Vestník vlády Slovenskej republiky r.30 / č. 26

Ročník  30         Čiastka 26                           Vydaná 17. decembra 2020

OBSAH

 • VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia  pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti  a poskytovateľov sociálnych služieb 
 • VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
 • VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
 • VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, ktorou sa

nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Ratnovce

43 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia  pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti  a poskytovateľov sociálnych služieb

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b zákona túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 5 ods. 4 písm. k) a § 48 ods. 4 písm. c) a e) zákona tieto opatrenia pri ohrození verejného zdravia:

§ 1

 • Podľa § 48 ods. 4 písm. c) a e) zákona sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť, povinní zabezpečiť zákaz návštev a jeho dodržiavanie na všetkých lôžkových oddeleniach zariadenia.
 • Podľa § 48 ods. 4 písm. c) a e) zákona sú verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb povinní zabezpečiť zákaz návštev a jeho dodržiavanie v interiérových priestoroch pobytových zariadení sociálnej starostlivosti.
 • Obmedzenie podľa odseku 1 a 2 sa nevzťahuje na:
 • návštevy kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým  a umierajúcim,
 • návštevy u osôb, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko choré alebo umierajúce.
 • Obmedzenie podľa odseku 2 sa nevzťahuje aj na návštevy osôb, ktoré sa pri vstupe do zariadenia podľa odseku 2 preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín, negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 24 hodín, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 podľa prílohy, ak takéto návštevy povolí štatutárny orgán tohto zariadenia.
 • Osoby podľa odseku 3 a 4 sú povinné pri návšteve dodržiavať protiepidemické opatrenia zariadenia.

§ 2

Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu podľa § 48 ods. 7 zákona v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť miernejšie alebo prísnejšie opatrenia.

§ 3 Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 14/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov sociálnych služieb.

§ 4 Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 21. decembra 2020.

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, v. r.

hlavný hygienik Slovenskej republiky

Príloha 

  k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva

Slovenskej republiky č.43/2020 V. v. SR

Vzor

Potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID 19

Meno:

Priezvisko:

Dátum narodenia:

     Menovaná/ý preukázateľne prekonal ochorenie COVID-19 potvrdené(1):

 • pozitívnym RT-PCR  
 • antigénovým testom£         protilátkami  proti Covid-19

za posledné 3 mesiace a vzťahuje sa na neho výnimka z povinnosti ďalšieho testovania a dodržiavania karanténnych opatrení na toto ochorenie 

od………………………………. do……………………………….., pokiaľ sa nevyskytnú nové príznaky ochorenia COVID-19.

(1) označte spôsob potvrdenia ochorenia

V ………………………………………..

Dňa: ……………………………………                                               …………………………………………………..                                                                                                   pečiatka a podpis lekára VLD/VLDD  44

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona

č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b zákona túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 12 ods. 2 písm. b), c) a f), § 48 ods. 4 písm. r), t), u) zákona tieto opatrenia pri ohrození verejného zdravia:

§ 1

(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. u) zákona sa pre všetky osoby, ktoré od 18. decembra 2020 od 7:00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny Európskej únie, Island, Nórske kráľovstvo, Lichtenštajnské kniežatstvo, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska alebo Švajčiarsku konfederáciu, nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa skončí:

 1. obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, 
 2. pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 10. dňa,
 3. u detí do desiatich rokov pri bezpríznakovom priebehu izolácie, ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti, ak im takáto povinnosť vznikla.

(2) Podľa § 48 ods. 4 písm. u) zákona sa pre všetky osoby, ktoré od 18. decembra 2020 od 7:00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu inú ako krajiny uvedené v odseku 1, nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa končí:

 1. obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,
 2. u detí do desiatich rokov pri bezpríznakovom priebehu izolácie, ukončením povinnosti izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.
 • Podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona sa všetkým osobám žijúcim v spoločnej domácnosti s osobami uvedenými v odseku 1 a 2 nariaďuje izolácia v domácom prostredí, ktorá sa skončí dňom ukončenia izolácie v domácom prostredí všetkých osôb uvedených v odsekoch 1 a 2, s ktorými táto osoba žije v spoločnej domácnosti.
 • Osoby podľa odsekov 1 a 2 sú podľa § 12 ods. 2 písm. c),  48 ods. 4 písm. t) a § 51 ods. 1 písm. c) zákona povinné
 • najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky sa registrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica,
 • počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky sa na požiadanie preukázať potvrdením o splnení povinnosti podľa odseku 4 písmena a) príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky,
 • podstúpiť laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení; 
 • deti do desiatich rokov sú povinné podstúpiť laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19, ak tak určí príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
 • Povinnosti podľa odseku 1 sa nevzťahujú na osoby, ktoré sú pri vstupe na územie Slovenskej republiky schopné preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách mimo územia Slovenskej republiky, nie starším ako 72 hodín, alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 podľa prílohy č. 5, vykonaným v laboratóriách na území Rakúskej republiky alebo Českej republiky, nie starším ako 72 hodín.
 • Povinnosti podľa odseku 1 sa nevzťahujú na osoby, ktoré majú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a sú občanmi niektorej z krajín Európskej únie, Islandu, Nórskeho kráľovstva, Lichtenštajnského kniežatstva, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska alebo Švajčiarskej konfederácie, a ktoré v dobe nie viac ako 3 mesiace pred vstupom na územie Slovenskej republiky prekonali ochorenie COVID-19 a sú schopné sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať potvrdením podľa prílohy č.3.

§ 2

Všetky osoby podľa § 1 ods. 1 a 2 sú podľa § 51 ods. 1 písm. c) zákona povinné bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámiť svoje umiestnenie do izolácie v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení telefonicky alebo elektronicky

 1. poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým majú uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
 2. v prípade detí poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria,
 3. osoby, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, miestne príslušnému lekárovi samosprávneho kraja.  

§ 3

Podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona sa všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria sa nariaďuje, aby všetkým osobám podľa § 1 ods. 1 až 3 vystavili potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti na predpísanom tlačive z dôvodu karantény pre ochorenie COVID-19, ak tieto osoby o to požiadajú.

§ 4

(1) Ustanovenia § 1 ods. 1 a 2 sa nevzťahujú na

 1. osoby, ktoré za predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajinu uvedenú v prílohe č.1,
 2. členov posádky nákladnej dopravy, autobusovej dopravy, pilotov, členov posádky lietadla a iných členov leteckého personálu, posádku v lodnej doprave, rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej doprave, pričom
  1. tieto osoby sú oprávnené prekračovať hranicu Slovenskej republiky aj inými spôsobmi dopravy  na presun do miesta, kde budú vykonávať svoju činnosť alebo pri návrate domov, ak sa preukážu potvrdením od zamestnávateľa v štátnom jazyku Slovenskej republiky alebo osvedčením pre pracovníkov v medzinárodnej doprave, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 oznámenia Európskej komisie o uplatňovaní zelených jazdných pruhov (Green Lanes),
  1. pri nakladaní a vykladaní tovaru musia tieto osoby používať osobné ochranné pracovné prostriedky, maximálne obmedziť priamy kontakt s personálom v zahraničí a  vozidlo musí byť vybavené gumenými rukavicami a dezinfekčným prostriedkom  na pravidelné čistenie rúk,
  1. zamestnancom v železničnej doprave vyhotoví zamestnávateľ potvrdenie, ktoré preukáže, že prechod štátnej hranice im vyplýva z povahy ich práce, ktorou zabezpečujú železničnú dopravu,
 3. vodičov a posádky osobnej dopravy, leteckej dopravy alebo autobusovej dopravy, ktorí vykonávajú prepravu repatriovaných osôb na územie Slovenskej republiky,
 4. vodičov a posádky zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta a vodičov a posádky, ktoré vykonávajú prevoz orgánov určených na transplantáciu, krv a krvné náhrady, pričom sú povinní
  1. transport pacienta vykonávať len vozidlami, v ktorých je oddelený priestor pre pacienta,
  1. pri transporte používať osobné ochranné pracovné pomôcky a  dezinfekčné prostriedky na pravidelné čistenie rúk,
 5. zamestnancov pohrebných služieb, ktorí vykonávajú medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na pochovanie alebo spopolnenie, pričom sú povinní
  1. pri preberaní, odovzdávaní a nakladaní ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov používať respirátory FFP2 / FFP3, 
  1. maximálne obmedzili priamy kontakt s personálom v zahraničí,
  1. mať vozidlo vybavené gumenými rukavicami a dezinfekčné prostriedky na pravidelné čistenie rúk,
 6. po odsúhlasení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky na osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktoré vstupujú alebo opúšťajú územie Slovenskej republiky za účelom zabezpečenia akútnej a neodkladnej diagnostiky a liečby, protokolárnej prevencie a liečby, a pokračujúcej liečby zdravotných stavov svojich, alebo osôb im blízkym. Osoby, ktoré za týmto účelom vstupujú alebo opúšťajú územie Slovenskej republiky na obdobie kratšie než 12 hodín môže prejsť štátnu hranicu aj bez potvrdenia vystaveného Ministerstvom zdravotníctva SR ak sa preukážu v ten deň vystaveným lekárskym pozvaním na ošetrenie alebo pri návrate potvrdením o ošetrení. V prípade potreby pobytu presahujúceho 12 hodín je potrebné požiadať o posúdenie žiadosti prostredníctvom webovej stránky

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky https://cestujem.standardnepostupy.sk,

 • po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na vstup príslušníkov policajných zborov alebo tranzit príslušníkov policajných zborov prechádzajúcich územím Slovenskej republiky na plnenie úloh vyplývajúcich z členstva v EÚ a po odsúhlasení Ministerstvom obrany Slovenskej republiky na vstup alebo tranzit príslušníkov ozbrojených síl na plnenie úloh vyplývajúcich z členstva v EÚ a NATO,
 • vykonanie tranzitu občanov členských štátov EÚ a ich  rodinných  príslušníkov  územím  Slovenskej republiky do  iného členského štátu EÚ, pričom tieto  osoby musia prejsť  územím Slovenskej republiky bez zastavenia, okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt, celkovo najneskôr do  ôsmych  hodín od vstupu na územie Slovenskej republiky,
 • vykonanie tranzitu osôb s prechodným pobytom alebo trvalým pobytom v niektorom z členských štátov EÚ pri  návrate do štátu, ktorého  sú občanmi, pričom tieto osoby musia prejsť  územím Slovenskej republiky bez zastavenia, okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt, celkovo najneskôr do  ôsmich hodín od vstupu na územie Slovenskej republiky,
 • vykonanie tranzitu štátnych príslušníkov tretích krajín do niektorého z členských štátov EÚ, v ktorom majú trvalý  pobyt alebo prechodný pobyt, pričom tieto osoby musia prejsť  územím Slovenskej republiky bez zastavenia, okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt, celkovo najneskôr do  ôsmich  hodín od vstupu na územie Slovenskej republiky,
 • osoby tranzitujúce bez zastavenia krajinami, ktoré nie sú uvedené  v prílohe, ak sú schopné preukázať svoj pobyt alebo návštevu v krajine začiatku  tranzitu a čas vstupu do krajiny neuvedenej v prílohe,
 • po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky na základe žiadosti súdu alebo orgánov činných v trestnom konaní,
 • štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vyslaných na zahraničnú pracovnú cestu za účelom plnenia pracovných úloh alebo vyslaných na plnenie úloh vyplývajúcich zo zastupovania Slovenskej republiky v medzinárodnej organizácii alebo medzinárodného vojenského zastupiteľstva mimo územia Slovenskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky počas a po skončení vyslania v cudzine spolu s ich rodinnými príslušníkmi,
 • osoby požívajúce na území Slovenskej republiky diplomatické výsady a imunity,
 • po odsúhlasení Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na zamestnancov medzinárodných organizácií, medzinárodných finančných inštitúcií a inštitúcií Európskej únie, ktorí majú na území Slovenskej republiky miesto výkonu práce a ich rodinných príslušníkov,
 • poslancov Európskeho parlamentu zvolených v Slovenskej republike a ich rodinných príslušníkov,
 • osoby vyslané na zastupiteľský úrad Slovenskej republiky, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky počas a po skončení vyslania v cudzine spolu s ich rodinnými príslušníkmi,
 • osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky z dôvodu právoplatného súdneho rozhodnutia vo veci vykonávania striedavej starostlivosti rodičov o maloleté dieťa, alebo práva styku s maloletým dieťaťom, pričom osoby, ktoré takto vstupujú na územie Slovenskej republiky sú povinné 
  • pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať sa právoplatným rozhodnutím súdu alebo rodičovskou dohodou,
  • informovať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže) o zámere vstupu na územie Slovenskej republiky z dôvodu uvedeného v prvom bode,
 • po odsúhlasení Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky na zamestnancov prevádzkovateľov prvkov kritickej infraštruktúry v sektore energetika a priemysel, ktorí nepretržitým spôsobom zabezpečujú strategicky a životne dôležité funkcie chodu Slovenskej republiky,
 • po odsúhlasení Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky na zamestnancov prevádzkovateľov prvkov kritickej infraštruktúry v sektore elektronické komunikácie,
 • po odsúhlasení Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  Slovenskej republiky osoby zabezpečujúce servis a údržbu poľnohospodárskej a lesnej techniky, posádky poľnohospodárskej a lesnej techniky a ich sprievod,
 • osoby zabezpečujúce prepravu iných osôb na/z medzinárodných letísk na území Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska alebo Rakúskej republiky Osoby zabezpečujúce prepravu sú povinné sa najneskôr pred prechodom štátnej hranice zo Slovenskej republiky zaregistrovať na webe naletisko.mzv.sk a preukázať sa na požiadanie príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky vytlačeným alebo elektronickým potvrdením o splnení tejto povinnosti a letenkou prepravovanej osoby alebo jej elektronickou kópiou. Osoby zabezpečujúce prepravu sú povinné vykonať cestu výhradne cez územie členských štátov Európskej únie, a to bez zastavenia, okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt a nástup prepravovanej osoby.

§ 5

(1) Ustanovenia § 1 ods. 1 a 2 sa nevzťahujú ďalej na 

 1. osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike, a ak súčasne spĺňajú tieto podmienky:
  1. majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území susedného štátu a
  1. sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo potvrdenia o takomto výkone práce, podľa prílohy č. 2,
 2. osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky, a ak súčasne spĺňajú tieto podmienky: 1. majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území Slovenskej republiky vo vzdialenosti pozemnou cestnou komunikáciou 30 km od  otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky a
  1. sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo o potvrdení o takomto výkone práce, podľa prílohy č. 2,
 3. občanov Slovenskej republiky, ak majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky.
 • Ustanovenia § 1 ods. 1 a 2 sa nevzťahujú ani na osoby žijúce s osobami podľa odseku 1 písm. b) a c) v spoločnej domácnosti, ak prekračujú hranicu v jej  sprievode.
 • Osoby podľa odsekov 1 a 2 nad desať rokov veku sa musia byť schopné preukázať pri vstupe na územie

Slovenskej republiky 

 1. certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 14 dní, alebo 
 2. potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 vydaného mobilným odberovým miestom alebo odberným miestom v zariadení sociálnych služieb, na území Slovenskej republiky podľa prílohy č. 4, nie starším ako 14 dní, alebo
 3. potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 14 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 14 dní.

§ 6

 • Ustanovenia § 1 ods. 1 a 2 sa nevzťahujú ani na osoby, ktorým úrad udelí výnimku.
 • Úrad udelí osobe výnimku len v nevyhnutných prípadoch na základe odôvodnenej písomnej žiadosti člena

vlády Slovenskej republiky, do ktorého pôsobnosti dôvod prekročenia hranice patrí.

 • Osoba s udelenou výnimkou musí disponovať pri vstupe na územie Slovenskej republiky negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín.
 • V odôvodnených prípadoch môže úrad udeliť výnimku bez povinnosti podľa odsek 3, ak je tak uvedené

v žiadosti podľa odseku 2.

§ 7

(1) Ustanovenia § 1 ods. 1 a 2 sa nevzťahujú ani na osoby, ktoré

 1. majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a súčasne spĺňajú tieto podmienky:
  1. navštevujú, študujú alebo sa uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej  škole alebo vysokej škole v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike a
  1. sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnosti uvedenej v prvom bode a že prebiehajú uvedené skutočnosti prezenčnou formou (potvrdenie vydané školou),
 2. majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike a súčasne spĺňajú tieto podmienky:
  1. na území Slovenskej republiky navštevujú, študujú alebo sa uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej  škole alebo vysokej škole a
  1. sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnosti uvedenej v prvom bode a že prebiehajú uvedené skutočnosti prezenčnou formou (potvrdenie vydané školou),
 3. majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a súčasne spĺňajú tieto podmienky:
  1. majú štatút žiaka základnej školy alebo strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia,
  1. zúčastňujú sa tréningového procesu, ako riadni členovia športového klubu v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike,
  1. nedovŕšili 26 rokov veku a
  1. sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnostiach uvedených v prvom bode a druhom bode a že prebiehajú uvedené skutočnosti prezenčnou formou

(potvrdenie vydané príslušnou inštitúciou), 

 • majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a súčasne spĺňajú tieto podmienky:
  • poskytujú neodkladnú starostlivosti o blízkych rodinných príslušníkov na území susedného štátu, ktorí  nie sú schopní sa sami o seba postarať a
  • sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o neodkladnej starostlivosti od ošetrujúceho lekára  blízkeho  rodinného príslušníka  a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu; oboje v slovenskom jazyku,
 • majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v niektorom zo susedných štátov Slovenskej republiky a súčasne spĺňajú tieto podmienky:
  • prekračujú hranicu Slovenskej republiky z dôvodu neodkladnej starostlivosti o blízkych rodinných príslušníkov na území Slovenskej republiky,  ktorí  nie sú schopní sa sami o seba postarať a
  • sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o neodkladnej starostlivosti od ošetrujúceho lekára  blízkeho  rodinného príslušníka  a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu; oboje v slovenskom jazyku,
 • majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a súčasne spĺňajú tieto podmienky:
  • obhospodarujú pozemky nachádzajúce sa na území Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska alebo Rakúskej republiky do vzdialenosti 10 km od štátnej hranice Slovenskej republiky a
  • sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnosti podľa prvého bodu, 
 • majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike a súčasne spĺňajú tieto podmienky:
  • obhospodarujú pozemky nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky do vzdialenosti 10 km od štátnej hranice Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska alebo Rakúskej republiky a
  • sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnosti podľa  prvého bodu, 
 • vstupujú na územie Slovenskej republiky z Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska alebo Rakúskej republike alebo sa na územie Slovenskej republiky vracajú a súčasne spĺňajú tieto podmienky:
  • podieľajú sa ako účinkujúci alebo členovia štábu na cezhraničnej produkcii audiovizuálneho diela alebo televízneho programu, podieľajú sa ako vyslaní redaktori alebo členovia štábu na spravodajskej mediálnej produkcii, podieľajú sa ako účinkujúci alebo členovia štábu na cezhraničnej produkcii vrátane skúšania alebo on-line vysielania divadelného diela, hudobno-dramatického diela alebo hudobného diela, podieľajú sa na reštaurovaní, podieľajú sa na výskume na archeologickom nálezisku, v múzeu, archíve alebo v inej pamäťovej, akademickej alebo vedeckej inštitúcii, podieľajú sa na inštalácii alebo odinštalovaní výstavy v múzeu, galérii alebo výstavnej sieni, alebo majú angažmán v divadle alebo hudobnej inštitúcii a 
  • sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením od producenta audiovizuálneho diela, vysielateľa alebo výrobcu programu, mediálnej inštitúcie, výrobcu audiovizuálneho alebo zvukového záznamu, divadla, hudobnej inštitúcie, objednávateľa reštaurovania, prevádzkovateľa výstavnej siene, galérie alebo múzea, archívu, inej pamäťovej inštitúcie, vedeckej inštitúcie  alebo od inej osoby zodpovednej za realizáciu činnosti podľa prvého bodu 1 o skutočnosti podľa prvého bodu,
 • sú hráčmi športových tímov alebo členmi realizačných tímov a súčasne spĺňajú tieto podmienky:
  • zúčastňujúcich sa nasledovných športových súťaží: TIPOS extraliga (hokej – muži), ICE HOCKEY LEAGUE (hokej – muži) alebo MOL Liga (hádzaná – ženy) a
  • prekračujú hranice Slovenskej republiky z dôvodu účasti v súťažiach podľa prvého bodu a
  • sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnosti podľa  prvého bodu a druhého bodu. 
 • Ustanovenia § 1 ods. 1 a 2 sa nevzťahujú pri osobách podľa odseku 1 písm. a) až g) ani na jednu sprevádzajúcu osobu, pokiaľ je schopná sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať potvrdením o tomto statuse.
 • Osoby podľa odsekov 1 a 2 nad desať rokov veku sa musia byť schopné preukázať pri vstupe na územie Slovenskej republiky:
 • certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 14 dní, alebo 
 • potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 vydaného mobilným odberovým miestom alebo odberným miestom v zariadení sociálnych služieb, na území Slovenskej republiky podľa prílohy č. 4, nie starším ako 14 dní, alebo
 • potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 14 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 14 dní.

(4) Osobám podľa  odsekov 1 a 2 sa nariaďuje, aby sledovali svoj zdravotný stav a pri  akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia bezodkladne túto skutočnosť telefonicky oznámili:

 1. poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť tejto osobe v príslušnom špecializačnom odbore, a s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
 2. ak osoba nemá na území Slovenskej republiky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, bezodkladne na číslo tiesňového volania 112.

§ 8

Zrušuje sa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 33/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky.

§ 9 Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 18. decembra 2020. 

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, v. r. hlavný hygienik Slovenskej republiky

Príloha č. 1

                                                                                                                                Slovenskej republiky č.     /2020 V. v. SR

Zoznam krajín podľa § 4 ods. 1 písm. a)

Austrálske spoločenstvo

Čínska ľudová republika 

Fínska republika

Írsko 

Island

Japonsko

Kórejská republika

Nórske kráľovstvo

Nový Zéland

Singapurská republika

Taiwan 

Príloha č. 2

                                                                                                                                Slovenskej republiky č.     /2020 V. v. SR

Potvrdenie  pre cezhraničných pracovníkov o výkone zamestnania alebo iného                               obdobného pracovného vzťahu

(Bestätigung über Arbeitsausübung, oder ein anderes ähnliches Arbeitsverhältnis)  (Munkáltatói igazolás határon ingázók részére, vagy más hosonló munkaviszony) 

(Certificate for the performance of employment for cross – border workers, or  other similar employment relationship)

(Zaświadczenie o wykonywaniu pracy przez pracowników zagranicznych, lub inny podobny stosunek pracy)

Potvrdzuje sa, že osoba

(Es wird bestätigt, dass)

(Igazolom, hogy a lent említett személy)

(Hereby confirms, that) (Zaświadcza się, że)

Meno a Priezvisko: ……………………………………………………………………………………………

(Vor –und Nachname)

(Utó- és vezetéknév)

(Name and Surname)

(Imię i nazwisko)

Rok narodenia: ………………………………………………………………………………………………….

(Geburtsjahr) (Születési dátum) (Year of Birth)

(Rok urodzenia)

Názov spoločnosti/úradu/organizácie: …………………………………………………………………

(Name der Firma/des Amtes/der Organisation) (Foglalkoztatói társaság/hivatal/szervezet)

(Name of Company/Authority/Organization)

(Nazwa firmy/urzędu/jednostki)

Adresa  miesta výkonu práce: ………………………………………………………………………………

(Adresse der  Arbeitsausübung) (Munkavégzés helye, címe)

(Address of workplace)

(Adres miejsca wykonywania pracy)

Čestne vyhlasujem:

Všetky údaje som  uviedol pravdivo a nič som úmyselne nezamlčal.

Miesto výkonu práce sa nachádza na území susedného štátu, alebo na území krajiny uvedenej v platnom opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a môj pracovnoprávny vzťah trvá aj v súčasnosti.

Hiermit erkläre ich:

Ich habe alle Daten wahrheitsgemäß angegeben und nichts absichtlich verborgen.

Der Arbeitsort befindet sich im Gebiet eines Nachbarstaates oder im Gebiet des in der geltenden Maßnahme angegebenen

Landes und mein Arbeitsverhältnis dauert zur Zeit.  Nyilatkozom: Az összes megadott adat megfelel a valóságnak és szándékoson nem hallgattam el semmit. 

A munkavégzésem helye a szomszédos állam területén található, vagy azon országok területén, amelyek a Közegészségügyi

Hivatal által kiadott érvényes rendelkezésében vannak feltüntetve, és az én munkáltatói jogviszonyom jelen időben is fennáll. I declare:

All given data are correct and I did not intentionally concealed anything. 

The place of work is located in the territory of a neighboring state, or in the territory of the country specified in the current measure of the Public Health Authority my employment relationship continues to this day.  Oświadczam, co następuje:

Wszystkie dane powyżej są prawdziwe, niczego świadomie nie przemilczałem/am.

Miejsce wykonywania pracy znajduje się na terenie sąsiedniego państwa lub na terenie kraju wskazanego w obowiązującym zarządzeniu Urzędu Zdrowia Publicznego trwa obecnie nawiązany przeze mnie stosunek pracy.

Podpis: …………………………………………….

Unterschrift: Aláírás: Signature: Podpis pracownika:

V (in) – (kelt) (W) …………………..dňa (am) (dnia) – (dátum) (data)……………

pečiatka a podpis 

 (Stempel und Unterschrift des Arbeitsgeberes)

(Munkáltatói bélyegző és aláírás)

 (Stamp and Signature)

 Príloha č. 3

                                                                                                                                Slovenskej republiky č.     /2020 V. v. SR

Vzor

Potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID 19

Meno:

Priezvisko:

Dátum narodenia:

     Menovaná/ý preukázateľne prekonal ochorenie COVID-19 potvrdené(1):

 • pozitívnym RT-PCR  
 • antigénovým testom£         protilátkami  proti Covid-19

za posledné 3 mesiace a vzťahuje sa na neho výnimka z povinnosti ďalšieho testovania a dodržiavania karanténnych opatrení na toto ochorenie 

od………………………………. do……………………………….., pokiaľ sa nevyskytnú nové príznaky ochorenia COVID-19.

(1)  označte spôsob potvrdenia ochorenia

V ………………………………………..

Dňa: ……………………………………                                               ……………………………………………………                                                                                                   pečiatka a podpis lekára VLD/VLDD 

Príloha č. 4

     k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva

Slovenskej republiky č. 44/2020 V. v. SR

Potvrdenie o vykonaní testu

                   Meno, priezvisko, titul                        ………………………………………………………………

                   Bydlisko                                                  ………………………………………………………………

                   Dátum narodenia                                 ………………………………………………………………

                   Výsledok                                                pozitív / positive …………. negatívny / negative *

                                                                                                                                        (*) Nehodiace sa prečiarknite

V ……………………….., dňa …………………

                                                                                                                      ………………………………………………

                                                                                 podpis a pečiatka                                                                                   oprávnenej osoby

Poučenie pre osoby s pozitívnym výsledkom vyšetrenia a osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti: 

Počas obdobia 10 dní od vyšetrenia s pozitívnym výsledkom vyšetrenia na COVID-I9 osoba dodržiava: 

 • izoláciu v domácom alebo inom vhodnom ubytovaní, opatrenia zamerané na obmedzenie fyzického kontaktu, vrátane neprijímania cudzej osoby v obydlí, resp. objekte určenom na izoláciu, 
 • zákaz stretávania sa s inými osobami okrem osôb v spoločnej domácnosti, zákaz cestovania, 
 • v karanténe sú súčasne všetky úzke kontakty s pozitívnym na COVID-19, najmä osoby žijúce v spoločnej domácnosti, 
 • o výsledku testu informujte svojho všeobecného lekára (v prípade dieťaťa všeobecného lekára pre deti a dorast) telefonicky, mailom, SMS a pod., 
 • denné sledovanie vlastných príznakov typických pre ochorenie COVID-19 (aspoň jedného z príznakov: kašeľ, dýchavičnosť, horúčka, strata chuti alebo čuchu), 
 • denné meranie a zaznamenávanie teploty, 
 • prísnu hygienu rúk a nosenie rúšok, 
 • všetky opatrenia špecifikované na https://korona.gov.sk/ časť „Čo mám robiť keď som Covid 19 pozit“ a „Čo

mám robiť, keď som bol v úzkom kontakte s Covid 19 pozit osobou“.

V prípade objavenia sa niektorého z vyššie uvedených príznakov (kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť, horúčka) je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára alebo územne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a následne sa riadiť ich pokynmi.

Príloha č. 5

                k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva            republiky č. 44/2020 V. v. SR

45 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona

č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b zákona túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. a), d), e), r), w), x), y) a z) zákona tieto opatrenia pri ohrození verejného zdravia:

§ 1

 • Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona sa uzatvárajú maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce

služby.

 • Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na:
 • prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne[1]1na vykonanie liečebných procedúr na základe návrhu lekára,
 • prevádzky verejného stravovania vydávajúce pokrmy a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby, 
 • predajne potravín v rozsahu uspokojenia nevyhnutných životných potrieb v zmysle uznesenia vlády

Slovenskej republiky č. 804 zo 16. decembra 2020,

 • predajne drogérie,
 • lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok a očné optiky, vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne,
 • predajne novín a tlačovín,
 • predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie,
 • výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 6, pričom tovarom zakúpeným na diaľku sa rozumie tovar zakúpený prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty alebo telefónu,
 • zásielkový predaj tovarov zakúpených na diaľku,
 • výdaj tovarov zakúpených na diaľku, vydávaných prostredníctvom technických zariadení, najmä balíkomatov, boxov na zásielky a iných obdobných technických zaradení,
 • predajne náhradných dielov motorových vozidiel, pneuservisy, odťahové služby, autoservisy, servisy bicyklov, servisy lyží a požičovne lyží, 
 • predajne živých rýb v exteriéri a vianočných stromčekov v exteriéri,
 • prevádzky telekomunikačných operátorov,
 • prevádzky poštových, bankových, poisťovacích a leasingových služieb,
 • práčovne a čistiarne odevov,
 • čerpacie stanice pohonných hmôt a palív,
 • pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória,
 • služby technickej a emisnej kontroly vozidiel,
 • servis výpočtovej a telekomunikačnej techniky,
 • taxislužby pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 2,
 • advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,
 • prevádzky kľúčových služieb,
 • zberné dvory,
 • prevádzky lanových dráh a vlekov pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 4,
 • prevádzky poskytujúce hotelové služby a ubytovacie služby podobné hotelovým službám, turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby (ďalej len „hotelové a podobné služby“) pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 5,
 • obchodné domy pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 3, aa) služby dlhodobého ubytovania a karanténneho ubytovania.

§ 2

(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. a), e), r), w), x) a y) zákona sa všetkým prevádzkovateľom zariadení nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 1. vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami, rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,
  1. táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov,
  1. táto povinnosť sa nevzťahuje na čas nevyhnutný pre vykonanie úkonov starostlivosti o ľudské telo,
 2. pri vchode do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 3. na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť  oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia,
 4. vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
 5. potravinárske predajne, prevádzky zariadení spoločného  stravovania, vrátane stánkov s rýchlym občerstvením a iným ambulantným predajom potravín, pokrmov a nápojov musia zabezpečiť pravidelné a účinné čistenie a dezinfekciu, ktoré sa musí  vykonávať  dôkladne v rámci denného sanitačného režimu prevádzky a v rámci prijatých  a zavedených zásad správnej hygienickej praxe podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  č. 852/2004  o hygiene potravín,
 6. zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m; uvedené neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
 7. počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov; to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby; pokiaľ predajná plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 15 m2, v prevádzke sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 1 zákazník; táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby,
 8. zákaz pre zákazníkov konzumovať pokrmy a nápoje v interiérových či exteriérových častiach prevádzky.

(2) Podľa § 48 ods. 4 písm. a), r), w) zákona sa všetkým prevádzkovateľom taxislužieb nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 1. vodič musí mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,
 2. vykonať dezinfekciu priestorov pre zákazníkov, a to po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom,
 3. cestujúci môžu sedieť iba na zadných sedadlách, a to maximálne dvaja cestujúci v jednom rade.

(3) Podľa § 48 ods. 4 písm. a), e) w) a x) zákona sa všetkým prevádzkovateľom obchodných domov, pričom za obchodný dom sa považuje vymedzený uzavretý priestor, stály architektonický objekt, ktorý tvorí súbor predajní alebo priestorov určených na poskytovanie služieb a predaj tovaru vrátane ostatných verejne prístupných priestorov, nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 1. v obchodnom dome môžu byť otvorené iba maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby podľa

§ 1 ods. 2,

 • vybaviť hygienické zariadenia prevádzky tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • do priestorov obchodného domu umožniť vstup iba osobe s telesnou teplotou najviac 37 °C,
 • počet zákazníkov v obchodnom dome v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na

15 m2 predajnej plochy všetkých prevádzok v obchodnom dome určenej pre zákazníkov; táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby,

 • vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
 • zabezpečiť, aby prevádzky verejného stravovania v obchodnom dome podávali pokrmy a nápoje len v zabalenom stave,
 • zakazuje sa konzumovať pokrmy a nápoje v priestoroch obchodného domu.

(4)  Podľa § 48 ods. 4 písm. a) e), r), w) a z)  zákona sa všetkým prevádzkovateľom lanových dráh a vlekov nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 1. stanoviť maximálnu kapacitu kabínkových lanoviek na jednu osobu, resp. členov spoločnej domácnosti,
  1. každá osoba využívajúca služby prevádzkovateľov lanových dráh a vlekov sa musí preukázať potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 podľa prílohy; táto povinnosť neplatí pre deti do 10 rokov,
  1. za účelom overenia, že osoba spĺňa podmienku podľa písmena b) je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby využívajúcej služby prevádzkovateľov lanových dráh a vlekov predloženie dokladu podľa písmena b); do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.
  1. zamestnanci musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom, alebo šatkou,
  1. zvýšiť frekvenciu čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
  1. hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
  1. vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu.

(5) Podľa § 48 ods. 4 písm. a) e), r), w) a z) zákona sa všetkým prevádzkovateľom poskytujúcim hotelové a podobné služby nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 1. každá osoba využívajúca hotelové a podobné služby sa musí preukázať potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 podľa prílohy; táto povinnosť neplatí pre deti do 10 rokov,
  1. za účelom overenia, že osoba spĺňa podmienku podľa písmena a) je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby využívajúcej hotelové a podobné služby predloženie dokladu podľa písmena a); do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.
  1. zamestnanci musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom, alebo šatkou,
  1. zakazuje sa konzumácia pokrmov alebo nápojov v spoločných priestoroch prevádzky,
  1. zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
  1. hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

(6) Podľa § 48 ods. 4 písm. a), e), r), w), x) a y) zákona sa všetkým osobám vydávajúcim tovar zakúpený na diaľku nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia: 

 1. zabezpečiť, aby osoby čakajúce na vydanie tovaru boli rozmiestnené v rade pri dodržaní vzdialenosti aspoň 2 metre medzi osobami; to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
  1. vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami, rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,
  1. v prípade vydávania tovaru vo vnútorných priestoroch prevádzky zabezpečiť: 
   1. aby v miestnosti, kde sa tovar vydáva bol naraz iba jeden zákazník, 
   1. pri vchode do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
   1. vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch dezinfekčnými prostriedkami s virucídnym účinkom.

§ 3

Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona saprevádzkovateľom predajní potravín a predajní drogérií nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov; táto povinnosť platí pre dni 24. december 2020 a 31. december 2020 v rozsahu od 9:00 hod. do 10:00 hod. 

§ 4

 • Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy.
 • Zákaz podľa § 4 ods. 1 sa nevzťahuje na nasledovné typy hromadných podujatí:
 • hromadné podujatia jednorazovej povahy, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID19 nie starším ako 12 hodín a ktoré budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania; za jednorazové podujatie možno považovať podujatie s maximálnou dĺžkou 48 hodín,
 • bohoslužieb, obradu krstu, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií,
 • zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov,
 • zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona, e) voľby,
 • celoplošné antigénové testovanie na COVID-19,
 • výkon hromadných podujatí nevyhnutných na činnosť karanténneho tréningového centra pre vrcholový šport, Dubová ulica 33/A, 931 01 Šamorín, pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
 • výkon hromadných podujatí v rámci Karanténneho krízového centra pre hokej, Neresnická cesta 31, 960 01

Zvolen, pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,

 1. výkon hromadných podujatí nevyhnutných  pre priebeh nasledujúcich profesionálnych súťaží vo vybraných športoch:
  1. hokej: TIPOS extraliga (hokej – muži), ICE HOCKEY LEAGUE (hokej – muži), Slovenská hokejová liga (hokej – muži),
  1. futbal: FORTUNA Liga (futbal – muži), II. futbalová liga (futbal – muži),
  1. hádzaná: SLOVNAFT Handball Extraliga (hádzaná – muži), MOL Liga (hádzaná – ženy),
  1. volejbal: Extraliga muži (volejbal), Extraliga ženy (volejbal),
  1. basketbal: Slovenská basketbalová liga (muži – basketbal),  Extraliga ženy (basketbal – ženy).

(3) Podľa § 48 ods. 4 písm. d), r), w a y) zákona sa pre výkon hromadných podujatí v interiéri aj exteriéri ustanovujú nasledovné opatrenia:

 1. v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup, 
 2. vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,
 3. zakazuje sa konzumovať pokrmy a nápoje; zákaz neplatí pre výnimky podľa § 4 ods. 2 písm. g) až i),  
 4. vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a  predmetov,
 5. hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 6. zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 7. zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 8. zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami:
  1. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
  1. zákaz podávania rúk,
 9. pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre:
  1. osoby žijúce v spoločnej domácnosti, 
  1. partnerov, 
  1. osoby vykonávajúce športovú činnosť, 
  1. umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, 
  1. osoby usadené v hľadisku podujatia, 
  1. osoby školiace voči osobám školeným,
  1. iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,
 10. všetky hromadné podujatia športového charakteru sa musia uskutočniť bez obecenstva,
 11. zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov, organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.

(4) Podľa § 48 ods. 4 písm. d), r), w) a y) zákona sa pre výkon hromadných podujatí podľa § 4 ods. 2 písm. b) ustanovujú nasledovné opatrenia:

 1. vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon obradov umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,
 2. pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 3. dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné,
 4. s výnimkou bohoslužieb s výlučne sediacimi veriacimi, počet účastníkov hromadného podujatia v interiérovom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 15 m2, e) dodržiavať respiračnú etiketu,
 5. z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
 6. dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,
 7. pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí kňaz, či iná osoba zúčastňujúca sa tohto úkonu (ďalej len „rozdávajúci“) dezinfikovať ruky,
 8. v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku, 
 9. zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,
 10. zakazuje sa podávanie rúk,
 11. v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou,
 12. vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov,
 13. bohoslužby možno vykonávať len s výlučne sediacimi veriacimi a to tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade a zároveň medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené.

(5) Podľa § 48 ods. 4 písm. d), r) a w) zákona sa pre výkon hromadných podujatí podľa § 4 ods. 2 písm. c), d) a e) ustanovujú nasledovné opatrenia:

 1. vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,
 2. zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 3. zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 4. vstup do priestorov hromadného podujatia umožniť  iba s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,
 5. hygienické zariadenia priestorov hromadného podujatia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 6. zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami:
  1. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,
  1. pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,
  1. zákaz podávania rúk,
 7. zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov hromadného podujatia,
 8. zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch a všetkých kontaktných predmetov  dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.

(6) Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona musia hromadné podujatia podľa § 4 ods. 2 písm. i) dodržiavať nasledovné podmienky:

 1. hromadné podujatia musia prebiehať bez obecenstva,
 2. testovanie hráčov a členov realizačného tímu pomocou RT–PCR testu na zistenie prítomnosti koronavírusu SARS-CoV-2 (výter z nosa a nosohltana) alebo prostredníctvom antigénového testu bude zabezpečené zo strany klubov pred každým súťažným kolom (nie dlhšiu dobu ako 48 hodín pred stretnutím), najviac však v rozsahu raz za 7 dní.

§ 5

Zrušuje sa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 34/2020 V. v. SR,ktorou sa

nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí.

§ 6

Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu podľa § 48 ods. 7 zákona v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť prísnejšie opatrenia.

§ 7 Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 19. decembra 2020.  

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, v. r.

hlavný hygienik Slovenskej republiky

Príloha 

  k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva

Slovenskej republiky č. 45/2020 V. v. SR

Vzor

Potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID 19

Meno:

Priezvisko:

Dátum narodenia:

     Menovaná/ý preukázateľne prekonal ochorenie COVID-19 potvrdené(1):

 • pozitívnym RT-PCR  
 • antigénovým testom£       protilátkami  proti Covid-19

za posledné 3 mesiace a vzťahuje sa na neho výnimka z povinnosti ďalšieho testovania a dodržiavania karanténnych opatrení na toto ochorenie 

od………………………………. do……………………………….., pokiaľ sa nevyskytnú nové príznaky ochorenia COVID-19.

(1) označte spôsob potvrdenia ochorenia

V ………………………………………..

Dňa: …………………………………..                                                …………………………………………………..                                                                                                   pečiatka a podpis lekára VLD/VLDD

46 VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Ratnovce

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave (ďalej len „RÚVZ so sídlom v Trnave“) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 4 písm. c), o) a § 59b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu ochorenia COVID-19 ustanovuje: 

§ 1

 • Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. obec Ratnovce je povinná zabezpečiť kontrolu dodržiavania karanténnych opatrení, izolácie v domácom prostredí nariadených osobám pozitívnych na ochorenie COVID-19, ako aj všetkým osobám, ktoré boli v úzkom kontakte s osobami pozitívnymi na ochorenie COVID-19, a ktoré sú obyvateľmi rodinných domov č. 28, č. 29, č. 30, č. 31, č. 32, č. 33 v obci Ratnovce za asistencie príslušníkov policajného zboru SR. V prípade zistenia porušenia karantény zo strany povinných osôb zabezpečiť obmedzenie pohybu v rámci obce Ratnovce a zabezpečiť neodkladné nahlásenie porušenia karantény na RÚVZ so sídlom v Trnave, prípadne každé nové ochorenie, podozrenie z ochorenia a podozrenie z nákazy COVID-19.
 • Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. o) zákona č. 355/2007 Z. z. je obec Ratnovce povinná zabezpečiť dezinfekciu verejných priestranstiev v bezprostrednej blízkosti rodinných domov č. 28,  č. 29, č. 30, č. 31, č. 32, č. 33 v obci Ratnovce.

§ 2  Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Mgr. Tomáš Hauko, MPH, v. r.

regionálny hygienik


[1] § 7 ods. 4 písm. e) a f) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.