEDOMIE: Kontrola uznesenia zo 4. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti
                                      Obecného  úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: 5 (päť) Peter Drahoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Roman Pilek, Martin Švec,  Juraj Supek.

Hlasovali za: 5 (Roman Pilek, Martin Švec, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek)

Hlasovali proti:  0
Zdržali sa hlasovania
:  0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 5

BERIE NA VEDOMIE:   Správu Komisie na ochranu verejného záujmu za rok 2018

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: 5 (päť) Peter Drahoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Roman Pilek, Martin Švec,  Juraj Supek.

Hlasovali za: 5 (Roman Pilek, Martin Švec, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek)

Hlasovali proti:  0
Zdržali sa hlasovania
:  0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 6

BERIE NA VEDOMIE:  Finančnú správu za 2. štvrťrok 2019 a správu o stave obecných
 finančných účtov  k 30.6.2019 a stave účtov k 31.7.2019, o príjmoch
 podielových daní  pre obec a príjmoch zo štátneho rozpočtu pre ZŠ.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: 5 (päť) Peter Drahoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Roman Pilek, Martin Švec,  Juraj Supek.

Hlasovali za: 5 (Roman Pilek, Martin Švec, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek)

Hlasovali proti:  0
Zdržali sa hlasovania
:  0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 7.:

BERIE NA VEDOMIE: Stav čerpania rozpočtu ZŠ po 2. štvrťroku 2019 a stav čerpania rozpočtu MŠ, ŠKD, ŠJ, po 2. štvrťroku 2019.  

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: 5 (päť) Peter Drahoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Roman Pilek, Martin Švec,  Juraj Supek.

Hlasovali za: 5 (Roman Pilek, Martin Švec, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek)

Hlasovali proti:  0
Zdržali sa hlasovania
:  0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 8.

SCHVAĽUJE:  Úväzok vychovávateľky v ŠKD od 1.9.2019 vo výške 100 %

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: 5 (päť) Peter Drahoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Roman Pilek, Martin Švec,  Juraj Supek.

Hlasovali za: 4 (Martin Švec, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek)

Hlasovali proti:  0
Zdržali sa hlasovania
:  1 (Roman Pilek)

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 9

 a/ NESCHVAĽUJE:  Zrušenie § 5 vo VZN č. 1/2019 – podnikateľská činnosť školskej kuchyne a jedálne, v čase mimo školského vyučovania, ako pripomienku u vedenému VZN, riaditeľky ZŠ s MŠ.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: 5 (päť) Peter Drahoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Roman Pilek, Martin Švec,  Juraj Supek.

Hlasovali za: 3 (Roman Pilek, Martin Švec, , Peter Drahoš)

Hlasovali proti:  1 (Juraj Supek)
Zdržali sa hlasovania
:  1 (Ing. Miroslava Gajdošová)

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 9

b/ SCHVAĽUJE:  Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou  1/2019 o určení výšky príspevku na  čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni, bez zmeny.

 Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: 5 (päť) Peter Drahoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Roman Pilek, Martin Švec,  Juraj Supek.

Hlasovali za: 5 (Roman Pilek, Martin Švec, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek)

Hlasovali proti:  0
Zdržali sa hlasovania
:  0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 10

a/  SCHVAĽUJE: Zriadenie vecného bremena in rem, a to : práva stavby žumpy a studne a vedenia inžinierskych sietí k rodinnému domu s možnosťou bezkonfliktnej údržby rodinného domu s využitím parcely č. 507/60, k.ú. Michal nad Žitavou v prospech každého, aj budúceho vlastníka pozemkov zakladanej nehnuteľnosti.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: 5 (päť) Peter Drahoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Roman Pilek, Martin Švec,  Juraj Supek.

Hlasovali za: 5 (Roman Pilek, Martin Švec, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek)

Hlasovali proti:  0
Zdržali sa hlasovania
:  0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 10

b/ SCHVAĽUJE:   Zámer odpredaj obecného pozemku parcely č. 507/60, registra ,,C“ katastra nehnuteľností, o výmere 1.030 m², druh pozemku záhrada. Vlastníkom uvedeného pozemku je Obec Michal nad Žitavou č. 160, IČO: 00309095.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: 5 (päť) Peter Drahoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Roman Pilek, Martin Švec,  Juraj Supek.

Hlasovali za: 5 (Roman Pilek, Martin Švec, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek)

Hlasovali proti:  0
Zdržali sa hlasovania
:  0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 10

c/ SCHVAĽUJE:  Spôsob predaja – obchodná verejná súťaž, podľa § 281 až 288 Obchodného
zákonníka a § 9a odsek 1 písm. a/, odsek 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: 5 (päť) Peter Drahoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Roman Pilek, Martin Švec,  Juraj Supek.

Hlasovali za: 5 (Roman Pilek, Martin Švec, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek)

Hlasovali proti:  0
Zdržali sa hlasovania
:  0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

  K bodu č. 10

d/ SCHVAĽUJE:   Zloženie komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže a to v nasledovnom zložení: poslanci obecného zastupiteľstva (Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, Juraj Supek, Martin Švec). Tajomník a zapisovateľ komisie: Ing. Peter Porubský.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: 5 (päť) Peter Drahoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Roman Pilek, Martin Švec,  Juraj Supek.

Hlasovali za: 5 (Roman Pilek, Martin Švec, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek)

Hlasovali proti:  0
Zdržali sa hlasovania
:  0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 10

e/ SCHVAĽUJE:   Podmienky obchodnej verejnej súťaže, na odpredaj obecného pozemku parcely č. 507/60, druh pozemku záhrada, vo výmere 1.030 m², list vlastníctva č. 1, parcely registra „C“, evidovaného na katastrálnej mape v katastrálnom území Michal nad Žitavou. Vlastníkom uvedeného pozemku je Obec Michal nad Žitavou, IČO: 00309095, Michal nad Žitavou č. 160, Slovenská republika.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: 5 (päť) Peter Drahoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Roman Pilek, Martin Švec,  Juraj Supek.

Hlasovali za: 5 (Roman Pilek, Martin Švec, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek)

Hlasovali proti:  0
Zdržali sa hlasovania
:  0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 11:

SCHVAĽUJE: Program odpadového hospodárstva obce Michal nad Žitavou, na roky         2016-2020.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: 5 (päť) Peter Drahoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Roman Pilek, Martin Švec,  Juraj Supek.

Hlasovali za: 5 (Roman Pilek, Martin Švec, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek)

Hlasovali proti:  0
Zdržali sa hlasovania
:  0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 12:

SCHVAĽUJE:  Odkúpenie časti pozemku parcela č. 508/ 73, o rozlohe cca  144  m², za cenu 1,- Eur/m².

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: 5 (päť) Peter Drahoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Roman Pilek, Martin Švec,  Juraj Supek.

Hlasovali za: 5 (Roman Pilek, Martin Švec, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek)

Hlasovali proti:  0
Zdržali sa hlasovania
:  0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 13:

SCHVAĽUJE: Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou na II. polrok 2019.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: 5 (päť) Peter Drahoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Roman Pilek, Martin Švec,  Juraj Supek.

Hlasovali za: 5 (Roman Pilek, Martin Švec, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek)

Hlasovali proti:  0
Zdržali sa hlasovania
:  0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 14.:

BERIE NA VEDOMIE:  Správu o hospodárení s komunálnym odpadom za I. polrok  2019 a činnosti tlakovej kanalizácie za I. polrok 2019.
                                                    

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: 5 (päť) Peter Drahoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Roman Pilek, Martin Švec,  Juraj Supek.

Hlasovali za: 5 (Roman Pilek, Martin Švec, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek)

Hlasovali proti:  0
Zdržali sa hlasovania
:  0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 15:

SCHVAĽUJE: Úver z Prima banky vo výške 20.000,- Eur podľa predložených podmienok so splatením na dobu troch rokov.    

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: 5 (päť) Peter Drahoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Roman Pilek, Martin Švec,  Juraj Supek.

Hlasovali za: 5 (Roman Pilek, Martin Švec, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek)

Hlasovali proti:  0
Zdržali sa hlasovania
:  0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 16

a/  SCHVAĽUJE:   Zriaďovaciu listinu dobrovoľného hasičského zboru                                              

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: 5 (päť) Peter Drahoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Roman Pilek, Martin Švec,  Juraj Supek.

Hlasovali za: 5 (Roman Pilek, Martin Švec, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek)

Hlasovali proti:  0
Zdržali sa hlasovania
:  0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

b/ SCHVAĽUJE:  Menovanie do funkcie veliteľa dobrovoľného hasičského zboru p. Mariána Račeka.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: 5 (päť) Peter Drahoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Roman Pilek, Martin Švec,  Juraj Supek.

Hlasovali za: 5 (Roman Pilek, Martin Švec, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek)

Hlasovali proti:  0
Zdržali sa hlasovania
:  0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

c/ SCHVAĽUJE:   Zaradenie do funkcie technika – strojníka dobrovoľného hasičského zboru Ing. Petra Porubského

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: 5 (päť) Peter Drahoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Roman Pilek, Martin Švec,  Juraj Supek.

Hlasovali za: 5 (Roman Pilek, Martin Švec, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek)

Hlasovali proti:  0
Zdržali sa hlasovania
:  0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

d/   SCHVAĽUJE:  Ustanovenie za vedúceho kontrolnej skupiny p. Júliusa Tótha.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: 5 (päť) Peter Drahoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Roman Pilek, Martin Švec,  Juraj Supek.

Hlasovali za: 5 (Roman Pilek, Martin Švec, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek)

Hlasovali proti:  0
Zdržali sa hlasovania
:  0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

e/ SCHVAĽUJE:    Poverenie na vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol p. Júliusa Tótha a p. Alenu Jurkáčkovú.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: 5 (päť) Peter Drahoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Roman Pilek, Martin Švec,  Juraj Supek.

Hlasovali za: 5 (Roman Pilek, Martin Švec, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek)

Hlasovali proti:  0
Zdržali sa hlasovania
:  0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 17

a/ SCHVAĽUJE:   Spracovanie nového znaleckého posudku na sklad s. č.442 a priľahlých pozemkov parcela č. 119/7 a 119/5.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: 5 (päť) Peter Drahoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Roman Pilek, Martin Švec,  Juraj Supek.

Hlasovali za: 5 (Roman Pilek, Martin Švec, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek)

Hlasovali proti:  0
Zdržali sa hlasovania
:  0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

b/ SCHVAĽUJE:  Prípravu verejnej obchodnej súťaže, na odpredaj skladu (sýpka) s. č. 442 a priľahlých pozemkov parcely č. 119/7 a 119/5.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: 5 (päť) Peter Drahoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Roman Pilek, Martin Švec,  Juraj Supek.

Hlasovali za: 5 (Roman Pilek, Martin Švec, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek)

Hlasovali proti:  0
Zdržali sa hlasovania
:  0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

c/ SCHVAĽUJE:  Výber profesionálneho predajcu uvedenej nehnuteľnosti s cenou za predaj  maximálne  v rozmedzí 4-8 % z ceny.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: 5 (päť) Peter Drahoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Roman Pilek, Martin Švec,  Juraj Supek.

Hlasovali za: 5 (Roman Pilek, Martin Švec, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek)

Hlasovali proti:  0
Zdržali sa hlasovania
:  0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 18:

SCHVAĽUJE: Nájomnú zmluvu s nájomcami v bytovom dome 8 B.J. byt č. 1.8 Michal nad Žitavou č. 290, od 1.9.2019 do 31.8.2020 a to s manželmi Jánom a Danielou Lenghartovými.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: 5 (päť) Peter Drahoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Roman Pilek, Martin Švec,  Juraj Supek.

Hlasovali za: 5 (Roman Pilek, Martin Švec, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek)

Hlasovali proti:  0
Zdržali sa hlasovania
:  0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 19:

SCHVAĽUJE: Vytvorenie klubu OZ Michalskí Seniori v budove bývalej pošty v sobášnej sieni.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: 5 (päť) Peter Drahoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Roman Pilek, Martin Švec,  Juraj Supek.

Hlasovali za: 5 (Roman Pilek, Martin Švec, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek)

Hlasovali proti:  0
Zdržali sa hlasovania
:  0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..