Verejná vyhláška – voľba hlavného kontrolóra obce

Verejná vyhláška

Podľa § 18 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.,

obecné zastupiteľstvo obce Michal nad Žitavou

vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra obce

na 20.5.2021 na 17,30 hod., počas 16. obecného zastupiteľstva

Obce Michal nad Žitavou, v sále kultúrneho domu.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na obecnom úrade. Súčasťou prihlášky musí byť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a doklad o vzdelaní.

                                                                             Obecné zastupiteľstvo

                                                                               Michal nad Žitavou

V Michale nad Žitavou, dňa  06.04.2021