UZNESENIE č. 8/2020

U Z N E S E N I E
                        z  8 .  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,
                                                               zo dňa 28.1.2020
                                   Obecné zastupiteľstvo na 8.  zasadnutí prerokovalo:

Číslo bodu:


2.  Schválenie programu rokovania
4.  Kontrolu uznesenia zo 7. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti obecného
     úradu od  posledného obecného zastupiteľstva
5.  Správu o vývoji financií v obci za posledné roky a mesiace, prehľad o príjmoch 
     podielových daní pre obec a MŠ, ŠKD, ŠJ a príjmoch ZŠ  zo štátneho rozpočtu.

     Stav obecných účtov k 31.12.2019
6.  Presunutý na najbližšie OZ – Stav čerpania rozpočtu ZŠ po 12. mesiaci roku 2019.

      7.  Správu o čerpaní rozpočtu MŠ, ŠKD, ŠJ po 12 mesiaci roku 2019

      8.  Prílohu č. 1 k VZN č. 3/2019 Obce Michal nad Žitavou   o financovaní originálnych
           kompetencií obce na úseku školstva. Výšky finančných prostriedkov  na prevádzku
           a mzdy na žiaka ŠKD, dieťa MŠ a potenciálneho stravníka v ŠJ. 

       9. Zmluvu, za akých sa bude prenajímať školská kuchyňa a  jedáleň, na súkromné
           podujatia.
      10.Zámer odpredaja pozemkov p.č. 119/8, 119/9 zastavaná  plocha a nádvorie v katastri
            Michal nad Žitavou, spôsobu odpredaja, verejnou súťažou a zloženie komisie.
      11. Prejednanie zmluvy o vykonávaní správy skládky, kazeta č.3 inertný odpadu na
            uzatvorenej skládke odpadov.
       12. Prejednanie schváleného rozpočtu  obce na rok 2020, po zapracovaní rozpočtových
             opatrení.
       13. Plán kontrolnej činnosti HK obce na 1. polrok 2020

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou:

K bodu č. 2

SCHVAĽUJE:  Program rokovania 8. obecného zastupiteľstva.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  7 –  Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, Martin Švec                                                    

Za:                7 – Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, Martin Švec                                                                                  

proti:            0
Zdržali sa:
    0  

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 4

BERIE NA VEDOMIE: Kontrolu uznesenia zo  7. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti
                                     Obecného  úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  7 –  Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, Martin Švec                                                    

Za:                7 – Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, Martin Švec                                                                                  

proti:            0
Zdržali sa:
    0  

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..


K bodu č. 5

BERIE NA VEDOMIE:  Správu o vývoji financií v obci za posledné roky a mesiace, prehľad o 
 príjmoch  podielových daní pre obec a MŠ, ŠKD,ŠJ a príjmoch pre ZŠ
 zo štátneho rozpočtu. Stav obecných účtov na konci decembra 2019.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  7 –  Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, Martin Švec                                                    

Za:                7 – Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, Martin Švec                                                                                  

proti:            0
Zdržali sa:
    0  

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 7

BERIE NA VEDOMIE:   Správu o čerpaní rozpočtu v MŠ, ŠKD, ŠJ za rok 2019.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  7 –  Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, Martin Švec                                                    

Za:                7 – Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, Martin Švec                                                                                  

proti:            0
Zdržali sa:
    0  

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 8 a/

SCHVAĽUJE:   Zmenu prílohy č. 1 k VZN č. 3/ 2019 o financovaní  originálnych  kompetencií obce na úseku školstva. Výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka ŠKD, dieťa MŠ a potenciálneho stravníka v ŠJ, vo výške uvedenej v prílohe č. 1, čo predstavuje celkovú sumu 96.000,- €.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  7 –  Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, Martin Švec                                                    

Za:                5 – Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Peter Drahoš, Roman Pilek,

proti:            0
Zdržali sa:
    2 – Ing. Miroslava Gajdošová, Martin Švec                                                                                  

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 8 b/

POVERUJE:    Radu školy, riaditeľa ZŠ, starostu obce prerokovať v zmysle § 6 odsek 12, písmeno a/ zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve, koncepciu rozvoja školy s dôrazom na financovanie materskej školy, školského klubu detí, školskej jedálni a správy budov – kapitálové výdavky.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  7 –  Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, Martin Švec                                                    

Za:                7 – Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, Martin Švec                                                                                  

proti:            0
Zdržali sa:
    0  

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 9

SCHVAĽUJE: Zmluvu o nájme školskej jedálne a školskej kuchyne, cenník na využívanie školskej jedálne a školskej kuchyne a

POVERUJE:   Riaditeľku ZŠ s MŠ so schvaľovaním zmluvy.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  7 –  Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, Martin Švec                                                    

Za:                7 – Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, Martin Švec                                                                                  

proti:            0
Zdržali sa:
    0  

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 10

 BERIE NA VEDOMIE:  Záujem manželov Kmeťových o odkúpenie pozemkov parcely č. 119/9

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  7 –  Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, Martin Švec                                                    

Za:                7 – Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, Martin Švec                                                                                  

proti:            0
Zdržali sa:
    0  

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 11 a/

SCHVAĽUJE:  Prevádzkovanie skládky – kazeta č. 3 na inertný odpad dať do správy Invest servis, s.r.o. Lúčnica nad Žitavou.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  7 –  Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, Martin Švec                                                    

Za:                6 – Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, , Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, Martin Švec                                                                                  

proti:            1 – Peter Gajdoš
Zdržali sa:
    0  

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 11 b/

POVERUJE:  Starostu obce podpísať s uvedenou firmou zmluvu o vykonávaní správy skládky, po tom, čo budú do zmluvy doplnené pripomienky.               

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  7 –  Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, Martin Švec                                                    

Za:                6 – Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, , Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, Martin Švec                                                                                  

proti:            0
Zdržali sa:
    1 –  Peter Gajdoš

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 12           

BERIE NA VEDOMIE:  Upravený rozpočet obce na rok 2020.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  7 –  Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, Martin Švec                                                    

Za:                7 – Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, Martin Švec                                                                                  

proti:            0
Zdržali sa:
    0  

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 13:

SCHVAĽUJE:  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Michal nad Žitavou na           I. polrok 2020.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  7 –  Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, Martin Švec                                                    

Za:                7 – Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Ing. Miroslava Gajdošová, Peter Drahoš, Roman Pilek, Martin Švec                                                                                  

proti:            0
Zdržali sa:
    0  

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..