Vestník vlády Slovenskej republiky r.31

Ročník  31                          Uverejnená 23. apríla 2021

200 – VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b zákona túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e), s), x) a z) zákona tieto opatrenia pri ohrození verejného zdravia:

§ 1

Vstup do vnútorných a vonkajších priestorov zariadení

 • Podľa § 48 ods. 4 písm. e), s), x) a z) zákona sa v období od 3. mája 2021 do 28. mája 2021 z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým prevádzkovateľom zariadení, vrátane škôl a školských zariadení, nachádzajúcich sa v územných obvodoch okresov v III. stupni varovania podľa Alert systému pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (COVID-19) (ďalej len „COVID AUTOMAT“), nariaďuje zakázať vstup osobám, okrem osôb podľa § 1 ods. 2, do vnútorných a vonkajších priestorov ich prevádzok; tým nie sú dotknuté obmedzenia prevádzok podľa osobitného predpisu.[1])
 • Zákaz podľa § 1 ods. 1 sa nevzťahuje na:
 • príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení ich úloh,
 • osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, 
 • osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 180 dní, 
 • osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako

180 dní od okamihu vstupu,

 • osobu zaočkovanú:  
  • druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
  • prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne, 
  • prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,  f) osoby nad 65 rokov veku, 
 • dieťa do desiatich rokov veku, 
 • osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
 • osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie, 
 • osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,
 • osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit, 
 • onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,
 • osobu, ktorá bola v období predchádzajúcich 18 dní aspoň 10 dní v izolácií v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení alebo bola uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19, 
 • vstup osoby do maloobchodnej predajne/prevádzky alebo obdobného miesta za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (najmä nákup potravín, liekov ,zdravotníckych prostriedkov a pomôcok, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) alebo účasti na bohoslužbe alebo individuálnej duchovnej starostlivosti,
 • vstup osoby do lekárenského zariadenia za účelom prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti, 
 • vstup osoby do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti (vrátane očkovania), vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným, 
 • vstup do zariadenia za účelom vykonania RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,
 • vstup do zariadenia za účelom vykonania antigénového testu na ochorenie COVID-19,
 • vstup osoby na miesto, kde sa koná pohreb jej blízkej osoby, kde táto osoba má uzavrieť manželstvo alebo kde sa koná krst jej blízkej osoby,
 • vstup do zariadenia za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, pokiaľ osobitný predpis[2]) neustanovuje inak,
 • vstup dieťaťa materskej školy, žiaka základnej školy, žiaka strednej školy, dieťaťa alebo žiaka špeciálnej školy, poslucháča jazykovej školy do školy a školského zariadenia a do vysokej školy na účel prijímacieho konania,
 • vstup osoby do zariadenia, v ktorom sídli poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, v prípade dieťaťa poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, s ktorým má táto osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, za účelom prevzatia potvrdenia o výnimke podľa prílohy,
 • vodičov nákladnej dopravy, vodičov autobusovej dopravy, pilotov, členov posádky lietadla a iných členov leteckého personálu, posádku v lodnej doprave, rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej doprave vstupujúcich na územie Slovenskej republiky, ak územie Slovenskej republiky opustia do 48 hodín od vstupu,
 • osobu dostavujúcu sa na orgán činný v trestnom konaní v súvislosti s úkonom v trestnom konaní,
 • osobu dostavujúcu sa na pojednávanie, hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
 • Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu podľa § 1 ods. 1 je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 1 ods. 2; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.
 • Predloženie dokladu podľa § 1 ods. 3 možno nahradiť v prípadoch podľa § 1 ods. 2 písm. c), d), h) až m) potvrdením o výnimke podľa prílohy alebo potvrdením o výnimke vydaným podľa obdobnej prílohy vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, vystavenú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti; v prípade dieťaťa poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria.
 • Ak to nie je inak možné, predloženie potvrdenia o výnimke podľa § 1 ods. 4 možno nahradiť v prípadoch podľa § 1 ods. 2 písm. h) až l) písomným čestným vyhlásením tejto osoby alebo jej zákonného zástupcu o tom, že osoba, ktorej sa výnimka týka patrí do skupiny populácie, na ktoré sa vzťahuje výnimka z povinnosti preukazovať sa negatívnym antigénovým alebo RT-PCR testom počas trvania obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania v Slovenskej republike, v ktorom bude zároveň uvedené, že osoba predkladajúca čestné vyhlásenie si je vedomá právnych následkov, v prípade, že by sa jej čestné vyhlásenie ukázalo ako nepravdivé.
 • Podľa § 48 ods. 4 písm. e), s), x) a z) zákona sa v období od 3. mája 2021 do 28. mája 2021 z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým prevádzkovateľom zariadení vysokých škôl, špecializovaných výučbových zariadení a účelových zariadení vysokých škôl v rámci okresov zaradených COVID AUTOMATOM do

I. a II.  stupňa varovania, nariaďuje zakázať vstup v čase od 21.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa študentom 4., 5. a 6. ročníka v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, študentom 2. a 3. ročníka v študijnom odbore ošetrovateľstvo, študentom 2. a 3. ročníka v študijnom odbore pôrodná asistencia, študentom 4., 5. a 6. ročníka študijného odboru zubné lekárstvo, študentom 4. a 5. ročníka študijného odboru farmácia, študentom 2. a 3. ročníka v študijnom odbore verejné zdravotníctvo, študentom 2. a 3. ročníka v študijnom odbore zdravotnícke vedy do vysokej školy, špecializovaného výučbového zariadenia a účelového zariadenia vysokej školy za účelom účasti na výučbe alebo výkonu odbornej praxe. Zákaz vstupu podľa prvej vety sa nevzťahuje na osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní. Ustanovenia § 1 ods. 2 písm. c) až m), § 1 ods. 3, 4 a 5 sa použijú primerane. 

§ 2

Vstup zamestnancov na pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa

 • Podľa § 48 ods. 4 písm. s), x) a z) zákona sa v období od 3. mája 2021 do 28. mája 2021 z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým zamestnávateľom v pracoviskách a iných priestoroch zamestnávateľa v rámci okresu zaradeného COVID AUTOMATOM do III.  stupňa varovania, nariaďuje zakázať vstup zamestnancov, okrem zamestnancov podľa odseku 4, na tieto pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa. Uvedené sa nevzťahuje aj na osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.
 • Podľa § 48 ods. 4 písm. s), x) a z) zákona sa v období od 3. mája 2021 do 28. mája 2021 z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým zamestnávateľom v pracoviskách a iných priestoroch zamestnávateľa v rámci okresu zaradeného COVID AUTOMATOM do II. stupňa varovania, nariaďuje zakázať vstup zamestnancov v čase od 21.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, okrem zamestnancov podľa odseku 4, na tieto pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa. Uvedené sa nevzťahuje aj na osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 14 dní.
 • Podľa § 48 ods. 4 písm. s), x) a z) zákona sa v období od 3. mája 2021 do 28. mája 2021 z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým zamestnávateľom v pracoviskách a iných priestoroch zamestnávateľa v rámci okresu zaradeného COVID AUTOMATOM do I. stupňa varovania, nariaďuje zakázať vstup zamestnancov v čase od 21.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, okrem zamestnancov podľa odseku 4, na tieto pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa. Uvedené sa nevzťahuje aj na osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 21 dní.
 • Zákaz podľa § 2 ods. 1 až 3 sa ďalej nevzťahuje na:
 • osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 180 dní,
 • osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako

180 dní od okamihu vstupu,

 • osobu zaočkovanú:
  • druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
  • prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
  • prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,  d) dieťa do desiatich rokov veku, 
 • osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, 
 • osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie, 
 • osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra, 
 • osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit, 
 • onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby, 
 • osobu, ktorá bola v období predchádzajúcich 18 dní aspoň 10 dní v izolácií v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení alebo bola uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19.
 • Za účelom overenia, že sa na zamestnanca nevzťahuje zákaz vstupu podľa § 2 ods. 1 až 3 je zamestnávateľ oprávnený požadovať od zamestnanca vstupujúceho na pracovisko alebo do iných priestorov zamestnávateľa predloženie potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, potvrdenia o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 alebo príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 2 ods. 4; do tohto dokladu je zamestnávateľ oprávnený nahliadnuť. 
 • Predloženie dokladu podľa § 2 ods. 5 možno nahradiť v prípadoch podľa § 2 ods. 4 písm. a), b), e) až j) potvrdením o výnimke podľa prílohy alebo potvrdením o výnimke podľa obdobnej prílohy vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, vystavenú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má zamestnanec uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti; v prípade dieťaťa poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria. 
 • Ak to nie je inak možné, predloženie potvrdenia podľa § 2 ods. 5 možno nahradiť v prípadoch podľa § 2 ods. 4 písm. e) až i) písomným čestným vyhlásením tejto osoby alebo jej zákonného zástupcu o tom, že osoba, ktorej sa výnimka týka patrí do skupiny populácie, na ktoré sa vzťahuje výnimka z povinnosti preukazovať sa negatívnym antigénovým alebo RT-PCR testom, v ktorom bude zároveň uvedené, že osoba predkladajúca čestné vyhlásenie si je vedomá právnych následkov, v prípade, že by sa jej čestné vyhlásenie ukázalo ako nepravdivé.
 • V prípade, keď zamestnávateľ zakáže zamestnancovi vstup na pracovisko alebo do iných priestorov zamestnávateľa podľa § 2 ods. 1 až 3, pričom zamestnanec nevie preukázať, že spĺňa niektorú z výnimiek podľa § 2 ods. 4, je toto odopretie vstupu považované za odopretie vstupu z dôvodu, že zamestnanec nespĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.[3])3

§ 3 Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

(1) Prevádzkovatelia zariadení a zamestnávatelia sú povinní na všetky vstupy viditeľne umiestniť oznam

o zákaze vstupu a výnimkách zo zákazu vstupu podľa tejto vyhlášky.

(2) Prevádzkami sa na účel tejto vyhlášky rozumejú všetky verejné aj súkromné budovy a objekty, vrátane budov orgánov verejnej moci, prevádzkované za komerčným aj nekomerčným účelom, okrem domov, bytov a iných priestorov slúžiacich na bývanie.

§ 4 Zrušovacie ustanovenia

Zrušuje sa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 197/2021 V. v. SR,ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

§ 5 Účinnosť

(7) Táto vyhláška nadobúda účinnosť 3. mája 2021.

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, v. r.

hlavný hygienik Slovenskej republiky

Príloha

k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva

Slovenskej republiky č. 200/2021 V. v. SR

Vzor

Potvrdenie o výnimke

Meno:

Priezvisko:

Dátum narodenia:

Menovaná/ý patrí do skupiny populácie, na ktorú sa vzťahuje výnimka z povinnosti preukazovať sa negatívnym antigénovým alebo RT-PCR testom počas trvania obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania v Slovenskej republike.

V ………………………………………..

Dňa: ……………………………………                                               ……………………………………………………

                                                                                                  pečiatka a podpis lekára VLD/VLDD


[1] ) Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 199/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí.

[2] ) Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 43/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov sociálnych služieb.

[3] ) § 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.