UZNESENIE č. 7/2019

U Z N E S E N I E

zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou

zo dňa 16.12.2019

Obecné zastupiteľstvo na 7. zasadnutí prerokovalo:

Číslo bodu:

 1. Zloženie sľubu poslanca, na uvoľnené miesto, po poslancovi, ktorý sa vzdal mandátu. 3.   Schválenie programu rokovania
 2. Kontrolu uznesenia zo 6. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti obecného
  úradu od posledného obecného zastupiteľstva
 3. Finančnú správu za 3. štvrťrok 2019 a správu o vývoji financií v obci za posledné roky
  a mesiace, prehľad o príjmoch z podielových daní pre obec a MŠ, ŠKD, ŠJ a príjmoch
       zo štátneho rozpočtu pre ZŠ. Stav obecných účtov k 30.11.2019
 4. Stav čerpania rozpočtu ZŠ po 3. štvrťroku 2019 a stav čerpania rozpočtu MŠ, ŠKD, ŠJ
  po 3. štvrťroku 2019.
 5. Úpravy rozpočtu MŠ, ŠKD, ŠJ na rok 2019.
 6. Úpravy rozpočtu ZŠ na rok 2019.
 7. Úpravy rozpočtu obce na rok 2019.
 8. Poplatok v školskom klube detí pri ZŠ s MŠ
 9. Zmenu č. 2 k VZN č. 1/2019.
 10. Návrh rozpočtu MŠ, ŠKD, ŠJ na rok 2020
 11. VZN č. 3/2019 Obce Michal nad Žitavou o financovaní originálnych kompetencií
  obce na úseku školstva.
 12. Návrh rozpočtu ZŠ na rok 2020.
 13. Návrh VZN č. 2/2019 o dani z nehnuteľnosti na rok 2020
 14. Návrh VZN č. 4 / 2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
  odpady.
 15. Finančnú spoluúčasť občanov na prevádzke tlakovej kanalizácie.
 16. Finančnú spoluúčasť obce, na činnosti miestnych organizácii, spolkov a občianskych
  združení. 
 17. Kalendár akcií na rok 2020.
 18. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Michal nad Žitavou.
 19. Rozpočet obce na rok 2020
 20. Plán obecných zastupiteľstiev na rok 2020
 21. Rôzne – zoznam porúch a predpokladaných rekonštrukcií v ZŠ s MŠ

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou:

k bodu č. 3:

SCHVAĽUJE:  Program rokovania 7. obecného zastupiteľstva.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  6 –  Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, 

Za:                5 – Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, , Peter Drahoš, Roman Pilek,                              

proti:            0
Zdržali sa:
    1 –  Ing. Miroslava Gajdošová

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 5:

BERIE NA VEDOMIE: Kontrolu uznesenia zo  6. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti
                                     Obecného  úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  6 –  Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, 

Za:                6 – Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek,                              

proti:            0
Zdržali sa:
    0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..


K bodu č. 6

BERIE NA VEDOMIE: Správu o vývoji financií v obci od začiatku funkčného obdobia 2018 – 2020, príjmy z podielových daní pre obec a príjmy zo štátneho rozpočtu pre ZŠ. Stav účtov na konci jednotlivých mesiacov v roku 2019 a na konci mesiacov október a november 2019.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  6 –  Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, 

Za:                6 – Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek,                              

proti:            0
Zdržali sa:
    0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 7

BERIE NA VEDOMIE:  Správu o čerpaní finančných prostriedkov v ZŠ a MŠ, ŠKD, ŠJ na konci 10. mesiaca v roku 2019.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  6 –  Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, 

Za:                6 – Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek,                              

proti:            0
Zdržali sa:
    0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 8

SCHVAĽUJE:  Úpravu rozpočtu MŠ,ŠKD,ŠJ na rok 2019, vo výške 104 814,0 Eur (originálne kompetencie vo výške 87 967,- Eur, vlastné príjmy vo výške 6 967,- Eur, vlastné príjmy stravné vo výške 9 880,- Eur).

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  6 –  Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, 

Za:                6 – Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek,                              

proti:            0
Zdržali sa:
    0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 9:

SCHVAĽUJE:  Úpravu rozpočtu ZŠ na rok 2019, nasledovne:

Prenesené kompetencie normatívne prostriedky 320 992,- Eur, z toho 276 732,- Eur, položky 610, 620 mzdové prostriedky a odvody do poisťovní a 44 260,0 Eur položka 630 tovary a služby, spolu 320 992,- Eur a prenesené kompetencie nenormatívne prostriedky 11 817,-  Eur, spolu vo výške 332 809,- Eur.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  6 –  Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, 

Za:                5 – Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Peter Drahoš, Roman Pilek,                              

proti:            0
Zdržali sa:
    1 – Ing. Miroslava Gajdošová

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 10:

SCHVAĽUJE:  Úpravu rozpočtu Obce Michal nad Žitavou na rok 2019, nasledovne:

           Bežné príjmy:                       748 544,-  Eur

           z toho ZŠ:                              354 986,- Eur

            z toho MŠ:                                87 967,-  Eur

            Rozpočtové príjmy obce :    305 591,- Eur

            Kapitálové príjmy:                     9 000,- Eur

            Finančné operácie:                  10 735,- Eur

ZŠ – zostatok dopravné na rok 2018:                 910,- Eur
Finančné operácie – úver:                               20 000,- Eur

SPOLU PRÍJMY:                                               789 189,- Eur

             Výdavky:                               666 955,- Eur,

             z toho:

             Bežné výdavky:                                   284 158,- Eur
             Výdavkové operácie, splátka úveru:      8 076,- Eur

             Kapitálové výdavky                                  9 000,- Eur

             Kapit. výdav. z fin. operácií                    10 735,- Eur

             Kap. výdavky z úveru                              20 000,- Eur

VÝDAVKY  SPOLU:                                           311 969,- Eur
  
                        Výdavky ZŠ s MŠ                     354 986,- Eur        

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  6 –  Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, 

Za:                6 – Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek,                              

proti:            0
Zdržali sa:
    0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 11:

 SCHVAĽUJE: Poplatok v ŠKD na rok 2020 vo výške 5,0 Eur na dieťa, bez zmeny, od 1.1.2020

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť    –   Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková.

Hlasovali za:                  6  –                     Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Mgr. Klaudia Cagáňová, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková.

Hlasovali proti:            0
Zdržali sa hlasovania
0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   ………………..

K bodu č. 12:

A/ BERIE NA VEDOMIE:  Pripomienkovanie návrhu zmeny č. 2 VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni, riaditeľky ZŠ.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  6 –  Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, 

Za:                6 – Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek,                              

proti:            0
Zdržali sa:
    0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 12:

B/ SCHVAĽUJE:  Zmenu č. 2 VZN č. 1/2019 obce Michal nad Žitavou o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni  vo výške 7,- Eur, na žiaka ZŠ , predškoláka MŠ a  na žiaka MŠ.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  6 –  Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, 

Za:                5 – Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, , Peter Drahoš, Roman Pilek,                              

proti:            1 – Ing. Miroslava Gajdošová
Zdržali sa:
    0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 13:

SCHVAĽUJE:  Rozpočet ŠKD, MŠ, ŠJ na rok 2020 vo výške 121 097,- Eur, z toho:

Originálne kompetencie:    96 000,- Eur

Vlastné príjmy                       12 562,- Eur

Stravné                                   12 000,- Eur

                        Spolu                                    120 562,- Eur       

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  6 –  Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, 

Za:                6 – Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek,                              

proti:            0
Zdržali sa:
    0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 14:

A/ BERIE NA VEDOMIE:  Pripomienku riaditeľky školy, návrhu zmeny VZN č. 3/2019     o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  6 –  Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, 

Za:                5 – Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová,  Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek,                              

proti:            0
Zdržali sa:
    1 – Peter Gajdoš

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 14:

B/ SCHVAĽUJE:   Všeobecne záväzné nariadenie  č. 3/2019 o financovaní  originálnych  kompetencií obce na úseku školstva. Výška finančných prostriedkov  na prevádzku a mzdy na žiaka ŠKD, dieťa MŠ a potenciálneho stravníka v ŠJ, vo výške 96 000,- Eur.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  6 –  Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, 

Za:                6 – Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek,                              

proti:            0
Zdržali sa:
    0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 14:

C/ BERIE NA VEDOMIE: V závere januára 2020, t.j. do 30.1.2020 bude zvolané OZ, za účelom úpravy rozpočtu na rok 2020.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  6 –  Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, 

Za:                6 – Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek,                              

proti:            0
Zdržali sa:
    0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 15

SCHVAĽUJE:   Rozpočet ZŠ na rok 2020 vo výške 378 119,- Eur, z toho:

Výdavky na mzdy             248 999,- Eur

Výdavky na odvody           86 660,- Eur

Bežné výdavky                   42 460,- Eur

                        Spolu:                                378 119,- Eur                           

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  6 –  Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, 

Za:                6 – Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek,                              

proti:            0
Zdržali sa:
    0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 16:

SCHVAĽUJE:  Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o dani z nehnuteľnosti na rok 2020.                 

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  6 –  Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, 

Za:                6 – Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek,                              

proti:            0
Zdržali sa:
    0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 17:

SCHVAĽUJE:   Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o miestnom poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  6 –  Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, 

Za:                6 – Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek,                              

proti:            0
Zdržali sa:
    0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 18:

SCHVAĽUJE:   Poplatok do fondu tlakovej kanalizácie od 1.1.2020 na 20,- Eur.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  6 –  Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, 

Za:                6 – Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek,                              

proti:            0
Zdržali sa:
    0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 19.:

SCHVAĽUJE: Finančnú spoluúčasť na činnosti, dotáciu pre : 

 • Miestny spolok Červeného kríža                   250,- Eur
 • OZ Michalskí Seniori                  250,- Eur
 • OZ Pomoc na kolesách              250,- Eur
 • TJ Družstevník Michal nad Žitavou            5 000,- Eur
 • eRKo – hnutie kresťan. Spoločenstiev           250,- Eur
 • OZ Michalský Babinec                 250,- Eur
  ————————————————————————       Spolu:                                                       6 250,- Eur

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  6 –  Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, 

Za:                6 – Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek,                              

proti:            0
Zdržali sa:
    0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 20:

BERIE NA VEDOMIE: Predložený kalendár akcií na rok 2020.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  6 –  Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, 

Za:                6 – Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek,                              

proti:            0
Zdržali sa:
    0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..


K bodu č. 21:

BERIE NA VEDOMIE:  Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Michal nad Žitavou na rok 2020.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  6 –  Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, 

Za:                6 – Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek,                              

proti:            0
Zdržali sa:
    0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 22:

SCHVAĽUJE:   Rozpočet obce na rok 2020

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  6 –  Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, 

Za:                6 – Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek,                              

proti:            0
Zdržali sa:
    0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 23:

BERIE NA VEDOMIE:   Predložený plán obecných zastupiteľstiev na rok 2020

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  6 –  Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, 

Za:                6 – Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek,                              

proti:            0
Zdržali sa:
    0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 24:

BERIE NA VEDOMIE:   Zoznam porúch a predpokladaných rekonštrukcií k rozpočtu obce na rok 2020.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  6 –  Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, 

Za:                6 – Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek,                              

proti:            0
Zdržali sa:
    0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..