UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 587 z 30. septembra 2020

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY   

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 587 z 30. septembra 2020

k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona

č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,

výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

Číslo:                         20941/2020

Predkladateľ:             predseda vlády

Vláda

A. schvaľuje

A.1.       návrh na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov;

B. vyhlasuje

B.1. v súlade s čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov dňom 1. októbra 2020 na obdobie 45 dní na postihnutom území Slovenskej republiky núdzový stav;

C. ukladá

podpredsedovi vlády a ministrovi hospodárstva 

C.1. v spolupráci s ministrom zdravotníctva, ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerkou kultúry, ministrom vnútra, ministrom dopravy a výstavby a predsedom Správy štátnych hmotných rezerv SR predložiť na rokovanie vlády návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie

                        bezodkladne

predsedovi vlády

C.2.        zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

                        bezodkladne

ministerke kultúry 

C.3. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vlády vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR

                        bezodkladne

členom vlády

C.4.        prijímať opatrenia, ktoré umožnia odvolaťnúdzový stav v čo najkratšom čase     priebežne.

Vykonajú:     členovia vlády