UZNESENIE č. 6/2019

U Z N E S E N I E
                        z 6 .  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,
                                                               zo dňa 24.10.2019
                                   Obecné zastupiteľstvo na 6.  zasadnutí prerokovalo:


Číslo bodu:

 1. Schválenie programu rokovania
  4. Kontrolu uznesenia z 5. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti obecného
       úradu od  posledného obecného zastupiteľstva
  5.  Finančnú správu za 3. štvrťrok 2019 a správu o vývoji financií v obci za posledné roky
       a mesiace, prehľad o príjmoch z podielových daní pre obec a MŠ, ŠKD, ŠJ a príjmoch
       zo štátneho rozpočtu pre ZŠ. Stav obecných účtov k 30.09.2019
  6.  Stav čerpania rozpočtu ZŠ po 3. štvrťroku 2019 a stav čerpania rozpočtu MŠ,ŠKD,ŠJ
       po 3. štvrťroku 2019.
 2. Schválenie kúpnej zmluvy na odpredaj pozemku p.č. 507/60, záujemcovi, ktorý uspel
  vo verejnej súťaži.
 3. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku 119/7, schválenie odpredaja, spôsob odpredaja
              a zloženie komisie.
 4. Žiadosť o pomoc pri riešení problémov s udržiavaním a prevádzkou detskej
  ambulancie v Michale nad Žitavou.
 5. Zmenu VZN č. 1/2019, § 4 ods. 3, úhrada príspevku dospelého stravníka.
 6. Prípravu plánu územného rozvoja obce.
 7. Zmenu výšky mzdového a prevádzkového normatívu ZŠ.
 8. Žiadosť o navýšenie úväzku pre vedúcu školskej jedálne.
 9. Navýšenie rozpočtu materskej školy, školskej jedálne, školského klubu detí

K bodu č. 2:

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou:

SCHVAĽUJE:  Program rokovania 6. obecného zastupiteľstva.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali za:                 7   –                           Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 4:

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou

Berie na vedomie : Kontrola uznesenia z  5. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti
                                               Obecného  úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –   Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali za:                 7 –                             Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing.Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 5

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou:

Berie na vedomie:   Finančnú správu za 3. štvrťrok 2019 a správu o stave obecných
                                        finančných účtov  k 30.9.2019 a  o príjmoch podielových daní pre

                obec a príjmoch zo štátneho rozpočtu pre ZŠ.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali za:                        7 –                      Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali proti:                  0
Zdržali sa hlasovania:       0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 6.:

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou

Berie na vedomie:   Stav čerpania rozpočtu ZŠ po 3. štvrťroku 2019 a stav čerpania rozpočtu      MŠ, ŠKD, ŠJ po 3. Štvrťroku 2019.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali za:                     7 –                        Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali proti:               0
Zdržali sa hlasovania:    0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 7:

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou

Schvaľuje:   Uzavretie kúpnej zmluvy, medzi Obcou Michal nad Žitavou, v zastúpení s Ing. Petrom Porubským, starostom obce a predkladateľom súťažného návrhu s najvyššou ponúknutou cenou, v rámci obchodnej verejnej súťaže, ktorý odporučila komisia pre obchodnú verejnú súťaž a to s p. Michalom Zábranským, bytom Kmeťovo č. 302, na odpredaj pozemku parcely číslo 507/60, druh pozemku záhrada, vo výmere 1 030 m², v katastrálnom území Michal nad Žitavou, ktorého vlastníkom je Obec Michal nad Žitavou,    IČO: 00309095,

                     za cenu 3.000,- Eur. 

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali za:                      7 –                       Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali proti:                 0
Zdržali sa hlasovania
:      0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   ………………….

K bodu č. 8:

a/  Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou:

Schvaľuje: Zámer odpredaj obecných pozemkov parcely č. 119/8, registra ,,C“ katastra nehnuteľností, o výmere 91,0 m², druh pozemkov zastavané plochy a nádvoria a pozemku parcely č. 119/9, registra ,,C“ katastra nehnuteľností, o výmere 246,0 m², druh pozemkov zastavané plochy a nádvoria  Vlastníkom uvedených pozemkov je Obec Michal nad Žitavou č. 160, IČO: 00309095.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –   Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali za:                  7 –                            Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   ………………….

K bodu č. 8

b/  Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou

 Schvaľuje:   Spôsob predaja – obchodná verejná súťaž, podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka a § 9a odsek 1 písm. a/, odsek 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –   Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali za:                  7 –                            Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………

K bodu č. 8:

c/  Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou

Schvaľuje:  Zloženie komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže a to v nasledovnom zložení: poslanci obecného zastupiteľstva – Peter Gajdoš,  Martin Švec, Roman Pilek  Juraj Supek, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš

Tajomník a zapisovateľ komisie: Ing. Peter Porubský.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –   Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali za:                  7 –                            Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………

K bodu č. 9:

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou

Schvaľuje:  Zníženie nájmu lekárom v NZZ Michal nad Žitavou,  na 1,- € ročne, s platnosťou od 1.1.2020 – MUDr. Mária Hajdenová – detská lekárka, MUDr. Eva Vnuková – stomatológ, MUDr. Jozef Štrelinger – všeobecný lekár pre dospelých.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –   Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali za:                  6 –                            Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 1 –                       Peter Gajdoš

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………

K bodu č. 10:

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou:

Schvaľuje: Zmenu č. 1 VZN obce Michal nad Žitavou č. 1/ 2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu  nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –   Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali za:                  7 –                            Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania: 
0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………

 K bodu č. 11:

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou:

A/  Schvaľuje:   Proces realizácie obstarávania a schvaľovania územného plánu rozvoja obce Michal nad  Žitavou.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –   Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová,Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali za:                  6 –                            Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 1                             Ing. Miroslava Gajdošová

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   ……………….

K bodu č. 11:

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou:

b/ Schvaľuje: Zadanie na vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie, na ktorú obec žiada dotáciu.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –   Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali za:                          6 –                   Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali proti:                    0
Zdržali sa hlasovania:         1                    Ing. Miroslava Gajdošová

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   ………………….

K bodu č. 11:

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou:

 c/   Schvaľuje:   Realizáciu výberového konania, na firmu ktorá spracuje územný plán rozvoja obce.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –   Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali za:                  6 –                            Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania: 1                              Ing. Miroslava Gajdošová

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………

K bodu č. 12:

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou: 

A/  Schvaľuje:    Presun financií v rozpočte ZŠ na roku 2019, ako rozpočtové opatrenie, medzi položkami   mzdové náklady ( 267 085,0 Eur ) a prevádzkové  výdavky (44 260,0 Eur)  o 1644,20 Eur,   v prospech mzdových nákladov, teda mzdové náklady budú po novom (267 085,0 + 1644,2  =  268 729,20 Eur),  čím bude dorovnaný doplatok na platy vysokoškolsky vzdelaných   asistentov učiteľa v ZŠ od 1.9.2019.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –   Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali za:                  5 –                            Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš.

Hlasovali proti:            1                              Juraj Supek
Zdržali sa hlasovania
: 1                              Ing. Miroslava Gajdošová

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………

K bodu č. 12:

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou: 

b/ Schvaľuje:    Presun 1644,20 Eur z účtu obce na dorovnanie prevádzkových výdavkov v ZŠ,  (42.615,80 + 1.644,20 = 44.260,- €).

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –   Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali za:                  5 –                            Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš.

Hlasovali proti:            1                                Juraj Supek

Zdržali sa hlasovania: 1                               Ing. Miroslava Gajdošová

Ing. Peter Porubský, starosta obce   ………………….

K bodu č. 12.:

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou: 

c/ Schvaľuje:   Vysokoškolský vzdelaný asistenti učiteľa, budú doplácať do pokladne obce, rozdiel medzi   doplatkom k platu vysokoškolský vzdelaným asistentom učiteľa a získanými finančnými   prostriedkami od OU – odbor školstva od 1.9.2019.                               

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali za:  5 –                        Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš.

Hlasovali proti:               2                          Ing. Miroslava Gajdošová, Juraj Supek
Zdržali sa hlasovania:    0                       

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 13:

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou:

Berie na vedomie:    Žiadosť o navýšenie úväzku pre vedúcu školskej jedálne.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –   Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali za:                  7 –                            Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

Ing. Peter Porubský, starosta obce   ………………….

K bodu č. 14:

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou:

Berie na vedomie:     Žiadosť o vrátenie zníženého príspevku do rozpočtu MŠ, ŠJ, ŠKD

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –   Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali za:                  7 –                            Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Juraj Supek.

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
: 0

   Ing. Peter Porubský, starosta obce   ………………