UZNESENIE č. 9/2020

U Z N E S E N I E

zo 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou

zo dňa 23.04.2020

Obecné zastupiteľstvo na 9. zasadnutí prerokovalo:

Číslo bodu:

 2.  A.  Zloženie sľubu, nového poslanca, za poslanca, ktorému zanikol mandát, za ospravedlnenú neprítomnosť náhradníka Mateja Oškerského sa neuskutočnilo.

      B.  Poverenie poslanca OZ zastupovaním starostu obce p. Petra Drahoša.

 3. Program rokovania

 5. Kontrolu uznesenia z 8. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného úradu
      Michal nad  Žitavou od posledného OZ.

 6. Správu o vývoji financií v obci za posledné roky a mesiace, prehľad o príjmoch
      podielových daní pre obec a MŠ, ŠKD, ŠJ a príjmoch  pre ZŠ zo štátneho rozpočtu.
      Stav obecných účtov k 31.3.2020.

 7. Správu o čerpaní rozpočtu MŠ, ŠKD, ŠJ  po 3 mesiaci roku 2020.

 8. Správu o čerpaní rozpočtu ZŠ  po 3 mesiaci roku 2020.

 9.  Správu Komisie na ochranu verejného záujmu , za rok 2019 – presunutý na najbližšie
      OZ, komisia nebola uznášaniaschopná.

10. Schválenie ceny a zmluvy na odpredaj obecného pozemku p.č. 119/9 zastavaná plocha
       a nádvorie.
11. Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou za rok 2019
12. Zmenu č.1/2020, k VZN 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
       nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.

13.  Zmenu č.2/2020, k VZN č. 3/2019 obce Michal nad Žitavou na úseku školstva.
14.  Zmenu rozpočtu obce Michal nad Žitavou na rok 2020.

15.  Odpredaja pozemku p. č. 119/5 , 119/7 zastavané plochy a budovy – sklad s. č. 442  
       /stará sýpka/ v katastri Michal nad Žitavou.

16.  Podmienky verejnej súťaže, na odpredaja pozemku p.č. 119/5, 119/7 zastavané
       plochy a budovy – sklad s.č. 442 /stará sýpka/ v katastri Michal nad Žitavou
17.  Príkaz starostu obce, na vykonanie inventarizácie k 31.12.2019.

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou:

k bodu č. 3:

SCHVAĽUJE:  Program rokovania 9. obecného zastupiteľstva.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  5 –  Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Peter Drahoš, Roman Pilek,                                                      

Za:                5 – Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Peter Drahoš, Roman Pilek,                                                                                   

proti:            0
Zdržali sa:
    0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 5:

BERIE NA VEDOMIE:  Kontrolu uznesenia z 8. Obecného zastupiteľstva a správu o činnosti obecného úradu Michal nad Žitavou od posledného OZ.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  5 –  Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Peter Drahoš, Roman Pilek,                                                      

Za:                5 – Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Peter Drahoš, Roman Pilek,                                                                                   

proti:            0
Zdržali sa:
    0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 6

BERIE NA VEDOMIE:  Správa o vývoji financií v obci za posledné roky a mesiace, prehľad o príjmoch o príjmoch podielových daní pre obec a MŠ, ŠKD, ŠJ a príjmoch  pre ZŠ zo štátneho rozpočtu. Stav obecných účtov k 31.3.2020, po 1. štvrťroku 2020.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  5 –  Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Peter Drahoš, Roman Pilek,                                                      

Za:                5 – Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Peter Drahoš, Roman Pilek,                                                                                   

proti:            0
Zdržali sa:
    0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 7.:

BERIE NA VEDOMIE:  Správu o čerpaní rozpočtu v MŠ, ŠKD, ŠJ za rok 2020 po 1. štvrťroku.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  5 –  Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Peter Drahoš, Roman Pilek,                                                      

Za:                 5 – Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, , Peter Drahoš,  Roman Pilek,                                                                                   

proti:            0
Zdržali sa:
    0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 8:

SCHVAĽUJE: Úpravu rozpočtu ZŠ na rok 2020 nasledovne:


             Mzdový normatív:         328 175,- Eur

             Prevádzkový normatív:    37 367,- Eur

            —————————————————-
            Spolu:                             365 542,- Eur

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  5 –  Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Peter Drahoš, Roman Pilek,                                                      

Za:                 5 – Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Peter Drahoš,  Roman Pilek,                                                                                   

proti:            0
Zdržali sa:
    0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 10:

A/ BERIE NA VEDOMIE: Obsah zápisniceo priebehu vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže a výbere najvhodnejšieho  návrhu z hľadiska výhodnosti, pre Obec Michal nad Žitavou.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  5 –  Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Peter Drahoš, Roman Pilek,                                                      

Za:                 5 – Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Peter Drahoš,  Roman Pilek,                                                                                   

proti:            0
Zdržali sa:
    0                                                 Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

B/  SCHVAĽUJE: Uzavretie kúpnej zmluvy, medzi Obcou Michal nad Žitavou, v zastúpení s Ing. Petrom Porubským, starostom obce a predkladateľom súťažného návrhu s najvyššou ponúknutou cenou, v rámci obchodnej verejnej súťaže, ktorý odporučila komisia pre obchodnú verejnú súťaž a to s p. Mariánom Kmeťom, bytom Michal nad Žitavou č. 65, na odpredaj pozemku parcely číslo 119/9, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 246,0 m², v katastrálnom území Michal nad Žitavou, ktorého vlastníkom je Obec Michal nad Žitavou,    IČO: 00309095, za cenu 2.191,- Eur. 


Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  5 –  Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Peter Drahoš, Roman Pilek,                                                      

Za:                 5 – Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, , Peter Drahoš,  Roman Pilek,                                                                                   

proti:            0
Zdržali sa:
    0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 11:

BERIE NA VEDOMIE: Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou za rok 2019

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  5 –  Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Peter Drahoš, Roman Pilek,                                                      

Za:                 5 – Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Peter Drahoš,  Roman Pilek,                                                                                   

proti:            0
Zdržali sa:
    0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 12:

 SCHVAĽUJE: Zmenu č. 1/2020 VZN obce Michal nad Žitavou č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu  nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni, s účinnosťou od 1.9.2020.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  5 –  Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Peter Drahoš, Roman Pilek,                                                      

Za:                 5 – Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Peter Drahoš,  Roman Pilek,                                                                                   

proti:            0
Zdržali sa:
    0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 13:

SCHVAĽUJE: Zmenu prílohy č. 2 k VZN č. 3/2019 o financovaní  originálnych  kompetencií obce na úseku školstva. Výška finančných prostriedkov  na prevádzku a mzdy na žiaka ŠKD, dieťa MŠ a potenciálneho stravníka v ŠJ,  vo výške uvedenej v prílohe č. 2, čo predstavuje celkovú sumu 90.609,- Eur.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  5 –  Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Peter Drahoš, Roman Pilek,                                                      

Za:                 5 – Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová,  Peter Drahoš,  Roman Pilek,                                                                                   

proti:            0
Zdržali sa:
    1 (Peter Gajdoš)

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

 K bodu č. 14:

SCHVAĽUJE: Zmenu rozpočtu Obce Michal nad Žitavou na rok 2020 v zmysle predloženého rozpočtu, s poklesom z pôvodnej sumy 813.496,- € rozpočtové príjmy spolu, rozpočtové výdavky spolu na sumu 800.561,- € rozpočtové príjmy spolu, rozpočtové výdavky spolu.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  5 –  Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Peter Drahoš, Roman Pilek,                                                      

Za:                 5 – Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, , Peter Drahoš,  Roman Pilek,                                                                                   

proti:            0
Zdržali sa:
    0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 15:

A/ SCHVAĽUJE:    

Zámer odpredaj obecného pozemku parcely č. 119/5, registra ,,C“ katastra nehnuteľností, o výmere 125 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, obecného pozemku parcely 119/7, registra ,,C“ katastra nehnuteľností, o výmere 724 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria. Stavby – sklad s. č. 442 na parcele č. 119/5. Vlastníkom uvedených
pozemkov a stavby je Obec Michal nad Žitavou č. 160, IČO: 00309095.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  5 –  Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Peter Drahoš, Roman Pilek,                                                      

Za:                 5 – Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, , Peter Drahoš,  Roman Pilek,                                                                                   

proti:            0
Zdržali sa:
    0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

k bodu č. 15

B/ SCHVAĽUJE:

Spôsob predaja – obchodná verejná súťaž, podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka a       § 9a odsek 1 písm. a/, odsek 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  5 –  Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Peter Drahoš, Roman Pilek,                                                      

Za:                 5 – Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, , Peter Drahoš,  Roman Pilek,                                                                                   

proti:            0
Zdržali sa:
    0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

k bodu č. 15

C/ SCHVAĽUJE:

Zloženie komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže a to v nasledovnom zložení: poslanci obecného zastupiteľstva – Peter Gajdoš, Peter Drahoš, Mgr. Renáta Bujdáková,
 Mgr. Klaudia Cagáňová, Martin Švec, Roman Pilek

Tajomník a zapisovateľ komisie: Ing. Peter Porubský.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  5 –  Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Peter Drahoš, Roman Pilek,                                                      

Za:                 5 – Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, , Peter Drahoš,  Roman Pilek,                                                                                   

proti:            0
Zdržali sa:
    0                                                 Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 16:

SCHVAĽUJE:

Podmienky obchodnej verejnej súťaže, na odpredaj obecných pozemkov a stavby, parcely č. 119/5, registra ,,C“ katastra nehnuteľností, o výmere 125,0 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria. Obecného pozemku parcely 119/7, registra ,,C“ katastra nehnuteľností, o výmere 724,0,0 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria. Stavby – sklad s.č. 442 na parcele č. 119/5 zastavaná plocha.  Vlastníkom uvedeného pozemku je Obec Michal nad Žitavou, IČO: 00309095, Michal nad Žitavou č. 160, Slovenská republika.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  5 –  Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Peter Drahoš, Roman Pilek,                                                      

Za:                 5 – Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, , Peter Drahoš,  Roman Pilek,                                                                                   

proti:            0
Zdržali sa:
    0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..

K bodu č. 17:

BERIE NA VEDOMIE: Vykonanie inventarizácie k 31.12.2019, na príkaz starostu.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov:  5 –  Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, Peter Drahoš, Roman Pilek,                                                      

Za:                 5 – Mgr. Renata Bujdáková, Mgr. Klaudia Cagáňová, Peter Gajdoš, , Peter Drahoš,  Roman Pilek,                                                                                   

proti:            0
Zdržali sa:
    0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   …………………..